МВР

ГД ПБЗН

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАТО, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И УЧАСТИЕ В ХУМАНИТАРНИ ОПЕРАЦИИ.

Международната дейност на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР се развива в съответствие със стратегическите цели и приоритети, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз и НАТО. Тя се реализира в рамките, определени от националното законодателство и международните договори, по които Република България е страна.

Международната дейност се реализира чрез комплекс от мерки в следните основни направления:

1. Сътрудничество по линия на ЕС
• Изпълнение на ангажиментите на Република България, произтичащи от Договора за ЕС от Лисабон;
• Секретариат на Работна група 29 към Съвета по европейските въпроси към Министерски съвет, отговорности по подготовка на националните позиции и представянето им, координиране на позициите в РГ 29 към СЕВ към МС на Република България;
• Участие в Механизма за гражданска защита на Съюза;
• Oбучение на експерти и екипи в Програмата за обучение на персонала в областта на гражданската защита и управлението при извънредни ситуации към Механизма;
• Поддържане на постоянна връзка и обмен на информация с Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) към Европейската комисия;
• Участие в международни учения за усвояване на процедурите на ЕС;
• Участие в заседанията на Работната група по гражданска защита (PROCIV) към Съвета на ЕС за обсъждане и приемане на документите на ЕС в областта на гражданската защита;
• Осигуряване на експерти по пожарна безопасност и защита на населението и модули за гражданска защита и гасене на пожари;
• Участие в заседанията на Комитета за гражданска защита (CPC) към Европейската комисия за обсъждане и приемане на плана за действие, бюджета и програмите на ЕС за защита при бедствия (3 пъти годишно);
• Участие в Срещите на Генералните директори за гражданска защита на държавите-членки на ЕС, организирани от съответното председателство на ЕС;
• Ангажименти към Европейския консенсус по хуманитарна помощ, където понятието „Хуманитарна помощ” включва Хуманитарна помощ (оказвана от държавите-членки и чрез ECHO) и Гражданска защита (оказвана от държавите-членки, чрез Механизма за гражданска защита);
• Координация по Директива 2008/114/ЕО на Съвета относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ) и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита, както и координация по CIWIN за информация по защита на критичната инфраструктура;

2. Сътрудничество по линия на НАТО
• В рамките на Разширената концепция за Гражданско-аварийно планиране (СЕР) на НАТО;
• Участие в дейността на Комитета по гражданско-аварийно планиране (CEPC) и неговите планиращи групи;
• Координация на българското участие в работата на националните представители в планиращи групи на НАТО към (CEPC) от Старшия национален представител;
• Участие в Програмата за обучение на НАТО за реагиране при ХБРЯ инциденти;  • Поддържане на постоянна връзка с Евроатлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) към Главната квартира на НАТО;
• Осигуряване в постоянна готовност на екип  за издирване и спасяване към състава на Евроатлантическото формирование за реагиране при бедствия (EADRU), както и за участие в спасителни и хуманитарни операции;
• Участие в компютърни и полеви учения на НАТО, с цел засилване на възможностите за предприемане на съвместни спасителни и хуманитарни операции при природни бедствия и големи аварии.

3. Регионално сътрудничество
• Запазване водещата роля на България, като депозитар на Споразумението за създаване на Съвета за гражданско-военно аварийно планиране (ГВАП) на държавите от Югоизточна Европа;
• Участие в Инициативата за готовност и превенция при бедствия (DPPI) към Регионалния Съвет за сътрудничество за Югоизточна Европа;
• Участие в дейностите на Черноморското икономическо сътрудничество и по-точно в Работна група “Извънредни ситуации” на ЧИС и мрежата на служителите за свръзка, годишни срещи, учения и семинари
• Членство в Балканската федерация по пожароприложни спортове с цел развитие и популяризирането му.

4. Сътрудничество с други международни организации
• Сътрудничество с Организацията на обединените нации (ООН);
• Взаимодействие със Секретариата на Международната стратегия за намаляване на бедствията към ООН (UN ISDR) по мерките за намаляване на бедствия;
• Офис за координиране на хуманитарни помощи – UN-OCHA. Осигуряване и обновяване на базата данни за експерти и екипи към него. Ежегодна подготовка на експертите и екипите по Наръчника INSARAG  и Насоките от Осло;
• Поддържане в постоянна готовност на сили и средства за военно и мирно време в областта на гражданската отбрана (MCDA). Национална точка за контакт. Участие в ежегодни заседания на Борда за MCDA по състоянието на готовността в изпълнение на задълженията по Женевските конвенции за Гражданска отбрана;
• Конвенция за трансграничните ефекти от промишлени аварии, приета на 17 март 1992 г. от Конференцията на страните към Икономическата комисия на ООН за Европа. Точка за контакт заедно с МОСВ и МИЕТ за Европейската икономическа комисия към ООН по Конвенцията;
• Съвет на Европа (Открито частично споразумение за големи бедствия в Европа и Средиземноморието EUR-OPA). Активно участие в проекти и изпълнение на задачите от Националната програма за Съвета на Европа. Постоянен кореспондент и национална точка за контакт;
•  Организация за забрана на химическите оръжия (OPCW). Участие в семинари, курсове за обучение и учения;
• Участие в срещи и прояви на Международния Червен кръст;
• Членство в Международната асоциация на пожарните и спасителни служби (КТИФ) и ежегодно участие в следните мероприятия: заседания на комисии и работни групи, състезания по ППС и др.
• Членство в Европейската пожарна академия;
• Членство в Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите;
• Членство в Мрежата за разследване на умишлени пожари;
• Членство в Мрежата на пожарните служби на страните от ЕС.

5. Двустранно сътрудничество
• Двустранни споразумения в областта на управлението на извънредни ситуации с Руската федерация, Румъния, Азербайджан, Турция, Молдова, Афганистан и Грузия.
• Меморандум за разбирателство между Министерство на вътрешните работи на Република България и Председателството на Министерски съвет на Италианската република – Департамент за гражданска защита на Р Италия;
• Двустранно сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Р България и Министерството на вътрешните работи и спорта на провинция Рейнланд-Пфалц, Германия;
• Двустранно сътрудничество между Министерството на вътрешните работи на Р България и Министерството на вътрешните работи на Р Франция;
• Сътрудничество с ТЕМА (Агенцията за управление при извънредни ситуации на щата Тенеси);
•  Двустранно сътрудничество между Министерство на вътрешните работи на Р България и Министерство на вътрешните работи на Държавата Израел.

ПОДПИСАНИ ДВУСТРАННИ МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ