МВР

ГД ПБЗН

 

ПРОЦЕДУРА за реагиране при разкриване на незаконен пренос/превоз на ядрен материал, радиоактивни вещества или радиоактивни източници в зоните на международните летища, пристанища и граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България (Утвърдена със заповед рег. № 8121з-162/11.02.2020 г. на главния секретар на МВР)

ПРОЦЕДУРА за действие при установяване на незаконно преместване/пренасяне/превозване на ядрен материал или радиоактивни вещества и инцидент с безстопанствен източник (Утвърдена със заповед рег. № 8121з-162/11.02.2020 г. на главния секретар на МВР)

Постановление № 246 от 14 август 2014 г. на Министерския съвет за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност 

Правила за организацията на дейността на Министерството на вътрешните работи при извънредни ситуации  (pdf 3,9Mb)

Правила за дейността на ГДПБЗН - МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации (pdf 284Kb) и заповед рег.№ Із-2775 от 28.10.2011 г.  за утвърждаване на правила за дейността на ГДПБЗН-МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации (doc - 30 Kb)
Заповед № 1983з-404/05.08.2020 г. за утвърждаване на Правила за работа на Експертен съвет към ГДПБЗН-МВР

Актуализирана документация необходима за изграждане и функциониране на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в ГДПБЗН-МВР

Указания за приемане, вземане, на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пожарогасителни прахове.

Указания за приемане, вземане, на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пенообразуватели за гасене на пожари.

Нормативи за оценка практическата подготовка на служителите от звената за ПБС (pdf 190Kb)

Правила за пожаро-строевата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и спасяване (pdf 5Mb)

Приложения към Правила за пожаро-строевата подготовка на служителите от звената за пожарна безопасност и спасяване (pdf 110Kb)

Правила за действия на ръководителя на оперативните действия при характерни произшествия (pdf 417Kb)

Указания за разработване на планове за пожарогасене (pdf 132Kb)

Приложения към Указания за разработване на планове за пожарогасене (pdf 418Kb)

Методика за категоризиране на областните управления “Пожарна безопасност и защита на населението” и районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” и разпределение на ОУПБЗН и РСПБЗН по степени.  

Правила за опознавателни знаци, други табели, надписи и емблеми и мястото за поставянето им на транспортните средства в МВР (pdf 4,56 Mb)

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Република България през 2014 г. (pdf 1439 kb)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 от 10 юли 2014 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР (doc 150 Kb)

РЕШЕНИЕ № 745 от 26 ноември 2008 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА (doc 170 Kb)

Правила за организация на дейността по осигуряване на дихателна защита

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Република България за 2016 г.

Списък на потенциално опасните язовири на територията на Р България за 2015 г. 

Протокол за регистриране на горски пожар - документация за изготвяне и попълване