МВР

ОД Кюстендил

 

Официални съобщения

Съобщение до Ангеловски Стеван (ANGELOVSKI STEVAN),постоянен и настоящ адрес в Република България гр. Кюстендил, ул. „Сливница“ № 13 ​

Съобщение до Ангеловски Стеван (ANGELOVSKI STEVAN) – роден на 29.09.1955 г., ЕГН: 5509292868, ЛНЧ: 1001570367, постоянен и настоящ адрес в Република България гр. Кюстендил, ул. „Сливница“ № 13

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОИН  АНГЕЛОВСКИ,

 

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, съобщаваме Ви, че по повод извършена проверка в информационните масиви на МВР относно пребиваването Ви в Република България, като постоянно  пребиваващ чужденец не сте спазили изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, като не сте изпълнил изискването за престой в Р България – 12 последователни месеца.

Във връзка с горепосоченото нарушение Ви уведомяваме, че Ви е наложена принудителна административна мярка  “Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България” на основание чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България със заповед №  277з – 513/22.03.2019 г. на Директор ОД МВР – Кюстендил.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

09 апр 2019

Съобщение до Васил Стоянов Атанасов, гр. Дупница, жк "Бистрица" №2, вх. А, ап.24

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

 

Във връзка с подадено от Вас заявление с вх. № 348000-5759/05.08.2016г. по описа на РУ-Дупница за продължаване срока на разрешение за носене, употреба и съхранение на оръжие и боеприпаси (РНУСОБ), на основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомявам, че е издадено решение № 348з-594/02.09.2016 г., на началника на Районно управление – Дупница, при Областна дирекция на МВР – Кюстендил, с което Ви е отказано подновяването на РНУСОБ  на основание чл. 153, т. 6, във вр. с чл. 152, ал. 1, във вр. с чл. 6, ал. 3 ЗОБВВПИ.

Решение № 348з-594/02.09.2016 г., подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от получаване на настоящото съобщение по административен ред - чрез началника на Районно управление – Дупница, пред директора на Областна дирекция на МВР – Кюстендил или по съдебен ред - пред Административен съд – Кюстендил, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

При искане от Ваша страна ще Ви бъде предоставено заверено копие от издадения административен акт.

 

                                                                  НАЧАЛНИК:

                                                                    ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРБорислав Динев

01 фев 2019

​РСПБЗН – Кюстендил, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Кюстендил  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Кюстендил

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.  Сградата е построена през 1933 г. и от тогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018

​РСПБЗН – Дупница, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Дупница  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018