МВР

ГД ПБЗН

 

Услуги, извършвани въз основа на сключен договор

Наименование на услугата

Правно основание

Срок за извършване

Бланка за
заявление
(искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на услугата

Цена на услугата

I

Определяне на пожарните характеристики на продукти и техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо оборудване и продукти за пожарогасене

1.

Извършване на изпитвания за определяне на пожарните характеристики на продуктите и издаване на протоколи от изпитване

чл.136, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМВР

Съгласно договор

1.1. Определяне на "Устойчивост на огън" на:

1.1.1. Носещи елементи и конструкции

 1.1.2. Продукти и системи за защита 1.1.3. Неносещи елементи и конструкции

 1.1.4. Покрития Определяне на огнезащитна способност

1.1.5. Метални каси и сейфове

Заявление 1.1.1
          


Заявление 1.1.2

 

Заявление 1.1.3

 

Заявление 1.1.4

 

Заявление 1.1.5

  

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

            

1.2. Определяне "Реакция на огън" на строителни продукти (изделия и конструктивни елементи)
1.2.1. Негоримост и топлина на изгаряне (класове А1, A1L, А1flи А2, A2L)
1.2.2. Запалимост (класве B, C, D, E, F)
1.2.3. Реакция на огън на подови покрития:

1.2.3.1. Клас А2fl
1.2.3.2. КласовеB, C, D, E, F

Заявление 1.2.1

 


Заявление 1.2.2

 

Заявление 1.2.3.1

Заявление 1.2.3.2

            

 

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"            

1.3. Поведение при горене на материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане:

1.3.1. Текстил
1.3.2. Топлоизолационни материали
1.3.3. Пластмаси

 Заявление 1.3.1

Заявление 1.3.2

Заявление 1.3.3

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"       

2.

Извършване на изпитвания за проверка и определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели на продукти за пожарогасене и тактико-технически характеристики на пожаротехническо оборудване и издаване на протоколи от изпитване

чл. 136, ал. 2, във връзка с т. 1 и 3 от ЗМВР

Съгласно договор

 

 

 

 

 

 

2.1.Пожарогасителни прахове

Заявление 2.1           

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"            

2.2.Пенообразуватели:

2.2.1. За пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.2.2. За пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.2.3. За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.2.4. За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности

Заявление 2.2.1

Заявление 2.2.2

Заявление 2.2.3

Заявление 2.2.4


На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

2.3. Пожарогасители носими

 

Заявление 2.3

 На място  Писмена-протокол

 

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

           

2.4. Подземни пожарни хидранти

Заявление 2.4           

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"            

2.5. Шлангове противопожарни

Заявление 2.5          

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"            

2.6. Одеала пожарогасителни

2.6.1. За еднократна употреба

2.6.2. Тежък тип


Заявление 2.6.1

 


Заявление 2.6.2

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР" 

2.7. Надземни пожарни хидранти колонков тип

Заявление 2.7           

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

II

Издаване на доклад от класификация на текстилни продукти

Издаване на доклад от класификация по БДС EN 13773,,Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Схема за класификация“

чл. 136, ал. 2, във връзка с т. 5 от ЗМВР

Съгласно договор

Искане

На място

Писмена - доклад

Заповед № 8121з-235/01.03.2021 г. на Министъра на вътрешните работи
„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

III

Изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършване на експертизи и експертни справки

1.

Извършване на изследване и издаване на експертна справка за установяване:

Чл. 59, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР

 

Съгласно договор

 

 

 

 

 

1.1. Наличието на леснозапалими и горими течности (по метода на газовата хроматография)

Искане

На място

Писмена

Сметка за направените разходи

 

1.2. Наличието и вида на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници (чрез извършване на рентгеноструктурен анализ)

Искане

На място

Писмена

Сметка за направените разходи

2.

Извършване на експертиза по искане на физически или юридически лица за изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари

Чл. 59, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР

 

Съгласно договор

Искане

На място

Писмена

Сметка за направените разходи