МВР

ГД ПБЗН

 

Видове административни услуги

Наименование на административна услуга

Законово основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

Издаване на Сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл.125, ал.1, т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

(doc 41kb)

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

2.

Издаване на Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР, във връзка с чл.143 от ЗУТ 

Съгласно чл.57 от АПК

  Искане по Наредба №2 за ПСТН

(doc 38kb)

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

Издаване на Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

чл. 125, ал.1, т.9 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

(doc 40kb)

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

4. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност чл.18, ал.1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

 

Искане

(doc 30kb)

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

5. Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал.4 от ЗМВР

Заявление

(doc 36kb)

Допълнителна информация

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

6. Извършване на изпитвания по договор за определяне на пожарните характеристики на материали и продукти и издаване на протокол от изпитване чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР          
6.1.

Извършване на изпитвания на строителни елементи и конструкции по договор:
-преградни стени и плочи, елементи от подови и покривни конструкции;

- огнезащитни покрития.

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 40k)

Искане
(doc 42k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.2.

Извършване на изпитвания на обслужващи инсталации - пожарни и димни клапи, въздухопроводи по договор за определяне на устойчивост на огън

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 41k)

На място

Писмена - протокол

 Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.3.

Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на :
- врати, прозорци и затварящи съоръжения ;
- окачени тавани, облицовки и хоризонтални прегради ;
каси (сейфове)

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 41 k)

Искане
(doc 41 k)

Искане
(doc 41 k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.4. Извършване на изпитвания по договор за определяне реакция на огън на строителни продукти, изделия и конструктивни елементи. чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 41k) Искане

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

6.5. Извършване на изпитвания по договор за определяне устойчивост на огън на запълващи и линейни уплътнения чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

7. Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии Чл.136, т. 2 от ЗМВР, във връзка с чл.4, ал.4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Съгласно чл.57, от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

8. Издаване на Становища за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания чл. 125, ал. 1, т. 3 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

(doc 44kb)

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

9. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

(doc 28kb)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

10. Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от  Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

(doc 40kb)

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

11. Издаване на Сертификат за правоспособност на физически и юридически лица за дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи 3кг. и повече флуорирани парникови газове Чл.17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Съгласно договор

Заявление физически лица

Заявление юридически лица

На място

Писмена – документ за правоспособност (сертификат)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

12.

Извършване на изпитвания по договор за определяне на основни физико-химични, технически и експлоатационни характеристики на пожаротехническо оборудване и вещества и продукти за пожарогасене и  издаване на протокол от изпитване

чл.136, т. 1, 3 и 5 от ЗМВР

 

 

 

 

 

12.1.

Извършване на изпитвания по договор за  определяне на реакция на огън
категория на горимост ;
- клас на горимост ;
- група на горимост.

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 44k)

Искане
(doc 44 k)

Искане
(doc 44k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.2.

Извършване на изпитвания на пожаротехническо въоръжение по договор за проверка и определяне на основни тактико-технически характеристики на:
пожарогасители носими ;
- подземни пожарни хидранти ;
- надземни пожарни хидранти колонков тип ;
- шлангове противопожарни ;
- противопожарни одеала за еднократна употреба и тежък тип.

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 43k)

Искане
(doc 43k)

Искане
(doc 43k)

Искане
(doc 43k)

Искане
(doc 43k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.3.

Извършване на изпитвания на гасителни вещества по договор за определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 47k) Искане

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.4.

Извършване на изпитвания на лични предпазни средства по договор за определяне на :
- обувки ;
- ръкавици за защита от термични рискове(топлина и/или огън).

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 43k) Искане


Искане
(doc 43k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.5.

Извършване на изпитвания по договор за определяне на пламна температура в открит и закрит тигел и температура на запалимост на материали течни (извън обхвата на акредитация)

чл.136, т.3 от ЗМВР

Съгласно договор

(doc 41k) Искане

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

12.6. Извършване на изпитвания по договор за определяне долна концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ) на прахови смеси чл.136, т.1 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане
(doc 40k)

 На място

 Писмена - протокол

 Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

13.

Издаване на експертна справка по договор за наличие на леснозапалими и горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници по искане на физически и юридически лица

Чл.72 от ПУДМВР

 

(лесно запалими течности и горими течности)

Съгласно договор

Искане за изследване
(doc 43k)

Искане за експертиза
(doc 43k)

На място

Писмена - протокол

Заповед рег.№ Із-873/02.05.2012г. на Министъра на вътрешните работи

Ценоразпис на типизираните услуги

14.

Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън

чл.136, т. 5 от ЗМВР

 

 

 

 

14.1.

Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

14.2.

Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 14.3.

Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3

чл.136, т.1 и т.5 от ЗМВР

 Съгласно чл.57 от АПК

Искане
 

 На място

 Писмена - протокол

 Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

15.

Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

чл. 17, ал.2, т.5 от ЗМВР

Съгласно чл.17, ал. 8 от ЗМВР

Искане
(doc 72k)

Искане за вписване
(doc 70k)
(за искането за вписване не се дължи държавна такса)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси