МВР

ОД Кюстендил

 

Новини

ОДМВР -Кюстендил: Спазвайте противоепидемичните мерки, бъдете отговорни към себе си и другите!

Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на  противоепидемиологичните мерки.

Призоваваме жителите на Кюстендилска област, завърнали се от чужбина, стриктно да спазват задължителната домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Продължават стриктни проверки на изградените КПП.  За Кюстендил те са  в с. Цървеняно, с. Невестино, с. Жиленци и на изхода на Кюстендил при разклона за с. Соволяно.

Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес, възникналите други спешни обстоятелства се попълват в декларацията, екземпляр  от която се оставя на КПП-то.Препоръчваме на пътуващите декларацията да бъде попълнена в 2 екземпляра. Ако пътуващите нямат бланка на декларацията, ще им бъде предложена на контролно-пропускателния пункт.

Ххх

Припомняме, че със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се удължава  срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство,  който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указаното задължително отстояние пред гишетата на звената на БДС.   Вчера в Кюстендилска област са подадени 27 заявления за издаване на лични документи.

 

27 мар 2020

Промени, за да се избегне натрупването на големи групи от хора в звената за административно обслужване на МВР ​

 

 

В Държавен вестник  бр. 28, 24.03.2020 г., е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.
В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.

В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.

Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.

25 мар 2020

Обновена e бланката на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

лед анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,

                                                                       (собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………...

на ..……………..год., с

постоянен адрес гр./с.……………………………….....................област …………………………………….….,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и

 

настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

 

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област …………………………,

  (Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или

   

  бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

  настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

   

   

   

 2. Местоработата ми  се намира на адрес гр./с.………………………………..................... област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№………………………………………………

   

 3.  Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………………….,

            (наименование на юридическото или физическото лице, за което деклараторът работи)

   

 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

   

   

 5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  (посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. настоящия или постоянен адрес или други причини)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

   

 6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

 

 

 

 

Дата на деклариране:…………………………….                      ДЕКЛАРАТОР:

 

(……………………………………………………………………….)

подпис на декларатора

собствено, бащино и фамилно име

25 мар 2020

​Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки.

Продължават проверките на служителите от ОДМВР за стриктно спазване на  противоепидемиологичните мерки.

Призоваваме жителите на Кюстендилска област, завърнали се от чужбина, стриктно да спазват задължителната домашна карантина, за да не попаднат под наказателно преследване. За установените такива случаи ще бъдат образувани досъдебни производства за престъпление, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Продължават стриктни проверки на изградените на вход-изход на Кюстендил КПП. Допуска се влизане и излизане само при неотложна необходимост – отиване на работа, здравословни причини и завръщане по постоянен или настоящ адрес.

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на сектор „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, в спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждоха нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Ххх

Припомняме, че   Народното събрание реши  срокът на валидност на личните карти и СУМПС, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. 

Ако имате неотложна нужда да смените личните си документи, моля спазвайте противоепидемичните указания задължително отстояние пред гишетата на звената на БДС.   Вчера в Кюстендилска област са подадени 28 заявления за издаване на лични документи.

 

 

24 мар 2020

Главен комисар Христо Терзийски инспектира работата във връзка противоепидемичните мерки в Кюстендил

Въпреки многообразието от задачи, поставени на МВР, ведомството се справя, като в изпълнението им са включени както охранителния, така и оперативния състав, посочи директорът на ГДНП главен комисар Христо Терзийски. Той се запозна със  създадената организация по повод предприетите противоепидемиологични мерки, в изпълнение на заповедта на здравния министър. Главен  комисар Терзийски уточни, че за да се избегнат опашки от граждани пред общинските администрации и гишетата на БДС за смяна на адреси и отразяване на това обстоятелство в документите, е разработена в спешен порядък бланка, която да позволява преминаването на гражданите през тези контролни пунктове в областните градове.

В района не се допуска струпване на повече хора на обществени открити места и такива за отдих, полицейски патрули предупреждават гражданите и разясняват правилата, има изградените КПП на вход-изход в градовете в областта, отбеляза директорът на ОДМВР Кюстендил старши комисар Елиан Стамболийски.

Двамата благодариха на гражданите както за разбирането, така и за многото случаи за подпомагане на дейността по осъществяването на противоепидемичните мерки.

 

21 мар 2020

Служители на ОДМВР – Кюстендил, упражняват контрол по спазването на епидемиологичните мерки

 

 

 

 

Служители на ОДМВР – Кюстендил, оказват съдействие на РЗИ за проверки на лица, поставени под карантина и спазването на предписания им режим. Вчера са проверени 131 души в Кюстендилска област, установени са 3-ма дупнинчанини, нарушили карантинните предписания, образувана  е  преписка и е докладвана на РП.

Съвместни екипи от служители на РЗИ, общинските власти, НАП, Комисия за защита на потребителите, ОДБАБХ и служители на ОДМВР от днес започват проверки на аптеки и дрогерии за спазване на законовите правила за работа – разрештелен режим, регистрационни изисквания, формиране на цени, отчетност.

Продължават проверките за стриктно спазване на Заповедта на министъра на здравеопазването за затваряне на заведения за хранене/образувана е преписка за работещ ресторант в Сапарева баня въпреки забраната/ и търговски обекти,  засилено полицейско присъствие ще има в населените места, ще се следи за спазването на разпоредбата в Заповедта на здравния министър да не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, ще бъдат предупреждавани за спазване на противоепидемичните мерки.

19 мар 2020

Разкриваемостта на регистрираните през годината криминални деяния в Кюстендилска област е с ръст от 11.95 пункта

Отчет за дейността на ОДМВР – Кюстендил, през 2019 г.

 

               Противодействие на престъпността

През 2019 г. се отчита намаление на криминалната активност в сравнение с 2018 г.

През 2019 г. по данни на регионалната полицейска статистика са регистрирани 1326 криминални престъпления, от тях са разкрити 663. За съпоставка през 2018 г. са регистрирани 1422 и разкрити 541 криминални престъпления.

През 2019 г. са разкрити и 114 криминални престъпления, регистрирани в предишни периоди.

Коефициентът на разкриваемост за регистрираните през годината криминални престъпления е 50.00 % - увеличение с 11.95 пункта.

Интензивността на криминалната престъпност, съпоставена с предходната година, бележи спад – коефициентът на престъпност за областта е 1114 престъпления на 100 хил. души население – намаление  с  81  престъпления за годината.

Със снижение нивото на криминалната престъпност в сравнение с 2018 г. са всички РУ при ОДМВР Кюстендил: РУ Кюстендил с  2.8 %, РУ Дупница с  8 %, РУ Рила с 25.5 %, и РУ Бобов дол – с  13 %.

89.7 % от всички регистрирани КП са в РУ Кюстендил и РУ Дупница.                                          

На обществени места през 2019 г. са извършени 635 криминални престъпления (750 бр. за 2018 г.),  разкрити от тях са 348 – 54.8 %.

С увеличение на коефициента на разкриваемост на криминалните престъпления  са всички районни управления. В РУ Кюстендил  - с 13.6 пункта, в РУ Дупница -  с 8.47 пункта, в РУ Бобов дол -  с 31.77 пункта, и в РУ Рила - с 9.67 пункта.

В структурно отношение регистрираните престъпления са: 6.1 % срещу личността, 45.5 % - срещу собствеността,  34.5 % - общоопасни престъпления и 13.9 % - други .

 

Няма неразкрити тежки престъпления, с висока степен на обществена опасност и негативен отзвук сред обществеността.

През годината са регистрирани 5 довършени умишлени убийства, които са разкрити. През 2018 г. са регистрирани 3 довършени умишлени убийства – също разкрити.

С квалификация “Разврат” са регистрирани 5 престъпления, 3 от тях са разкрити. 

 

Основни форми на престъпна дейност в областта са престъпленията против собствеността на гражданите, като тенденцията през последните години е към снижение. В сравнение с предходната година намалението в абсолютен размер е със 71 броя. Същите представляват 45,5 % от всички регистрирани престъпления, докато през 2018 година делът им е 47,4 %. От регистрираните 603 престъпления против собствеността са разкрити 24.05 % . За 2019 г. грабежите са 8 - намаление с 4 броя, разкрити са 6, или 75 %. 

Най-масовите престъпни деяния са кражбите, засягащи голяма част от населението в областта. Тенденцията при тях е към намаление. Делът им е 35.2 % от всички регистрирани престъпления за 2018 г., а за 2019 г. е 30.5 %. Намалението при джебчийските кражби е от 36 на 13 бр., разкриваемостта при тях е 23.08 %; при взломните кражби е от 52 бр. на 40 бр., разкриваемостта им е 25 %; при домовите кражби – от 102 бр. на 71 бр., разкриваемостта им е 23.94 %; от магазини – от 39 бр. на 31 бр., разкриваемостта им е 48.39 %;  при кражбите на части и вещи от МПС – от 40 бр. на 34 бр., разкриваемостта им е 26.47 % (увеличена е повече от 2 пъти).

Кражбите от офиси запазват нивото си от предходната година –  3 бр.

През 2019 г. намаление  бележи престъпната дейност, свързана с измами, включително  и по телефона – 16 регистрирани случая при 19 за 2018 година. Разкрити са  56.25 %. По останалите неразрешени до момента случаи се работи активно. Води се и активна превантивна дейност в тази посока.

 

Групата на общоопасните престъпления бележи намаление, разкритите са  76.64 %. Основна част в тази група отново заемат престъпленията по транспорта – 224 бр. (270 бр. за 2018 г.), разкрити от тях са 92.41 %.

Регистрирани са 48 палежа, а през 2018 г. броят им е бил 30.

 

Престъпната дейност по линия “Наркотици” е свързана основно с притежание и разпространение на наркотични вещества (НВ).

На територията на ОДМВР – Кюстендил, през 2019 г. са установени 123 случая  по чл. 354 А-В от НК, а през 2018 год. – 107 бр., по които са образувани досъдебни производства. Разкриваемостта по линията е 86.18 %  за 2019 година.

На територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил през  2019 г. са иззети следните количества наркотични вещества (НВ):

 • Канабис зелена листна маса  – 32,526 кг.
 • Марихуана – 160,279 кг.
 • Хероин -0,129 кг.
 • Амфетамин – 0,373 кг.
 • Амфетамин таблетки – 220 бр.
 • Екстази – 23 бр. таблетки
 • Екстази-0,0142 кг.
 • Кокаин – 0,043кг.
 • Други наркотични вещества- 30  таблетки

.

В група “други криминални престъпления” са регистрирани 184, от които разкритите са 55 %.

Като извършители по разкритите през годината 804 криминални престъпления са уличени общо 787 лица, от които 5 малолетни и 53 непълнолетни лица. В съучастие през 2019 г. са извършени 59 престъпления (48 за 2018 г.). Намалява броят на извършители на престъпления с минали осъждания – 300 (312 за 2018 г.), както и броят на  престъпленията, извършени от тях -  335 бр. (347 за 2018 г.).  

По линия „Издирване“ през 2019 год. са обявени 80 лица за общодържавно издирване (ОДИ). Намерени за периода са 170 лица, обявени за общодържавно издирване (ОДИ).

На местно издирване са обявени и намерени 50 лица.

През годината са открити 8 лица с влезли в законна сила присъди, обявени за издирване са 8 бр. Остават за издирване 27 лица с присъди, от които 4 са чужденци.

И през 2019 г. продължи работата по ефективно противодействие на икономическата престъпност. Особено актуална бе дейността, свързана с противодействие на корупцията във всички сфери на обществения живот и икономиката, противодействие на деянията ощетяващи бюджета, както и на злоупотребите със средства от ЕС.

През 2019 г. са предадени на НАП 6 случая за укриване на доходи и са извършени 8 броя съвместни проверки.

През изминалата година в сферата на икономиката са регистрирани 173 престъпления, от тях са разкрити 104. За съпоставка през 2018 г. са регистрирани 172 и са разкрити 55 икономически престъпления. Коефициентът на разкриваемост през 2019 г. е 60,12 %, при 31.98 % за 2018 г., увеличение с 28.14 пункта. 

През 2019 г. са разкрити общо 145 икономически престъпления (104 бр. от регистрираните през годината и 41 бр. от регистрираните в предишни периоди). Като извършители по тях са уличени 145 лица.

Нараства броят на регистрираните и разкрити престъпления против собствеността. Извършителите на престъпната дейност са изключително внимателни, което прави доста сложно разкриването и документирането на въпросната престъпна дейност.

Значителен остава и броят на документните престъпления, като и тук се наблюдава повишаване на разкриваемостта в сравнение с предходни периоди.

Наблюдава се устойчивост  и на злоупотребите със средства на ЕС, като причината за това е, че тези средства са преобладаваща част от инвестиционния ресурс на обществото в момента.

През  2019 г. самостоятелно или съвместно с други контролни органи са проведени 145 специализирани полицейски операции (СПО) по противодействие на икономическите престъпления. Ежеседмично съвместно със служители на Митница Кюстендил и Регионална дирекция „Гранична полиция“ Кюстендил се провеждат операции за проверка на лица и фирми, занимаващи се с превоз, съхранение и търговия с акцизни стоки – тютюневи изделия и алкохолни напитки.

47 са установените случаи за продажба на акцизни стоки без бандерол. 35 от тях са прекратени и извършителите са наказани по административен ред, а за 12 бр. са образувани досъдебни производства, които са разкрити.

През 2019 г. са установени и иззети 72919 къса цигари без български акцизен бандерол, 228,75 килограма нарязан тютюн и 834,00 литра алкохол.

 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността:

- опазване на обществения ред

През 2019 г. бе гарантиран правовия ред в областта и осъществено активно противодействие  на  конвенционалните форми на престъпност, посегателствата против личността и собствеността на гражданите в обслужваните от полицейските и младши полицейските инспектори.   

Като основен инструмент за противодействие на престъпността се утвърди превенцията, както и продължи прилагането на доказано ефективните практики - засилване на полицейското присъствие на обществени места, провеждането на специализирани полицейски мероприятия, целенасочена работа с подрастващите и други уязвими групи от населението.

Положиха се усилия за подобряване на сътрудничеството с органите на местна власт и управление,  структурите  на  гражданското  общество  и  местното население за ангажиране на всички в мероприятия за противодействие на престъпността, поддържане на обществения ред и осигуряване безопасност на движението.

През отчетния период в ОДМВР Кюстендил се създаде организация за изпълнение на отговорностите на МВР на територията, обслужвана от ОДМВР, при подготовката и произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. и на втори тур на 03.11.2019 г. Изготвени бяха планове за дейността на ОДМВР Кюстендил за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, опазване на обществения ред и охрана на изборния процес, в периода на подготовка и при произвеждане на изборите. Сформирани бяха екипи за проверка на сигнали за престъпления против политическите права на гражданите в Областната дирекция и Районните управления при ОДМВР Кюстендил. Ежедневно се осъществяваха контакти с Окръжна прокуратура Кюстендил, Районна прокуратура Кюстендил и Районна прокуратура Дупница, относно получаването и работата по сигнали  за  купуване на гласове. 535 служители на МВР бяха ангажирани в Кюстендилска област за охрана на секционните избирателни комисии (СИК) и за обезпечаване сигурността на изборния процес за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, а  за изборите за общински съветници и кметове – 537 бр. за първи тур и 329 бр. за втори тур. Без нарушения бе осъществена охраната на СИК при произвеждане на изборите. Без инциденти бе извършено съпроваждане транспортирането на изборните книжа на СИК до РИК, ОИК и към Централната избирателна комисия (ЦИК).

В резултат на добрата организация на работата по обезпечаване на изборния процес, изборите на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил приключиха без нарушения на обществения ред.

В ОДМВР за нарушения на изборния процес в Кюстендилска област за изборите за членове на Европейския парламент от Република България са постъпили 5 сигнала. Образувано е 1 БП. Съставени са 25 предупредителни протоколи по ЗМВР.

За изборите за общински съветници и кметове за нарушения на изборния процес в ОДМВР Кюстендил са постъпили 41 сигнала. Образувани са 6 ДП. Съставени са 25 предупредителни протоколи по ЗМВР.

Звената за патрулно постова  дейност (ППД) и служителите от “Териториална полиция” (ТП) са основен ресурс за охрана на обществения ред, с които се организира изпълнението на голяма част от основните задачи на полицията.

Съществен индикатор за дейността на охранителния състав е броят на участията в масови мероприятия.

Служителите, осъществяващи патрулно постова  дейност (ППД), през 2019 г. са реагирали на 38 494 сигнали. Охранявали са 167 масови мероприятия. През годината са проведени 137 полицейски операции. Издадени са 115 писмени полицейски разпореждания и 1617 протоколи за предупреждение. Участвали са в разкриване на 268 престъпления. Задържаните лица по ЗМВР са 395 броя. Със сили на РУ са конвоирани 141 лица, като в тази дейност са били ангажирани 282 служители. Съставени са 3 831 акта за установяване на административни нарушения. Проверени са 693 обекта по ЧОД и 8 991 ППС.

Служителите от „Териториална полиция” са участвали в охраната на 237 масови мероприятия. Участвали са в 412 СПО с 1 294 служители. Оказани са 1 638 бр. съдействия от тях: 467 на други звена на МВР; 205 бр. на органи на съдебната власт; 209 бр. на юридически и физически лица; 556 бр. на общинска администрация; 30 бр. на жертви на домашно насилие и 191 бр. – други.

През 2019 г. от служителите от „Териториална полиция” са приключени 20 722 преписки. Съставени са 5 209 акта за установяване на административни нарушения.

Разкрити с участие на служители от „Териториална полиция”  са 194 престъпления. Задържани са 74 лица. Принудително са доведени 121 лица по НПК. Извършени са 182 проверки в местата за обществен подслон.

През отчетния период служители от „Териториална полиция” ежедневно осъществяваха текущ контрол по Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД). Проверени са 469 обекти по ЗЧОД.

 

- осигуряване на безопасността на движението по пътищата

През 2019 година на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, са регистрирани общо 397 пътно-транспортни произшествия, от които 96 са тежки със 17 убити и 100 ранени граждани.

В сравнение с 2018 година общият брой произшествия е с 10 бр. повече, тежките ПТП са с 23 бр. повече, убитите са с 13 повече и ранените с 11 повече.

Най-голям дял имат ПТП от вида “сблъскване между МПС”, които са 38.54 % от общия брой и с най-голям брой ранени – 38 бр. и убити – 8 участници. При произшествие от вида „блъскане на пешеходец“ има 27 ранени граждани и 4 убити. Основната причина за възникване на ПТП си остава нарушенията на водачи на МПС – 95,21 % от общия брой ПТП, 100 % от убитите и 100  % от ранените.

Определящо влияние върху характеристиката на пътно-транспортната обстановка на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, оказва преминаването на двата първокласни  международни пътя:  І-1 по европейска номерация  Е-79 и първокласен път І-6 с европейска номерация Е-871. Завършването на строителство  на АМ “Струма” до гр. Благоевград промени значително характеристиките на ПП І-1 (Е 79).

През 2019 г. от младши инспекторския състав в региона са констатирани 36 669 нарушения. За тях са съставени 8 377 бр. актове за установени административни нарушения (АУАН) и 27 897 бр. фишове. За съпоставка през 2018 г. общият брой констатирани нарушения са 39 100 бр., за които са съставени 7 105 бр. АУАН и 30 206 бр. фишове.

Най-масовите нарушения са: превишаване на разрешената скорост – 23142 бр., нередовни пътни документи – 1977 бр., неправилно спиране и паркиране – 1466 бр. и др. Сериозен проблем остава управлението на МПС от неправоспособни – 211 водачи.

През 2019 г. в сектор „Пътна полиция” при ОДМВР са издадени 2007 наказателни постановления (НП).

 

Миграция

През 2019 г. на територията, обслужвана от ОДМВР Кюстендил, не са установени незаконно пребиваващи чужди граждани.

Отчита се голямо намаление - с 250 %,  на броя на получените искания за издаване на виза тип “Д” за дългосрочно пребиваване в сравнение с предходния период.

Проведени са 780 интервюта във връзка с подадени заявления за предоставяне право на продължително и постоянно пребиваване с чужди граждани. Чужденците получили разрешение за продължително пребиваване през 2018 г. са 245 души, а през 2019 г. са 281 души - завишение с 15 %. Кандидатстващите за постоянно пребиваване от 550 души за 2018 г. са намалели на 196 души -  намаление с повече от два пъти.

През 2019 г. са проведени 27  СПО на територията на ОДМВР Кюстендил,  като в хода на проведените СПО са извършени общо 286 бр. проверки на места за обществен подслон, проверени са общо 86 бр. пътници на влакове, автобуси и МПС. В  СПО съвместно със сектор ПП са извършени проверки на 57 МПС по контрол на нелегалната миграция.

Извършени са 761 проверки на частни адреси в дейността по контрол на легалната миграция.

 

Досъдебно производство

През 2019 г. разследваните досъдебни производства (ДП) са 2659 бр., увеличение с 1,57 % спрямо предходната година.

Неприключените от минал период ДП заемат дял от 17,04 % от общия брой разследвани ДП. Делът им през 2018 г. е 20,1 %.

Новообразувани са 1749 дела по общия ред, с 8,5 % повече от 2018 г.

16 досъдебни производства през 2019 г. са върнати от съд за събиране на нови доказателства, а през 2018 г. – 15 бр.

Възобновените дела намаляват спрямо предходната година – 114 за 2019 г. срещу 170 бр. за 2018 г.

Общият брой на приключените, изпратени в прокуратурата ДП, нараства с 1,25 %.. 

Започнатите бързи производства (БП) са 266 броя, увеличение спрямо 2018 г., когато са били 254 броя.

Установява се повишаване на броя на разследваните бързи производства, като бързи производства се образуват и водят както за управление на МПС след употреба на алкохол и за държане на акцизни стоки без бандерол, така и за управление на МПС след употреба на наркотични или упойващи вещества, управление на нерегистрирани МПС или с табели неиздадени от съответен орган или за съответно МПС, в определени казуси за държане на наркотични вещества, кражби, унищожаване и повреждане

17 мар 2020

Препоръки към гражданите за предпазване от правонарушения

Поставени в условията на извънредно положение, хората са склонни да действат прибързано, под влияние на силни емоции. Същевременно, тази ситуация е „добра среда” за развиване на престъпни намерения. 

МВР извежда основни насоки към гражданите, с цел да се предпазят от нежелани престъпни посегателства. 

ОСНОВНО ПРАВИЛО – винаги проверявайте достоверността на информацията, която може да се окаже заблуждаваща и използвана с цел извършване на престъпление. Сигнализирайте на телефон 112. Не давайте пари на непознати по никакъв повод!

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

ИЗМАМИ

Измамниците успешно използват желанието на хората да помагат на полицията, други ще се възползват от страха и несигурността около разпространението на коронавируса. не им позволявайте да злоупотребяват с вашите емоции, бъдете бдителни! 

Бъдете много подозрителни към всяко телефонно обаждане или съобщение, с което организация или институция ви подтикват да предприемете незабавни действия за даване на пари по повод разпространението на коронавируса!

Имайте предвид, че измамливите обаждания могат да се случат по всяко време на денонощието, докато сте на работа или вкъщи!

Матрицата при телефонните измами е една - по телефона искат пари, схемите са различни. 

Използвайки ситуацията в момента, е възможно сценариите за телефонни измами да бъдат свързани с коронавируса 

 

ПРИМЕРИ:

Полицията търси съдействие от вас при провеждане на операция за задържане на телефонни измамници;

Обаждане от непознат, който се представя за лекар, твърди, че Ваш близък или роднина е заразен с коронавирус и е необходимо да заплатите определена сума за неговото лечение;

Плащане на пари за освобождаване на колетна пратка, съдържаща лекарства, ваксини, отвари и др. за лечение на коронавирус инфекция или медицински предпазни средства като маски, ръкавици и др.;

Даване на „капаро“ за закупуване на лекарства, ваксини срещу коронавирус, медицински предпазни средства и др. на по-изгодни цени. 

Не се доверявайте на обаждания от непознати или такива, представящи се за полицаи, лекари, ваши близки или роднини, особено, ако ви искат пари за лечение на коронавирус, закупуване на ваксина, лекарство и др.! Опитайте се да запазите самообладание! Подчертаваме - към момента няма ваксини, таблетки, отвари, лосиони или други продукти с рецепта или без рецепта, за „излекуване“ от covid-19 – онлайн или в магазин. 

Ако имате съмнения, че ваш близък или роднина е заразен с коронавирус потърсете информация от здравните власти или се свържете с тел. 112!

- игнорирайте онлайн оферти за ваксини, лекарства и др.! 

- в случай на  посещение на домашния Ви адрес от непознати, независимо дали са облечени в защитни медицински облекла, изисквайте задължителна легитимация за удостоверяване на принадлежността им към органите на МВР или здравните власти. 

При съмнение за опит за неправомерни действия,  позвънете на тел.112! 

 

КРАЖБИ И ГРАБЕЖИ

- Използвайте предимно електронни начини на плащане(банкови карти);

- Не носете в себе си големи парични суми;

- Не съхранявайте големи парични средства в домовете си; 

 

КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

- Не съхранявайте в офиси и търговски обекти големи парични суми - по възможност ги  депозирайте в банкови институции;

Вземете мерки за охраната на стоките, които остават в наличност в търговските обекти;

- Юридически лица, които ще продължат да работят (в частност хранителни магазини и аптеки), и към момента генерират значителен оборот – да създадат организация за ежедневно инкасиране на паричните средства, а при необходимост и по няколко пъти на ден, с оглед недопускане на събиране и пренасяне на големи парични суми;

- В работещи търговски обекти, при необходимост да бъдат наети допълнително лица за осъществяване на охрана, с цел контрол и създаване на организация при пазаруване на гражданите.

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

- Обръщайте  внимание на обявените цени на хранителните продукти и стоки от първа необходимост по стелажите на търговските обекти и стойността им при заплащането на каса;

- Не се предоверявайте на обяви в интернет сайтове, предлагащи хранителни продукти и стоки от първа необходимост от неизвестни източници, както и не пазарувайте от импровизирани пазари.

- Бъдете бдителни при теглене и разплащане с електронни платежни инструменти, с оглед неправомерно придобиване на данни от тях

 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ

- Закупувайте лекарствени продукти и медикаменти единствено от лицензираните аптеки и дрогерии, които имат съответното разрешение; 

- Дрогериите и сайтовете за продажба на лекарствени продукти по интернет могат да предлагат само лекарства, които не се отпускат по лекарско предписание. уверете се, че тези сайтове имат разрешение за търговия на дребно по интернет, както и регистриран стационарен обект.

- Имайте предвид, че не всички предпазни маски, облекла и антибактериални гелове са медицински изделия. такива са само тези, закупени от лицензираните аптеки и дрогерии;

-  В случаи на установени завишени цени на предлагани лекарствени продукти и медикаменти, сезирайте компетентните органи – Изпълнителната агенция по лекарствата – /ИАЛ/, Комисията за защита на потребителите – /КЗП/, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти – /НСЦРЛП/, или  подайте сигнал на тел.112.

 

 

16 мар 2020