МВР

ГД ПБЗН

 

Регистри, водени в ГДПБЗН

Информация за издадени и отнети разрешения за осъществяване на дейности по чл.129 ал.2 от ЗМВР                                                                                           (актуален към 05.10.2021 г.) 


Регистър на доброволните формирования за защита при бедствия на територията на Р България и брой доброволци по общини

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл. 17б, ал. 5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух:

ИНФОРМАЦИЯ за юридическите лица, притежаващи документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

ЗАБЕЛЕЖКА: При необходимост да се удостовери валидността на документ за правоспособност (сертификат), издаден на физическо лице, следва да бъде подадено искане по образец (ИСКАНЕ). ГДПБЗН - МВР извършва проверка за валидността на сертификата и съответствието му с посочените в искането име и номер. Не се предоставя информация, свързана с лични данни.

(актуална към 24.09.2021 г.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл.18, ал.1 от Наредба Із-1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност, отменена с Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г.(Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.):


ЕДИНЕН РЕГИСТЪР на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (съгласно чл.18, ал.1, на Наредба Із-1543/27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност) (pdf 281k)

(не подлежи на актуализация)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По чл. 29 и чл. 30 от Наредба № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол(Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г.):


РЕГИСТЪР на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене 

СПИСЪК на сертифицирани продукти за пожарогасене

(актуални към 19.10.2021 г.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Становища за допустимост за строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим

СПИСЪК на издадените становища за допустимост през 2021 г.

СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2020 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2019 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2018 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2017 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2016 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2015 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2014 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2013 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2012 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2011 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2010 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2009 г. 
СПИСЪК на издадените становища за допустимост за 2008 г. 

(актуални към 07.10.2021 г.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Списъци на валидните становища за допустимост по групи продукти в зависимост от тяхното предназначение

Продукти и системи за защита на елементи или части от строеж 

Покриви
Продукти, предназначени за подобряване на класа по реакция на огън на строителни продукти и материали 

Стени с огнепреградна функция 

Въздухопроводи 

Вътрешни врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци 

Запълващи уплътнения и уплътнения за линейни фуги 
Елементи на окачена фасада
Електрически кабели с устойчивост на огън
Генератори за пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли

(актуализират се ежемесечно)