МВР

ГД ПБЗН

 

Превантивна дейност

Превантивната дейност, осъществявана от ГДПБЗН включва:

  • информиране на обществеността, включително чрез редакционно-издателска дейност, относно опасностите и риска от пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  • подпомагане на обучението и практическата подготовка на централните и

    териториалните органи на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението;

  • подпомагане на обучението по защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование;
  • подпомагане на съветите за намаляване на риска от бедствия на национално, областно и общинско ниво при изпълнение на функциите им, съгласно Закон за защита при бедствия;
  • подпомагане планирането на защитата при бедствия.

Органите за ПБЗН оказват методическа и експертна помощ на териториалните органи на изпълнителната власт по отношение на защитата при бедствия, като:

  • подпомагат щабовете за изпълнение на плановете за защита при бедствия на национално, областно и общинско ниво при изпълнение на функциите им, съгласно Закон за защита при бедствия;
  • подпомагат разработването на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия.