МВР

ГД ПБЗН

 

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Република България

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на страната са:

- „Национален сигнал за тревога”;
- „Национален сигнал за край на тревогата”;
- „Въздушна опасност”;
- „Отбой от въздушна опасност”.

Те се разпространяват и излъчват посредством:
 
- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез акустични сирени;
- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез електромеханични сирени;
- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и регионално покритие;
- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места;
- Локалните системи за оповестяване, изградени в потенциално опасните обекти.

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ. бр. 20 от 9 Март 2012 г., изм. ДВ. бр. 60 от 22 Юли 2014 г, са дадени в таблицата:

Наименование на сигнала Описание По какво се предава Бележки Звуков файл 
1 „Национален сигнал за тревога” Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 3 мин. със скокообразно изменение на честота от 700 до 1000 херца с период на повторение 8 секунди.  Акустични сирени в градовете: София, Варна, Враца, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана, 30 км. зона около АЕЦ "Козлодуй", интегрирани локални системи.  Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13.00 ч.- за тренировъчни тестове. Национален сигнал за тревога - звуков файл
2 „Национален сигнал за край на тревогата” Непрекъснат вой от акустични сирени с продължителност 2 минути с честота 450 херца. Акустични сирени в градовете: София, Варна, Враца, Бургас, Русе, Плевен, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Пловдив и Монтана, 30 км. зона около АЕЦ "Козлодуй", интегрирани локални системи. Излъчва се при бедствие, а два пъти в годината - в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 13.00 ч.- за тренировъчни тестове. Национален сигнал за край на тревогата - звуков файл
3 „Въздушна опасност” Непрекъснат вой от акустични и електромеханични сирени с продължителност 3 минути с плавно изменящ се звук през 15 секунди с честота от 100 до 450 херца. Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна. Излъчва се при необходимост и ежегодно на 2 юни в 12.00 ч. - за отдаване на почит на Христо Ботев и на загиналите за свободата на България. Въздушна опасност - звуков файл
4 „Отбой от въздушна опасност” Непрекъснат вой от електромеханични сирени с продължителност 2 мин. с честота 450 херца. Акустични и електромеханични сирени на територията на цялата страна. Излъчва се след преминаване на опасността от въздушно нападение. Отбой от въздушна опасност - звуков файл