МВР

ГД ПБЗН

 

Новини

В ГДПБЗН се проведе традиционната благотворителна кампания по повод Рождество Христово и Нова Година

И тази година по повод Рождество Христово и Нова Година, в ГДПБЗН бе организирана и проведена благотворителна инициатива за подпомагане на деца на загинали и пострадали служители при изпълнение на служебните си задължения. С набраните парични средства от кампанията са подпомогнати 35 деца, като всяко ще получи по 500 лв.

През 2022 г. са предоставени на децата парични средства на обща стойност 52 300 лв. – 16 800 лв. по повод 1-ви юни, 18 000 лв. за новата учебна година и 17 500 лв. за Коледа.

Изразяваме голяма признателност и благодарност на всички колеги, включили се в това достойно дело. Нека заедно правим бъдещето на децата ни по-добро.

Дарени средства могат да бъдат преведени по банков по сметката на ГДПБЗН – МВР:

БНБ - ЦУ, ул. „Ал. Батенберг”№1

IBAN:  BG 48 BNBG 9661 3100 1573 01

BIC: BN BG BG SD

ГДПБЗН-МВР

На платежните нареждания като основание изрично да бъде записано „Дарение деца”.

21 дек 2022

Главният секретар на МВР гл. комисар Петър Тодоров представи новия директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“

Със Заповед на министъра на вътрешните работи настоящият заместник-директор на ГДПБЗН и директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ ст. комисар Александър Джартов поема ръководството на структурата. Заповедта е за временно преназначаване на длъжност за срок до една година.

„Гл. комисар Николай Николов изгради една работеща и ползваща се с висок авторитет структура". Той посочи и кандидатурата на новия ръководител с аргументите, че ст. комисар Джартов познава добре работата на Главната дирекция, има визия за нейното развитие и надграждане и се ползва с добър международен авторитет, съобщи главният секретар на МВР. Той изрази убеждението, че служителите на Главната дирекция ще подкрепят новия ръководител, за да продължи модернизацията на службата и да се съхрани изграденият й висок обществен авторитет.
Ст. комисар Александър Джартов благодари за оказаното му доверие и подчерта, че ще продължи досегашната политика, реализирана в ГДПБЗН. Той очерта основните приоритети, които ще залегнат в неговата работа – изграждане на ефективна система за управление на риска от бедствия в България, постигане на устойчивост и дигитализация в работата на Главната дирекция, реализиране на големите проекти, финансирани по Оперативни програми. Ст. комисар Джартов призова колегите си да работят в екип, да бъдат инициативни и да спазват етичните правила.

Професионална биография:

Роден е през 1980 г. Висшето си образование завършва през 2002 г. в Академията на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност”, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”, а през 2005 година придобива образователно-квалификационна степен „магистър”.
В системата на МВР е назначен на 01.10.2002 г. на длъжност – инструктор І степен в ДПК, ПД и ООР при РДВР – Перник.

Последователно е заемал следните длъжности:

- инструктор І степен и инструктор ІІ степен в ДПК, ПД и РО при РСПАБ – Радомир;
- ВрИД началник на РСПБЗН – Радомир ІІ степен към ОДМВР – Перник;
- началник на РУПБС – Перник към ОДМВР – Перник и началник на РСПБЗН – Перник към ОУПБЗН – Перник;
- директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;
- директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР
- със заповед на министъра на вътрешните работи от 13.10.2022 г. е преназначен на длъжност заместник-директор, той и директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“, която заема и понастоящем.

Награди:

За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност” и с „Писмена похвала”.

Последователно е награждаван с „Почетен знак на МВР – I, II и III степен“ и с почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга“ - III степен.

28 ное 2022

Междуведомствена работна група ще обсъжда необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г.

Нормативният акт, с който са определени строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е в сила от 2010 година

Със заповед на министъра на вътрешните работи е създадена междуведомствена работна група, която да обсъди необходимостта от изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Експертите ще проучат и обсъдят резултатите от прилагането на нормативния акт. Ако бъде установена необходимост за промяната му, те ще изготвят проект на Наредба за изменение и допълнение. В групата са включени представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, Академията на МВР, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България, Сдружение „Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти“, Сдружение „Национална камара пожарна безопасност в строителството“, Сдружение „Българска браншова камара пожарна безопасност и спасяване“ и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Срокът за приключване на работата на междуведомствената работна група е 31 май 2023 г.

 

Припомняме, че Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар е издадена от министъра на вътрешните работи съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството. С нея са определени строително-техническите правила и норми, отнасящи се до цялостния процес по проектиране и строителство за удовлетворяване на второто основно изискване „Безопасност в случай пожар” към строежите, съгласно приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета. Наредбата е в сила от 05.06.2010 г., като за последен път е изменена и допълнена през 2018 г.


27 окт 2022

Заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет

Работната среща се проведе под председателството на заместник-министъра на вътрешните работи Моника Димитрова-Бийчър

На днешното заседание на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет гл. комисар Николай Николов, директор на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ представи проектите на Национален профил на риска от бедствия и План за управление на риска от бедствия в България. В последвалата дискусия бе подчертано, че документите се основават на разработените в рамките на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между вътрешното министерство и Международната банка за възстановяване и развитие проекти, като бе отбелязано, че е свършена значителна по обем и качество работа. Представителите на институциите, включени в съвета, се обединиха около идеята, че е необходимо да бъдат насърчавани инициативите, водещи до развитието на капацитет по отношение управлението на риска от бедствия в страната.

В рамките на заседанието ст. комисар Александър Джартов, директор на Дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН запозна Съвета със събраните данни за бедствията в страната. Тези данни е необходимо да бъдат верифицирани и въведени в Системата за мониторинг на Рамката от Сендай за намаляване на риска от бедствия 2015 – 2030 г, за да бъде проследен напредъкът на страна ни  при изпълнението ѝ. Основен акцент бе поставен върху  подобряване на събирането, съхраняването и споделянето на данни за бедствията, което би подобрило оценката на риска, както дейностите по превенция и подготовка за справяне с негативните последици от тях. Верифицираните от Съвета данни предстои да бъдат въведени в онлайн платформата на ООН.

Пред Съвета за намаляване на риска от бедствия бе докладвана и информация за реализирането на дейности от Годишния план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г. Участниците в заседанието обсъдиха необходимостта от по-сериозен ангажимент при изготвянето на бъдещите Годишни планове по отношение на предвидените бюджети и индикаторите за тяхното изпълнение. За постигането на максимална ефективност използваните показатели трябва да се основават на специфичност, измеримост, отговорност, реалистичност и времева обвързаност. По този начин ще бъдат създадени ефективни планиращи документи, на чиято база ще се изготвят обективни анализи за напредъка по отношение на намаляването на риска от бедствия.

20 сеп 2022

Осигуряване на пожарната безопасност на селскостопанската реколта – 2022 г.

В ход са дейности по прибирането на селскостопанската реколта.

С повишаването на температурите се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в полските и горски територии. Като най-чести причини за възникване на пожарите са небрежност при боравене с открит огън и техническа неизправност на селскостопанската техника.

С цел опазване на земеделските земи са изпратени писма с указания и мерки за недопускане възникване и разпространение на пожари до фирми и организации, имащи отношение по осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания (държавни горски и ловни стопанства, управления на пътната и железопътната инфраструктура, електроразпределителни дружества, земеделски стопани, поделения на Министерството на отбраната и др.). От органите за пожарна безопасност и защита на населението ежедневно се извършват проверки по спазване на изискванията при извършване на дейности в земеделските земи, както и проверки на земеделската техника, участваща в жътвената кампания, в т.ч. зърнокомбайни и друга техника (товарни автомобили, трактори и сламопреси).

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, участващи в прибирането на селскостопанската реколта, към по-висока отговорност при изпълнение на своите дейности в/или в близост до житните масиви за недопускане възникването и разпространението на пожари. В жътвената кампания да се използва земеделска техника, която е технически изправна и оборудвана с необходимите пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари.

Апелираме за стриктно спазване на забраната за паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

22 юни 2022

L-ти Републикански преглед по пожароприложен спорт - Пловдив 2022 г.

От 1-ви до 3-ти юни на лекоатлетическия стадион в гр.Пловдив в парк „Отдих и култура“ се проведе L-ти Републикански преглед по пожароприложен спорт.
Състезанието се организира от Българска федерация по пожароприложен спорт със съдействието на ГДПБЗН-МВР, РДПБЗН-Пловдив и спортен клуб за пожароприложен спорт “Пловдив – 160”.
Участие взеха отбори от 26 областни градове в България, както и представителният отбор на Факултет ПБЗН при Академията на МВР.

Тържествената церемония по откриване на състезанието се състоя на 1-ви юни 2022 г.

Състезанията се проведоха в дисциплините:
1.„Изкачване с щурмова стълба“
2.„100-метрова пътека с препятствия“
3.„Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия“
4.„Бойно разгръщане от мотопомпа“

След оспорвана надпревара победител в крайното комплексно класиране е отборът на РДПБЗН-Пловдив, следван от отборите на СДПБЗН и Факултет ПБЗН при Академията на МВР.


03 юни 2022