МВР

ОД Кюстендил

 

Официални съобщения

До Слави Кондев Славов

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

         На осн. чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме че, че е започнало производство за издаване на административен акт на Началник РУ  на МВР гр. Кюстендил, относно решение за отнемане на разрешението Ви за съхранение, носене и употреба на личното ловно и късо  огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях с № 20160272616  , на основание чл. 155, ал.1, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 5 от ЗОБВВПИ, което трябва да приключи до 26.06.2019 г.

                   На осн. чл. 34 от АПК Ви се осигурява възможност в тридневен срок от получаване на писмото да изразите писмено становище по събраните доказателства, да направите преглед на документите по преписката, да правите бележки и извадки или според техническите възможности копия за ваша сметка, както и да правите писмени искатия и възражения.

 

 

                                                                  ВПД НАЧАЛНИК

                                                                  РУ ГР. КЮСТЕНДИЛ:

                   

21 юни 2019

Съобщение до Вейсел Шейнер от гр. Кюстендил, ул. „Млада гвардия“ № 1, ет. 4

Господин Шейнер,  във връзка с подаденото от Вас  заявление № 102094/03.05.2019 г.  в сектор БДС при ОДМВР -  Кюстендил, за  издаване на паспорт на малолетното Ви дете Хаввамерве Вейсел Шейнер Ви уведомявам, че в ОДМВР – Кюстендил, е започнато административно производство и  на основание  чл. 36, ал. 2 АПК, във връзка с чл. 621, ал. 1 от Гражданско процесуалния  кодекс Ви се предоставя възможност в тридневен срок да представите удостоверение по чл. 39 във връзка с решения по дела за родителска отговорност – Приложение II от Регламент  (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебните решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000. Непредставянето на такова удостоверение е основание да Ви бъде отказана заявената административна услуга -  издаване на паспорт на малолетното дете Хаввамерве Вейсел Шейнер.

 

                                     Директор ОД МВР – Кюстендил:

04 юни 2019

Заповед за отнемане на право на пребиваване в Република България на чужденец

З А П О В Е Д

№ 277з-910/22.05 2019 г.

 

Относно: Налагане на принудителна административна мярка „отнемане на правото на пребиваване в Република България“ на чужденец.

 

           Долуподписаният, Ст. комисар Елиан Василев Стамболийски, Директор на ОД МВР – Кюстендил, след като се запознах с докладна записка УРИ: 5367р-1269/20.05.2019 г.  на началник група „Миграция” ОД МВР-Кюстендил и материалите към нея установих следното:

Гражданинът на Република Северна Македония MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г има разрешено постоянно пребиваване с решение № 580720/23.03.2018г. на Директор Дирекция „Миграция“ на основание чл.25 ал.1 т. 1/ български произход/ от ЗЧРБ /Закон за чужденците в Р България/.

С писмо рег.№ А-12075/23.03.2018 на  Началник отдел „СИРЕНЕ“ при ДМОС ни информира, че спрямо гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г. е наложена забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенгенското пространство за срок до 29.10.2020г., за работа на територията на Германия без надлежно разрешение.

Извършена е проверка в АИС ИД-Н.ШИС отразена в докладна записка с № УРИ 5367р-1119/30.04.2019 г. на началник група „Миграция“, при което е установено, че гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г. има въведен сигнал в ШИС  по чл. 24  от Регламент (ЕО) 1987/2006 - Гражданин на трета страна със забрана за влизане и пребиваване на територията на Шенген. Сигналът е въведен от Германия на 18.02.2017г със срок до 29.10.2020г.  

 

От 01.08.2018г Р България прилага разпоредбите по чл.24 от Регламент (ЕО) 1987/2006 /     “ откази за влизане „ на граждани на трети страни/ и въвежда забрани  за влизане и пребиваване на граждани на трети страни  в ШИС и отказват влизане в страната на граждани на трети страни въведени в ШИС по този член.

В  резултат на горното е образувана административна преписка по смисъла на чл. 40. ал (2) от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

            За образуването на административното производство, чужденеца е уведомен на основание чл.26, ал.2 от АПК с писмо № УРИ 536700-1442/30.04.2019г. Писмото бе връчено по реда на чл.61 , ал. 3 от АПК на 11.05.2019г. Предоставен му бе 5 /пет/ дневен срок за изясняване фактите и обстоятелствата по случая, на основание чл. 36, ал. 2, във връзка с чл. 35 АПК, от съобщаване на настоящото писмо, да представи доказателства, които се намират при него и ще бъдат в защита на неговите интереси.

 

В същия срок му е поискано да представи и обяснение по установените данни, описани по-горе, в което да даде отговор и на следните въпроси:

  1. Владеете ли писмено и говоримо български език?
  2. Къде живеете постоянно?
  3. Работите ли и къде?
  4. Колко членно е семейството Ви и кои са неговите членове? Къде живеят същите?
  5. Какво Ви свързва с Република България?

 

            До момента чуждия гражданин не е предоставил в група „Миграция“ документи и доказателства от които да е видно, че няма наложена забрана за влизане и пребиваване в Шенген и такива, които да са в защита на неговите интереси.

Към момента чужденецът няма издадено разрешение за постоянно пребиваване / картов носител/ и е напуснал Р България на 15.03.2019г.

При извършена справка на 20.05.2019 г. в интегрираната информационно система на МВР „Граничен контрол“ е установено, че гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г. последно   е влязъл на  територията на Република България на 15.03.2019г. в 09.10 ч. ,като в същия ден е напуснал в 18.48 ч. и от тогава не е посещавала страната.

При извършена справка на 20.05.2019 г. в деловодството на ОД МВР – Кюстендил е установено, че няма постъпили документи по случая от гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г.

Отправено е запитване с писмо рег.№ 5367р-1158 /07.04.2019г. до отдел СИРЕНЕ при ДМОС  за консултация с държавата заложила сигнала в ШИС. С  писмо рег5367р-1158 /07.04.2019г на Началник отдел СИРЕНЕ при ДМОС ни информира,че е проведена консултационна процедура с бюро СИРЕНЕ-Германия за  гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г. Уведомили са ги, не възнамеряват да изтрият сигнала валиден до 29.10.2020г.

 

Постоянното пребиваване на  гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г.  не е в условията на чл. 25, ал. 1, т. 6,т. 7,т. 8,т. 13 и т. 16 от ЗЧРБ, както и членове на неговото семейство.

Няма данни чуждия гражданин да е в производство по „Закона за убежището и бежанците“.

 

Поради което е налице хипотезата на чл. 40. ал. 2 от ЗЧРБ : / Отнемане на правото на пребиваване на чужденец в Република България се налага, в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 19 от ЗЧРБ когато се установи, че чужденецът, е лице, за което е подаден сигнал в  Шенгенската информационна система за отказ за влизане  може да бъде отнето правото на пребиваване след провеждане на консултации с държавата членка, подала сигнала за отказ за влизане /.

 

 

 

 

На основание  чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 40, ал. 2,  от ЗЧРБ:

 

 

 

 

 

 

З А П О В Я Д В А М:

 

 

Отнемам правото на пребиваване в Република България на гражданина на Република Северна Македония  MRCKOVSKI MIROSLAV /МРЪЧКОВСКИ МИРОСЛАВ/  роден на 04.01.1993г. ЕГН:930104 ЛНЧ: 1003534860, постоянен и настоящ адрес в Република България обл. Кюстендил, общ. Кюстендил с. Горановци.     

       

На основание чл.39б от Закона за чужденците в Република България определям срок за напускане на страната 30 дни, считано от датата на съобщаване на заповедта.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред министъра на Министерство на вътрешните работи или пред Кюстендилския административен съд по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл.27б от Закона за чужденците в Република България, група „Миграция“ ОД МВР - Кюстендил да уведоми органите по гражданска регистрация на общ. Кюстендил за отбелязване в регистъра на населението.

 

Заповедта да се съобщи на лицето и да му бъде връчен екземпляр от нея срещу подпис.

 

Препис от заповедта да се изпрати на Дирекция „Консулски отношения“-МВнР,Дирекция „Миграция“ София , ДАНС, ДАБ и група “Миграция” – Кюстендил за сведение и изпълнение.

 

ДИРЕКТОР

ОД МВР -  КЮСТЕНДИЛ

СТ. КОМИСАР:

                         ______________________

                    ЕЛИАН СТАМБОЛИЙСКИ

 

03 юни 2019

​РСПБЗН – Кюстендил, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Кюстендил  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018

Подготвя се проект за ремонт на сградата на РСПБЗН – Кюстендил

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил обявява намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил.  Сградата е построена през 1933 г. и от тогава са извършвани само частични ремонти, поради което при експлоатацията й се реализират огромни енергийни загуби, изразяващи се негативно както във финансов аспект, така и като въздействие върху околната среда. В тази връзка Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил има намерение да подаде проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Кюстендил, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Целта на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за подобряване качеството на жизнената и работна среда, както и подобряване нивото на работния процес, посредством внедряване на необходимите мерки за енергийна ефективност.          Дейностите по проекта ще спомогнат за намаляване разходите за  енергопотребление и отопление на сградата, ще се подобри енергийната характеристика на самата сграда. 

При изпълнение на проектната идея, мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще се осигури рентабилна експлоатация на обществената сграда, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката и, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението. 

31 май 2018

​РСПБЗН – Дупница, очаква подкрепа от институциите за ремонт на сградата си

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил очаква подкрепа от заинтересованите страни за реализацията на намерението си да подобри енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница. За целта се подготвя проектно предложение за финансиране от ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 при актуализация на инвестиционната програма на Община Дупница, изпълнявана по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Голяма част от работата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Дупница се осъществява в партньорство с други организации, които работят за сходни цели. Служителите поддържат постоянна връзка с местните и регионални власти и други аварийни служби, което засилва обществения интерес за реализацията на подобно инвестиционно намерение. Освен това, РСПБЗН – Дупница  работи в тясно сътрудничество с местния бизнес, като им съдейства за отговаряне на предвидените от закона мерки за безопасност към техните служители, клиенти и/или посетители.

            Подготовката и разработването на проектния фиш е свързана с факта, че сградата не е топлоизолирана, поради  което се характеризира с големи топлинни загуби. Изпълнението на проектната идея ще допринесе за подобряване качеството на жизнената и работна среда на специализираните пожарникарски и спасителни екипи, административния и управленски състав, а също така ще се отрази и върху качеството на услугите, предоставяни за населението. 

31 май 2018