МВР

ГД ПБЗН

 

Видове административни услуги

Logo_MDAAR_samoУникален идентификатор и наименование на административна услуга

Правно основание

Срок за извършване

Бланка за заявление (искане)

Начин на подаване на документа

Форма за предоставяне на административната услуга

Такса за административната услуга

1.

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал. 1, т. 10 и чл. 125а, ал. 1, т. 4 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Исканe - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН

На място

Писмена - сертификат

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
2.

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР, във връзка с чл. 143 от ЗУТ

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН - по Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за СТПНОБП

Искане - ГДПБЗН - по Наредба №2 от 1987 г. за ПСТН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
3.

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

чл. 125, ал.1, т. 9 и чл. 125а, ал. 1, т. 2 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
4. 1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 

Искане

На място

Писмена - удостоверителен документ

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
5. 988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 129, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.130, ал. 4 от ЗМВР

Заявление

Допълнителна информация

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
 6.  3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност чл. 132 от ЗМВР  Съгласно  чл. 132,   ал. 4 от ЗМВР  Уведомление  На място  Писмена  Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
7. 1772. Извършване на изпитвания по договор за определяне на пожарната характеристика на продуктите и издаване на протокол от изпитване чл.136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР
7.1.

1. Определяне на "Устойчивост на огън" на:
1.1 Носещи елементи и конструкции
1.2 Продукти и системи за защита
1.3 Неносещи елементи и конструкции
1.4 Покрития Определяне на огнезащитна способност
1.5 Метални каси и сейфове

 
чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор
Заявление 7.1.1

Заявление 7.1.2

Заявление 7.1.3


Заявление 7.1.4Заявление 7.1.5

 

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

7.2. 2. Определяне "Реакция на огън" на строителни продукти (изделия и конструктивни елементи)  

2.1 Негоримост и топлина на изгаряне (класове А1, A1L, А1fl и А2, A2L)
2.2 Запалимост (класве B, C, D, E, F)
2.3 Реакция на огън на подови покрития:
2.3.1 Клас А2fl
2.3.2 Класове B, C, D, E, F

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договорЗаявление 7.2.1

Заявление 7.2.2


Заявление 7.2.3.1

Заявление 7.2.3.2

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР 

7.3.  

3. Поведение при горене на материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане:
3.1 Текстил
3.2Топлоизолационни материали
3.3 Пластмаси

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор


Заявление 7.3.1

Заявление 7.3.2

Заявление 7.3.3

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

8. 575.
Издаване на Становище за допустимост на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии
Чл. 136, т. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена - становище

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
9. 1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
10. 2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт Чл. 125, ал. 1, т. 10 и чл. 125а, ал. 1, т. 3 от ЗМВР

Съгласно чл. 125а, ал. 12 от ЗМВР

Искане - ГДПБЗН

Искане - СД/РДПБЗН и РСПБЗН

На място

Писмена - становище или друг документ, предвиден в нормативен акт

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
11. 1530. Издаване на Документ за правоспособност (сертификат) за осъществяване на дейности, свързани с флуорсъдържащи парникови газове Чл. 17б, ал. 3, т. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Съгласно чл. 57 от АПК

Заявление физически лица

Заявление юридически лица

На място

Писмена – документ за правоспособност (сертификат)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
12.

1444. Извършване на изпитвания по договор за проверка и определяне на основни физико-химични и експлоатационни показатели на гасителни вещества и тактико-технически характеристики на пожаротехническо въоръжение и издаване на протоколи

чл. 136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

 

 

 

 

 

12.1.


1.Пожарогасителни прахове

чл.136, т. 1 и т. 3 от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 12.1

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР"

12.2.

2.Пенообразуватели:

2.1 За пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.2 За пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.3 За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности

2.4 За пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности

чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договорЗаявление 12.2.1 


 Заявление 12.2.2


Заявление 12.2.3
           


             


Заявление 12.2.4
           

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

12.3.

3. Пожарогасители носими

чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 12.3

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

12.4. 4.Подземни пожарни хидранти              чл. 136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 12.4

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

12.5. 5. Шлангове противопожарни              чл. 136, т. 1 и   т. 3  от ЗМВР

Съгласно договор

Заявление 12.5

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

12.6.

6. Одеала пожарогасителни

6.1 За еднократна употреба

6.2 Тежък тип

чл. 136, т. 1 и   т. 3  от ЗМВР

Съгласно договорЗаявление 12.6.1

           
Заявление 12.6.2

На място

Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

          
12.7 Надземни пожарни хидранти колонков тип  чл.136, т. 1 и т. 3  от ЗМВР  Съгласно договор Заявление 12.7  На място  Писмена - протокол

Заповед № 8121з-198/17.02.2020 г. на Министъра на вътрешните работи

„Цени на типизираните услуги извършвани от ГДПБЗН – МВР "

13.

1531. Издаване на експертна справка по договор за наличие на леснозапалими и горими течности и за наличие на електрическо късо съединение по открито положени медни проводници по искане на физически и юридически лица

Чл. 59a, т. 5 от ПУДМВР

 

(лесно запалими течности и горими течности)

Съгласно договор

Искане за изследване

Искане за експертна справка

На място

Писмена

Заповеди  на Министъра на вътрешните работи

            
14. 2851. Издаване на протокол за класификация на продукти по отношение на устойчивостта и/или реакцията им на огън чл. 136, т. 5 от ЗМВР
14.1.

Издаване на протокол за класификация по реакция на огън по БДС EN 13501-1

чл. 136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

14.1 Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.2.

Издаване на протокол за класификация по огнеустойчивост по БДС EN 13501-2

чл.136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

14. 2 Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
14.3.

Издаване на протокол за класификация на вентилационни системи по БДС EN 13501-3

чл.136, т. 1 и   т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 57 от АПК

 14. 3 Искане

На място

Писмена - протокол

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

15.

2825. Извършване на оценяване на съответствието на продукт за пожарогасене

чл. 17, ал.2, т. 5 от ЗМВР

Съгласно чл. 17, ал. 8 от ЗМВР

Искане

Искане за вписване
(за искането за вписване не се дължи държавна такса)

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

В ГДПБЗН-МВР на адрес гр. София, ул. "Пиротска" № 171А има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал.

Информация за структурите на ГДПБЗН-МВР в които има възможност за заплащане на таксите за административни услуги по електронен път с банкова карта чрез ПОС терминал

INFORMATION on the provision of administrative services