МВР

ОД Кюстендил

 

Официални съобщения

Съобщение до АНГЕЛОВСКИ САШО /ANGELOVSKI SASHO/ , обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, ул „Цар Симеон I“ № 55,бл. 110, ет.4, ап. 7

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВСКИ,

На основание чл. 61, ал.1 и ал. 2 от  Административно – процесуален кодекс (АПК)  Ви съобщаваме, че по повод извършена проверка в информационните масиви на МВР е установено, че Ви е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от две години от 11.09.2018 г. до 17.08.2020 г., за незаконно пребиваване на територията на Шенген. Във връзка с горното Ви е наложена принудителна административна мярка „отнемане правото на пребиваване в Република България“ на чужденец със заповед № 277з – 1815/13.11.2018 г. на Директор ОД МВР – Кюстендил:

 

З А П О В Е Д

 

             № 277з – 1815/13.11. 2018 г.

 

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

           

            Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка УРИ: 5367р-3257/12.11.2018 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Македонския  гражданин  АНГЕЛОВСКИ  САШО /ANGELOVSKI  SASHO/    роден на 23.02.1972г. има разрешено постоянно пребиваване с решение № 614114/ 24.08.2018г. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/. На 10.10.2018г. в група „Миграция“  чужденеца е предприел стъпки за установяване  в Р България и снабдяване с документи съгласно ЗБЛД.

С  писмо рег.№ А-30687/16.10.2018г на Началник сектор СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че във връзка с получен формуляр по ШИС от ГКПП „Гюешево“ и след запитване на бюро СИРЕНЕ – Белгия е изяснено, че спрямо македонския гражданин  АНГЕЛОВСКИ  САШО /ANGELOVSKI  SASHO/    роден на 23.02.1972г..е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от две години от 18.08.2018г. до 17.08.2020г.,за  нелегално пребиваване на  територията на Белгия. Същият е експулсиран от там на 25.09.2018г.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с № УРИ 5367р-3022/23.10.2018 г. на началник група „Миграция“, ,при което бе установено, че македонския гражданин АНГЕЛОВСКИ  САШО /ANGELOVSKI  SASHO/    роден на 23.02.1972г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген, шенгенски индетификационен номер BE E672022319007 0000 01. Сигнала е въведен от Белгия  на 11.09.2018г със срок до 17.08.2020г. 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо № УРИ 536700-4092/23.10.2018г. Писмото е връчено на 02.11.2018г. от  началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил на ръка, като е получил екземпляр от него срещу подпис. Предоставен му е 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденеца няма издадено разрешение за пребиваване /картов носител/ и не живее на територията на страната. Семейството му живее в Р Македония, където и той пребивава. В Р България чужденеца няма създадени трайни връзки. 

При извършена справка от Мл. П.И. Даниел Шалев на 13.11.2018 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че Ангеловски  Сашо /Angelovski  Sasho/  последно   е влязъл на  територията на Република България на 02.11.2018 г. в 09.37 ч. ,като в същия ден е напуснал в 12.25 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 13.11.2018 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от Ангеловски  Сашо /Angelovski  Sasho/.

 

Отправено е запитване с писмо рег.№ 5367р-3210 / 06.11.2018г. до сектор СИРЕНЕ при ДМОС  за консултация с държавата заложила сигнала в ШИС. С  писмо рег.№ А-32976/07.11.2018г на Началник сектор СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че е проведена консултационна процедура с Белгия за македонския гражданин  АНГЕЛОВСКИ  САШО /ANGELOVSKI  SASHO/    роден на 23.02.1972г. Уведомили са ги, че сигнала е въведен в ШИС за срок от две години от 18.08.2018г. до 17.08.2020г., за незаконно пребиваване на територията на Шенген. На 25.08.2018г. лицето е експулсирано за Скопие.

 

Постоянното пребиваване на  македонския гражданин Ангеловски  Сашо /Angelovski  Sasho/ не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на македонския гражданин АНГЕЛОВСКИ  САШО /ANGELOVSKI  SASHO/    роден на 23.02.1972г.., ЕГН: 720223……., ЛНЧ: 1003957140,  постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, общ. Кюстендил,   ул „Цар Симеон I“ № 55,бл.110, ет.4, ап.7,     

       

На основание чл.39б от Закона за чижденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

 

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                                        __________/П/____________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

05 дек 2018

Съобщение до Станковски Владимир (STANKOVSKI VLADIMIR), постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, с. Долно село

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВСКИ,

 

На основание чл. 61, ал.1 и ал. 2 от  Административно – процесуален кодекс (АПК)  Ви съобщаваме, че по повод извършена проверка в информационните масиви на МВР е установено, че Ви е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от две години от 03.02.2018г. до 02.02.2020 г., за нарушение на трудовото законодателство. Във връзка с горното Ви е наложена принудителна административна мярка „отнемане правото на пребиваване в Република България“ на чужденец със заповед № 277з – 1813/13.11.2018 г. на Директор ОД МВР – Кюстендил:

 

З А П О В Е Д

 

             № 277з – 1813/13.11. 2018 г.

 

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

            Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка УРИ: 5367р-3255/12.11.2018 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Македонския гражданин СТАНКОВСКИ  ВЛАДИМИР /STANKOVSKI VLADIMIR/  роден на 23.10.1983г. има разрешено постоянно пребиваване с решение № 603104/ 06.07.2018г. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1 от ЗЧРБ / български произход/. На 07.08.2018г. в група „Миграция“  чужденеца е подал заявление № 4233/07.08.2018г. за издаване на разрешение за пребиваване /картов носител/. С писмо № 5364р – 14966/22.08.2018г преписката е върната от Дирекция „Миграция“ с указания , поради протичането на лицето в ШИС по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /“ откази за влизане „ на граждани на трети страни/, да се предприемат действия и да се прецени дали не е налице основание за отнемане правото на пребиваване на чужденеца в Р България.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с № УРИ 5367р-2927/16.10.2018 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че македонския гражданин СТАНКОВСКИ  ВЛАДИМИР /STANKOVSKI VLADIMIR/  роден на 23.10.1983г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигнала е въведен от Белгия, след като е заловен да работи без необходимото разрешително, на 30.04.2018г със срок до 02.02.2020 г. 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

За образуването на административното производство, чужденеца бе уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо № УРИ 536700-3948/16.10.2018г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 05.11.2018г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденеца няма  издадено разрешение за пребиваване/картов носител/ и не живее на територията на страната.  Семейството му живее в Р Македония, където и той пребивава. В Р България чужденеца няма създадени трайни връзки.

При извършена справка от Мл. П.И. Даниел Шалев на 13.11.2018 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че Станковски  Владимир /Stankovski Vladimir/   последно   е влязъл на  територията на Република България на 11.09.2018г.в 11.11 ч. ,като в същия ден е напуснал в 15.50 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 13.11.2018 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от Станковски  Владимир /Stankovski Vladimir/ .

Отправено е запитване с писмо рег.№ 5367р-2607 / 19.09.2018г. до сектор СИРЕНЕ при ДМОС  за консултация с държавата заложила сигнала в ШИС. С  писмо рег.№ А-28750/28.09.2018г на Началник сектор СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че е проведена консултационна процедура с Белгия за македонския гражданин  Станковски  Владимир /Stankovski Vladimir/ роден на 23.10.1983г. Уведомили са ги, че след като чужденеца има разрешено пребиваване в Р България, но не е член семейство на гражданин на ЕС, същите няма да снемат сигнала в ШИС.

 

Постоянното пребиваване на  македонския гражданин Станковски  Владимир /Stankovski Vladimir/ не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на македонския гражданин СТАНКОВСКИ  ВЛАДИМИР /STANKOVSKI VLADIMIR/  роден на 23.10.1983г., ЕГН: 8310232945, ЛНЧ: 1003915346, постоянен и настоящ адрес в Република България с.Долно село общ. Кюстендил,

       

На основание чл.39б от Закона за чижденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                                        __________/П/____________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

29 ное 2018

Съобщение до Новакович Небойша (NOVAKOVIKJ NEBOJSA), постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, с. Богослов

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НОВАКОВИЧ,

 

На основание чл. 61, ал.1 и ал. 2 от  Административно – процесуален кодекс (АПК)  Ви съобщаваме, че по повод извършена проверка в информационните масиви на МВР е установено, че Ви е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок до 17.10.2020 г., за незаконно влизане и нарушение на трудовото законодателство в Германия. Във връзка с горното Ви е наложена принудителна административна мярка „отнемане правото на пребиваване в Република България“ на чужденец със заповед № 277з – 1829/15.11.2018 г. на Директор ОД МВР – Кюстендил:

 

З А П О В Е Д

 

             № 277з – 1829/15.11. 2018 г.

 

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

                Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка УРИ: 5367р-3265/13.11.2018 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Македонския гражданин НОВАКОВИЧ НЕБОЙША /NOVAKOVIKJ  NEBOJSA/  роден на 12.07.1974г. има разрешено постоянно пребиваване с решение № 613418/ 22.08.2018г. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/. На 15.10.2018г. в група „Миграция“  чужденеца е предприел стъпки за установяване на в Р България и снабдяване с документи съгласно ЗБЛД.

С писмо рег.№ А-28278/25.09.2018г на Началник сектор СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че спрямо македонския гражданин  НОВАКОВИЧ  НЕБОЙША /NOVAKOVIKJ  NEBOJSA/  роден на 12.07.1974г.  е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок до 17.10.2020г., за незаконно влизане и нарушение на трудовото законодателство  в Германия.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с № УРИ 5367р-2948/17.10.2018 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че македонския гражданин НОВАКОВИЧ  НЕБОЙША /NOVAKOVIKJ  NEBOJSA/  роден на 12.07.1974г.  има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигнала е въведен от Германия на 17.10.2017г със срок до 17.10.2020г.   

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

            За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо № УРИ 536700-3969/23.10.2018г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 06.11.2018г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденеца няма  издадено разрешение за пребиваване и не живее на територията на страната.  Семейството му живее в Р Македония, където и той пребивава. В Р България чужденеца няма създадени трайни връзки.

При извършена справка от Мл. П.И. Даниел Шалев на 13.11.2018 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че Новакович  Небойша /Novakovikj  Nebojsa/ последно   е влязъл на  територията на Република България на 15.10.2018г. в 09.52 ч. ,като в същия ден е напуснал в 12.37 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 13.11.2018 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от Новакович  Небойша /Novakovikj  Nebojsa/.

Отправено е запитване с писмо рег.№ 5367р-3211 / 06.11.2018г. до сектор СИРЕНЕ при ДМОС  за консултация с държавата заложила сигнала в ШИС. С  писмо рег.№ А-33106/08.11.2018г на Началник сектор СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че е проведена консултационна процедура с бюро СИРЕНЕ-Германия  за македонския гражданин  НОВАКОВИЧ  НЕБОЙША /NOVAKOVIKJ  NEBOJSA/  роден на 12.07.1974г. Уведомили са ги, че чужденеца е влязъл за първи път в Германия на 07.03.2017г.,заповедта за експулсиране е издадена на 11.09.2017г . На 18.09.2018г лицето е заминало извън Германия.На 17.10.2017г. е обявен за задържани с цел депортиране/експулсиране от службата за миграция на Lubeck, с валидност до 17.10.2020г. Криминалните регистрации са за незаконно влизане и незаконно извършване на трудова дейност.

 

Постоянното пребиваване на  македонския гражданин Новакович  Небойша /Novakovikj  Nebojsa/ не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

З А П О В Я Д В А М:

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на македонския гражданин НОВАКОВИЧ  НЕБОЙША /NOVAKOVIKJ  NEBOJSA/  роден на 12.07.1974г., ЕГН:740712……., ЛНЧ: 1003954301, постоянен и настоящ адрес в Република България с.Богослов, общ. Кюстендил,  обл. Кюстендил,     

       

На основание чл.39б от Закона за чижденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                                        __________/П/____________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

29 ное 2018

Съобщение до Новакович Небойша, с. Богослов, общ. Кюстендил ​

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НОВАКОВИЧ,

               Уведомяваме Ви, че в група „Миграция“ при Областна дирекция на МВР – Кюстендил (ОДМВР – Кюстендил), е образувано административно производство по повод получени данни от извършена проверка от служители на група „Миграция“, в хода на която е установено ,че има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигнала е въведен от Германия на 17.10.2017г със срок до 17.10.2020г. 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006/“ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

 

В тази връзка, на основание чл. 26, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че в случай, че по отношение на Вас се установи хипотезата на чл. 40, ал. 2,  от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ / е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане/  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане,а именно, че като чужденец, получил разрешение за постоянно пребиваване,има  подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане, административното производство ще приключи с административен акт (заповед), с който по отношение на Вас ще се приложи принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България“. В случай, че не се потвърдят получените данни, производството ще бъде прекратено.

Окончателният акт по административното производство ще бъде издаден в срок до 17.11.2018 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 АПК Ви се предоставя възможност да преглеждате документите по преписката по административното производство, както и да си правите бележки, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в служебните помещения на група „Миграция” при ОД МВР -  Кюстендил. Предоставя Ви се и възможност да изразите становище по събраните доказателства в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, както и да направите писмени искания и възражения.

За изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, сте длъжен в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, да представите доказателства, които се намират при Вас и ще бъдат в защита на вашите интереси.

В същия срок представете и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да дадете отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

В обяснението изрично посочете адрес за кореспонденция.

 

 

ДИРЕКТОР:

                           Елиан Стамболийски

                                                          

 

06 ное 2018

Съобщение до АНГЕЛОВСКИ САШО, гр. Кюстендил, ул„Цар Симеон I“№ 55,бл.110,ет.4, ап.7

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВСКИ ,

               

 

 

Уведомяваме Ви, че в група „Миграция“ при Областна дирекция на МВР – Кюстендил (ОДМВР – Кюстендил), е образувано административно производство по повод получени данни от извършена проверка от служители на група „Миграция“, в хода на която е установено ,че има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигнала е въведен от Белгия  на 11.09.2018г със срок до 17.08.2020г. 

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006/“ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

 

В тази връзка, на основание чл. 26, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че в случай, че по отношение на Вас се установи хипотезата на чл. 40, ал. 2,  от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ / е лице, за което е подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане/  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане,а именно, че като чужденец, получил разрешение за постоянно пребиваване,има  подаден сигнал в Шенгенската информационна система за отказ за влизане, административното производство ще приключи с административен акт (заповед), с който по отношение на Вас ще се приложи принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България“. В случай, че не се потвърдят получените данни, производството ще бъде прекратено.

Окончателният акт по административното производство ще бъде издаден в срок до 23.11.2018 г.

На основание чл. 34, ал. 1 и ал. 3 АПК Ви се предоставя възможност да преглеждате документите по преписката по административното производство, както и да си правите бележки, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в служебните помещения на група „Миграция” при ОД МВР -  Кюстендил. Предоставя Ви се и възможност да изразите становище по събраните доказателства в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, както и да направите писмени искания и възражения.

За изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, сте длъжен в петдневен (5-дневен) срок от съобщаване на настоящото писмо, да представите доказателства, които се намират при Вас и ще бъдат в защита на вашите интереси.

В същия срок представете и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да дадете отговор и на следните въпроси:

 1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
 2. Къде живеете постоянно?
 3. Работите ли и къде?
 4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
 5. Какво Ви свързва с Република България?

 

В обяснението изрично посочете адрес за кореспонденция.

 

 

ДИРЕКТОР:

                           Елиан Стамболийс

02 ное 2018

​РСПБЗН – Кюстендил, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Кюстендил  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Кюстендил

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.  Сградата е построена през 1933 г. и от тогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018

​РСПБЗН – Дупница, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Дупница  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018