МВР

ГД ПБЗН

 

Направление "Технически спецификации и хармонизация на нормативната уредба"

 

Направление "Технически спецификации и хармонизация на нормативната уредба" извършва:
• събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на научно-техническа информация в областта на ПБЗН;
• проучване на световните постижения в областта на ПБЗН и участие в прогнозирането на потребностите от научно-приложни разработки;
• преводи от и на чужди езици на специализирана научно-техническа литература, свързана с пожарната безопасност;
• преводи от и на чужди езици на стандартизационни документи за въвежданите и прилагани, като БДС методи за изпитване и класификация от европейските и международни стандарти;
• организиране издаването на научни сборници, методически указания, справочници и други периодични и информационни материали за научни постижения и новости в областта на ПБЗН;
• организиране поддържането на научно-технически архив;
• организиране функционирането на регистрираните информационни фондове;
• организиране на обмена на информация с други институти, висши училища, органи и организации в страната и чужбина;

• преводи от и на чужди езици на кореспонденцията и в процеса на работа на Техническите комитети от Европейската група на лабораториите, извършващи пожарни изпитвания, сертификация и контрол (EGOLF).

Периодично отдел ЦИЕ издава Научно-технически сборник, в който се публикуват статии, авторски и други материали, отразяващи резултатите от научно-изследователската и научно-приложната дейност на дирекцията, както и материали отразяващи световния опит в областта на ПБЗН.

Освен периодичните издания се издават и справочни материали за нуждите на структурните звена за ПБЗН. Такива са Справочници за опасни вещества, Пособие за разследване на пожари и извършване на пожаротехнически експертизи, Речник на стандартизираните термини в областта на ПБЗН, и др.

На територията на отдел ЦИЕ е разположена библиотека, която подържа информационни фондове, включващи: литература, периодични издания, научно-приложни и изследователски разработки в областта на пожарната безопасност и защитата на населението.

 

Експрес информация бр.1/2012г.

Експрес информация бр.2/2012г.

 

Експрес информация бр.3/2012г.