МВР

ГД ПБЗН

 

Международни проекти

Един от способите за обезпечаване изпълнението на задачите на Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» (ГДПБЗН) – МВР е активното търсене на възможности за финансиране по различни оперативни програми и финансови инструменти на ЕС. 
В своята дейност сектор «Международни проекти» изпълнява следните функции:
1. Следи актуалните инициативи в областта на пожарната безопасност и защита на населението чрез програмите на ЕС, оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество, двустранни програми за сътрудничество и други източници;
2. Координира разработването на международни проекти за финансиране по оперативни програми, финансови инструменти на ЕС, национални и международни донори:
• осъществява взаимодействие със структурите на Европейската комисия и с отговорните органи в останалите държави-членки при участието си в проекти;
• взаимодейства с органи и организации, участващи в изпълнението на дългосрочни програми, включително международни организации и неправителствени организации;
• осигурява необходимата информация на сертифициращия и одитния орган за осъществяване на дейността им;
• съхранява документацията, свързана с изпълнението на проекти
3. Участва в дейностите и задачите по разработване на технически спецификации и задания за техническа помощ, необходими за провеждане на тръжните процедури по изпълняваните проекти;
4. Участва в дейностите по мониторинг и оценка на изпълнението на проекти, като изготвя справки, отчети и доклади за напредъка на проектите;
5. Координира подготовката на дейностите по приемане на доставки, строително-ремонтни дейности и услуги в изпълнение на сключени договори по финансови инструменти на ЕС и други донори;
6. Незабавно докладва по установения ред за действия или бездействия, съставляващи измами, нередности и нарушения на правилата и процедурите за изпълнение на проекти, включително в подготовката и провеждането на тръжни процедури, получаването на стоки и услуги, съответствие на доставките със сключените договори и т.н.;
 7. Участва в изготвянето на експертни становища и други документи, свързани с администрирането и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС и други източници;
8. Осъществява задачи по подготовка на документацията, свързана с финансиране и отчитане на осъществените разходи по проекти;
9. Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС финансови средства;
10. Взаимодейства със служителите от ГДПБЗН – МВР и координира работата на съответните териториални звена по отношение на дейностите по подготовка, управление и изпълнение на проектите;
11. Организира, координира и участва в национални и международни информационни дни, конференции, семинари, обучения и симпозиуми, имащи отношение към програмите, финансирани от ЕС и други източници;
12. Оказва съдействие на компетентните национални и международни институции за осъществяването на контрол при изпълнението на договорите и/ или Грантовите схеми;
13. Осъществява взаимодействие със Старшия програмен ръководител и Дирекция „Международни проекти” на МВР при разработване на проектни предложения и тяхното изпълнение.