МВР

ГД ПБЗН

 

Logo_MDAAR_samo


Административни услуги, предоставяни от ГДПБЗН-МВР

 

Уникален идентификатор и наименование на административна услуга

Правно основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга


Държавен противопожарен контрол:

1.

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125a, ал.1, т. 1 от ЗМВР, във връзка с чл. 144, ал. 1, т. 7 от ЗУТ

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН - по Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за СТПНОБП

Искане - ГДПБЗН - по Наредба №2 от 1987 г. за ПСТН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

2.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

3.

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен акт

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

4.

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по осигуряване пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност:

5.

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление

Допълнителна информация

На място

Писмена - разрешение

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

6.

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

чл. 132 от ЗМВР

Съгласночл. 132, ал. 4 от ЗМВР

Уведомление

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Определяне на пожарните характеристики на продукти:

7.

2851. Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън

чл. 136, ал. 1, т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 

 

 

 

7.1.

Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1

7.1. Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

7.2.

Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2

7.2. Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

7.3.

Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3

7.3 Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

8.

575.
Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии

чл. 136, т. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


Оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене:

9.

2825. Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

чл. 17, ал.2, т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 17, ал. 8 от ЗМВР

Искане

Искане за вписване
(за искането за вписване не се дължи държавна такса)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Издаване на документи за правоспособност за извършване на дейности, свързани с проверки за течове, възстановяване на флуорсъдържащи парникови газове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СОеквивалент или повече флуорсъдържащи парникови газове, или 10 тона СОеквивалент или повече, когато е херметически затворено и етикетирано като такова:

10.

1530. Издаване на Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове

чл. 17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Съгласно чл. 57 от АПК

Заявление физически лица

Заявление юридически лица

Подаване на електронно заявление

На място

Писмена – документ за правоспособност (сертификат)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси


Информационна дейност:

11.

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 

Искане

Подаване на електронно заявление

На място

Писмена - удостоверителен документ

12.

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

 

В ГДПБЗН-МВР на адрес гр. София, ул. "Пиротска" № 171А има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал.


Информация за структурите на ГДПБЗН-МВР в които има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал

INFORMATION on the provision of administrative services