МВР

ОД Кюстендил

 

Официални съобщения

Заповед за налагане на ПАМ

З А П О В Е Д

 

 

 

№ 277з1585/1.10.2019 г.

 

 

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

 

 

            Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка рег.№ 5367р-2128/30.09.2019 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Гражданина на Република Северна Македония ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г. има разрешено постоянно пребиваване с решение № 642180/04.01.2019г.. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/.

С писмо вх. № 277в-99/26.08.2019г и  рег.№ А-22734/14.08.2019г. на Началник отдел СИРЕНЕ при ДМОС ни информират, че след консултационна процедура с бюро СИРЕНЕ- Норвегия е изяснено, че спрямо гражданина на Република Северна Македония ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г., е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от пет години валидна до 10.08.2021г., на основание, че по време на рутинна проверка извършена на лицето от норвежката служба за контрол на движението по пътищата LAZAROV е представил подправено СУМПС, издадено от Република Северна Македония.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с рег. № 5367р-1946/28.08.2019 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че гражданина на Република Северна Македония  ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген, шенгенски индетификационен номер NO 0003036715014 0000 01. Сигналът е въведен от Норвегия  на 18.08.2016г със срок до 10.08.2021г.

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

            За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо рег. №  536700-2303/28.08.2019г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 03.09.2019г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

  1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
  2. Къде живеете постоянно?
  3. Работите ли и къде?
  4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
  5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденецът няма издадено разрешение за пребиваване /картов носител/  и е напуснала територията на Р България на 22.01.2019г..

При извършена справка на 30.09.2019 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че гражданина на Република Северна Македония  ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г. последно   е влязъл на  територията на Република България на 22.01.2019г. в 10.06 ч. ,като в същия ден е напуснал в 19.11 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 30.09.2019 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от гражданина на Република Северна Македония  ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г.

С писмо рег.№ А- 23754/26.08.2019 на  Началник отдел „СИРЕНЕ“ при ДМОС ни информира,че е проведена консултация с Норвегия, при което са е отговорено, че спрямо гражданина на Република Северна Македония ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г., е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок от пет години валидна до 10.08.2021г., на основание, че че по време на рутинна проверка извършена на лицето от норвежката служба за контрол на движението по пътищата LAZAROV е представил подправено СУМПС, издадено от Република Северна Македония.

Постоянното пребиваване на  гражданина на Република Северна Македония  ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

З А П О В Я Д В А М:

Отнемам правото на пребиваване в Република България на гражданина на Република Северна Македония  ЛАЗАРОВ АЛЕКСАНДАР /LAZAROV ALEKSANDAR/, р. 21.10.1993г., ЕГН: 931021,  ЛНЧ: 10040986502, постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, общ. Кюстендил, гр. Кюстендил ул. Овощарска 5, ет. 4

       

На основание чл.39б от Закона за чужденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                         ______________________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

 

10 окт 2019

​РСПБЗН – Кюстендил, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Кюстендил  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Кюстендил

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.  Сградата е построена през 1933 г. и от тогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018

​РСПБЗН – Дупница, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Дупница  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Дупница

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. Районът на действие на РСПБЗН- Дупница, обхваща територията на общините Дупница, Сапарева баня и Бобошево.

Сградата е построена през 1985г. и оттогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил, има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

            При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката й с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018