МВР

ОД Кюстендил

 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ  С ЕЕН 112
ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ
ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
ЗАКОН ЗА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
ЗАКОН ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА Р БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА
ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
ЗАКОН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА