МВР

ГД ПБЗН

 

Изпитвателна и експертна дейност

Изпитвателната и експертната дейности  се осъществяват от отдел "Център за изследвания и експертизи" (ЦИЕ) към дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" (ДДКПД) при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Организационната структура на отдела се състои от два сектора, "Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност" и "Експертизи и техническа информация"

 Изпитвателната дейност включва, извършване на изпитвания:

1. В акредитиран (Сертификат № 51 ЛИ) и нотифициран (Разрешение № CPR 24-NB 2628) обхвати за определяне характеристиките при пожар на:

- строителни елементи и конструкции;

- строителни продукти, изделия и конструктивни елементи;

- материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане.

2. В акредитиран обхват за определяне на физико-химични, тактико-технически и експлоатационни характеристики на продукти за пожарогасене:

- пожарогасителни прахове;

- пенообразуватели за гасене на пожари;

- носими пожарогасители;

- подземни пожарни хидранти;

- пожарни шлангове;

- пожарни одеяла;

- надземни пожарни хидранти, колонков тип.

ОЦИЕ издава класификационни протоколи за определяне клас по устойчивост на огън на строителни елементи и конструкции и клас по реакция на огън на строителни продукти.

ОЦИЕ участва, като пълноправен член, в работата на Техническите комитети и пленарните заседания на Европейската група на организациите, извършващи пожарни изпитвания, сертификация и контрол (EGOLF).

 Експертната дейност включва:

•Извършване на пожаротехнически, електротехнически и физико-химически експертизи за установяване на причините за възникване на пожари;

•Извършване на газхроматографски изследвания за откриване на следи от леснозапалими течности в проби, взети от мястото на пожара;

•Извършване на рентгеноструктурен анализ установяване ролята на къси съединения в медни проводници във възникването на пожара.

В ОЦИЕ е разположена библиотека, съхраняваща специализирана научно-техническа литература в областта на пожарната безопасност и защита на населението.

За поддържане на информационните фондове към библиотеката, в ОЦИЕ се осъществява:

•Извършване на преводи от и на чужди езици на специализирана научно-техническа литература, свързана с пожарната безопасност и защита на населението;

•Извършване на преводи от и на чужди езици на стандартизационни документи за въвежданите и прилагани, като БДС методи за изпитване и класификация от европейските и международни стандарти;

•Събиране, обработване съхраняване и предоставяне на информация в областта на пожарната безопасност и защита на населението;

•Организиране поддържането на научно-технически архив.