МВР

ГД ПБЗН

 

Правила за дейността на ГДПБЗН-МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации и Заповед № 8121з-1055 за утвърждаване на Правилата

ПРОЦЕДУРА за реагиране при разкриване на незаконен пренос/превоз на ядрен материал, радиоактивни вещества или радиоактивни източници в зоните на международните летища, пристанища и граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България (Утвърдена със заповед рег. № 8121з-162/11.02.2020 г. на главния секретар на МВР, изменена и допълнена със заповед № 8121з-295/14.03.2022 г. )

ПРОЦЕДУРА за действие при установяване на незаконно преместване/пренасяне/превозване на ядрен материал или радиоактивни вещества и инцидент с безстопанствен източник (Утвърдена със заповед рег. № 8121з-162/11.02.2020 г. на главния секретар на МВР)

Процедура за активиране предоставянето на специални услуги, свързани с подпомагане на управлението при извънредни ситуации на програма "Коперник" (CEMS) (Утвърдена със зап. № 8121з-983/10.09.2020 г. на министъра на вътрешните работи)

Постановление № 246 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност

Заповед № 11977мп-4/15.11.2016 г. за утвърждаване на Правила за организацията на дейността на МВР при кризи, бедствия и извънредни ситуации
Правила за организацията на дейността на МВР при кризи, бедствия и извънредни ситуации
 

Правила за дейността на ГДПБЗН - МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации (pdf 284Kb) и заповед рег.№ Із-2775 от 28.10.2011 г.  за утвърждаване на правила за дейността на ГДПБЗН-МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации (doc - 30 Kb) - ОТМЕНЕНИ

Заповед № 1983з-404/05.08.2020 г. за утвърждаване на Правила за работа на Експертен съвет към ГДПБЗН-МВР

Актуализирана документация необходима за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в ГДПБЗН-МВР

Указания за приемане, вземане, на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пожарогасителни прахове.

Указания за приемане, вземане, на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пенообразуватели за гасене на пожари.

Нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от звената за ПБС (pdf 190Kb)

Правила за пожаро-строевата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и спасяване (pdf 5Mb)

Приложения към Правила за пожаро-строевата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и спасяване (pdf 110Kb)

Правила за действия на ръководителя на оперативните действия при характерни произшествия (pdf 417Kb)

Указания за разработване на планове за пожарогасене (pdf 132Kb)

Приложения към Указания за разработване на планове за пожарогасене (pdf 418Kb)

Заповед № 8121з-4-03.01.2017 г. относно утвърждаване на Методика за категоризиране на РДПБЗН и РСПБЗН и разпределението им по степени.
Приложение № 1-Методика за категоризиране на РДПБЗН и РСПБЗН и разпределението им по степени
Приложение № 2-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РДПБЗН ПО СТЕПЕНИ
Приложение № 3-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РСПБЗН ПО СТЕПЕНИ
Заповед № 8121з-697-18.05.2017 г. за изменение на заповед № 8121з-4/03.01.2017 г., относно утвърждаване на Методика за категоризиране на РДПБЗН и РСПБЗН и разпределението им по степени.
Заповед № 8121з-1434-07.11.2018 г. за изменение на заповед № 8121з-4/03.01.2017 г., относно утвърждаване на Методика за категоризиране на РДПБЗН и РСПБЗН и разпределението им по степени.  

Правила за опознавателни знаци, други табели, надписи и емблеми и мястото за поставянето им на транспортните средства в МВР (pdf 4,56 Mb)

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Република България през 2014 г. (pdf 1439 kb)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 10 юли 2014 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР (doc 150 Kb)

РЕШЕНИЕ № 745 от 26 ноември 2008 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА (doc 170 Kb)

Правила за организация на дейността по осигуряване на дихателна защита

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Република България за 2016 г.

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Р България за 2015 г. 

Протокол за регистриране на горски пожар - документация за изготвяне и попълване