МВР

ГД ПБЗН

 

Оценяване на съответствието на продукти

 
І. Строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии

1. Необходими документи за влагане в строежите на строителни продукти предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии:

Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или за които е издадена европейска техническа оценка и са с нанесена маркировка "СЕ", се влагат в строежите, придружени от:
- декларация за експлоатационните показатели на строителния продукт (на български език);
- инструкция и информация за безопасност (на български език).

Строителните продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и за които не е издадена европейска техническа оценка, се влагат в строежите, придружени от:
- валидно становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН - МВР;
- декларация за характеристиките на строителния продукт (на български език);
- инструкция и информация за безопасност (на български език).

Ред за влагане в строежите на противопожарните врати след 01 ноември 2019 г.
Ред за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) след 21 октомври 2021 г.

2. Издаване на Становище за допустимост за строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим:
2.1. Ред за издаване на становище за допустимост
процедура;
искане;
    заверка и легализация на документи издадени от друга държава.

2.2. Необходими документи за издаване на становище за допустимост за:
неносещи стени;
носещи стени с огнепреградна функция;
врати, затварящи устройства и отваряеми прозорци;
тавани със собствена (независима) огнеустойчивост;
носещи покриви без огнепреградна функция;
носещи подове и покриви с огнепреградна функция;
хоризонтални защитни прегради (тавани без собствена огнеустойчивост);
покрития, плочи, мазилки или облицовки, предназначени за защита на строителни елементи от бетон;
реактивни огнезащитни системи, предназначени за защита на стоманени строителни елементи;
пасивни огнезащитни системи, предназначени за защита на стоманени строителни елементи;
плочи, мазилки или облицовки, предназначени за защита на дървени строителни елементи;
покрития, плочи, мазилки или облицовки, предназначени за защита на комбинирани строителни елементи от бетон и профилирана стоманена ламарина;
покрития или облицовки, предназначени за защита на запълнени с бетон кухи стоманени колони;
вертикални огнезащитни системи, предназначени за защита на вертикални строителни елементи (колони);
продукти, предназначени за подобряване на класа по реакция на огън на строителни продукти;
запълващи уплътнения;
уплътнения за линейни съединения;
вентилационни тръбопроводи;
електрически кабели с устойчивост на огън;
елементи на окачена фасада;
генератори за пожарогасителни инсталации с кондензирани аерозоли.

Актуални версии на стандарти за изпитване и класификация по групи строителни продукти, предназначени за пожароизвестяване, пожарогасене и управление на огън и дим.

3. Удостоверяване на класовете по реакция на огън (КРО) на строителните продукти.
3.1. За строителните продукти, за които има влезли в сила хармонизирани стандарти или за които е издадена европейска техническа оценка , КРО следва да бъде посочен в декларацията за експлоатационни показатели и маркировката "СЕ" на продукта.
3.2. За строителните продукти, за които няма влезли в сила хармонизирани стандарти и не е издадена европейска техническа оценка, КРО следва да бъде посочен в декларацията за характеристиките на строителния продукт, издадена въз основа на класификационен протокол.

3.3. Решения и Делегирани актове на Европейската комисия за строителни продукти, за които не се изискват изпитвания за определяне на класа им по реакция на огън:
влакнести гипсови отливки;
стоманени плоскости с покритие от полиестер, използвани като единствена облицовка и с покритие от пластизол;
циментови замазки, замазки от калциев сулфат и подови замазки от синтетична смола;
декоративни стенни облицовки под формата на рула и пана;
подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина;
ламинирани, еластични и текстилни подови покрития;
продукти от гипсови плочи, декоративни ламинати под високо налягане, продукти от строителна дървесина;
дървесни плоскости;
външна пожароустойчивост на покривни покрития;
строителни продукти с клас по реакция на огън А;
гипскартонени плоскости.

За строителните продукти, които попадат в обхвата на горепосочените Решения и Делегирани актове на Европейската комисия, удостоверяването на КРО се извършва по реда, посочен в т.3.1 и 3.2, като в декларацията за експлоатационните показатели/характеристиките на строителния продукт, следва да бъде посочен КРО на продукта, въз основа на съответното Решение/Делегиран акт.

===============================================================================

ІІ. Оценяване на съответствието на продукти за пожарогасене

1. Ред за издаване на удостоверения
процедура;
искане.

Необходими документи за издаване на удостоверения на:
пожарогасители;
пенообразуватели;
прахове;
противопожарни одеяла;
въглероден диоксид.

2. Ред за включване в списъка на оценени продукти за пожарогасене
процедура;
искане.

===============================================================================

ІІІ. Ред за издаване на документ за правоспособност (сертификат) за работа със системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове
процедура;
заявление (физически лица);
заявление (юридически лица);
списък на необходимия инструментариум.