МВР

ОД Кюстендил

 

Обща структура

 

ОДМВР – Кюстендил, осъществява дейността си при следната структура:

Отдел "Криминална полиция"

• Събира, анализира и предоставя информация за състоянието, структурата и динамиката на престъпността и за резултатите от дейността на съответните структури на районните управления на МВР;
• Участва непосредствено в предотвратяването, пресичането и разкриването на престъпления, по предвидения в закона ред;
• Извършва превантивна дейност, като изучава и анализира причините и условията, благоприятстващи извършването на престъпления, изпълнява сигнални функции по отношение на физически и юридически лица за отстраняване на тези причини;
• Планира, контролира или участва самостоятелно или съвместно с други държавни органи и неправителствени организации в осъществяването на превантивни дейности;
• Разработва и осъществява стратегии и програми за превенция на престъпността;
• Методически ръководи и контролира дейността на районните управления на МВР по съответните направления, като при необходимост участва и в дейността им по съответните направления на дейност;
• Издирва обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и други лица, в предвидените със закон случаи, на и извън територията на страната;
• Издирва обекти на територията на страната;
• Извършва идентификация на лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
• Осъществява взаимодействие с прокуратурата, съда, следствието;
• Събира, обработва, въвежда, систематизира, използва и предоставя информация, организирана в автоматизирани информационни фондове, системи или регистри, създадени по силата на закон за изпълнение на правомощията по направления на дейност;
• Прилага мерки за административна принуда и осъществява административно наказателна дейност;
• Извършва проучване и оценка на методите и полицейските тактики, прилагани в противодействието на престъпността и опазването на обществения ред, като прави предложения за усъвършенстване на организацията на работа;
• Участва в разработването на нормативни актове и други ръководни документи, както и дава становища по проекти, регламентиращи противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и осъществяването на общата и индивидуалната превенция на правонарушенията;
• Извършва проверки по спазването и изпълнението на законовите и подзаконовите нормативни актове и нормативи по направление на дейност;
• Участва в организацията и провеждането на професионалното обучение без откъсване на работа на служителите;
• Осъществява и други дейности, предвидени в законов или подзаконов нормативен акт.

Заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция"
 
Към отдела са:

• Сектор "Противодействие на криминалната престъпност"

Към сектора са обособени две групи: 
група "Престъпления против личността"
група "Престъпления против собствеността"

 Сектор "Противодействие на икономическата престъпност"

Към сектора са обособени две групи: 

група "Противодействие на престъпността във финансово-кредитната система, промишлеността, търговията и селското стопанство"
група  "Противодействие на престъпността в държавната администрация, общинската администрация, здравеопазването и образованието"

• Сектор "Научно-техническа лаборатория"
• Група "Оперативен анализ и полицейска статистика"

Отдел "Охранителна полиция"

Отдел „Охранителната полиция”на областната дирекция изпълнява основни задачи по:
• Сигурност, опазване и възстановяване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
• Безопасност за движение по пътищата, техническа изправност на превозните средства, правоспособност на водачите на моторни превозни средства и административно-наказателната им отговорност;
• Противодействие на тероризма;
• Патрулно-постовата дейност;
• Конвоиране на лица;
Териториалното обслужване на отдел „Охранителната полиция”се изразява като специализирана структура на  Областната дирекция на МВР за организация, координация, методическо ръководство и контрол на дейността по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността. Отдел „Охранителната полиция” осъществява дейностите си самостоятелно и съвместно с други структури на МВР, държавни органи, граждански организации и юридически лица;
• Опазване на обществения ред в населените места;
• Настаняване на пълнолетни лица в домове за временно настаняване и заведения за отрезвяване;
• Контрол на обекти и лица, имащи разрешение за производство, търговия и пренасяне, придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси;
• Контрол на спазването на нормативните изисквания за извършване на частна охранителна дейност;
• Прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления;
• Изпълнение на нормативни актове, методически указания и други ръководни документи по линия на охранителната дейност;
• Организация за изпълнение на задачи, свързани с реализиране на приоритети на МВР;
• Взаимодействие и информационен обмен със структури на МВР;
• Взаимодействие и информационен обмен с държавни органи и организации при условия и по ред, предвидени в закон;
• Анализ, оценка, разработване и предлагане на мерки за оптимизиране на организацията и изпълнението на дейността по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;
• Участие в МКОРС и работни групи, в съответствие с изпълняваните функции;
• Привличане и взаимодействие с граждани и неправителствени организации за установяване на партньорство и сътрудничество при решаване на проблеми на сигурността и обществения ред на местно ниво;
• Разработване и реализиране на програми за превенция на престъпленията и правонарушенията;
• Въвеждане на временни ограничения при условия и по ред, определени в нормативен акт;
• Прилагане на мерки за административна принуда и осъществяване на административно-наказателна дейност;
• Работа по предложения и сигнали;
• Методическо ръководство и контрол в районните управления  “Полиция” и щатно обособените към отдела структури по линии на дейност.

Началник на отдел "Охранителна полиция" 

Към отдела са:

• Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"

Към сектора са обособени две групи: 
група "Охрана на обществения ред и контрол над общоопасните средства"
група "Териториална полиция"

• Сектор "Пътна полиция"

Към сектора са обособени: 
група "Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали"
група "Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност"
"Регистрация и технически контрол - Дупница"
група "Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност"
"Автоматизирани системи за контрол на правилата за движение"


Отдел "Разследване"

Началник на отдел "Разследване" (главен разследващ полицай)

• Осъществява разследване на престъпления от общ характер по реда на Наказателно процесуалния кодекс;
• Отговаря за спазването на основните принципи на законност, залегнали в Конституцията на Република България, разпоредбите на НПК, ЗМВР, ППЗМВР и указанията на прокуратурата във връзка с водените досъдебни производства;
• Събира, обобщава и анализира информацията за дейността по разследването и я предоставят на ръководството на ОДМВР и органите на съдебната власт по предвидения законов ред;
• Анализира и проучва прокурорските и съдебните практики в съдебния район и предлагат мерки на ръководството на ОДМВР за отстраняване на възникналите проблеми при провеждане на разследването;
• Осигурява дейността по досъдебното производство за законосъобразно, срочно и успешно приключване на разследването по възложените досъдебни производства;
• Създава организация за спазване на процесуалните изисквания при изземването, съхраняването, движението и разпореждането с веществени доказателства по досъдебни производства. Следят за воденето на дневници за отчет и контрол на веществените доказателства;
• Оказва методическо ръководство и помощ на полицейските органи при извършване на действия по разследване по реда на чл.194, ал.3, пр.1 и чл.194, ал.3, пр.2 от НПК.
• Участва в изготвянето на  становища по проекти за нормативни  и други актове свързани с разследването;
• Взаимодейства със службите в МВР, с органите на съдебната и местната власт и  другите държавни органи;
• Установява трудности и слабости в дейността по разследването в СДВР и ОДМВР и предлага мерки за своевременното им отстраняване и недопускане;
• Участва в провеждането на обучението с практическа насоченост на служителите за повишаване на професионалната им квалификация без откъсване от работа.

Към отдела са обособени:
Сектор „Разследване -  РУ - Кюстендил и РУ – Бобов дол“ 
Сектор „Разследване -  РУ - Дупница и РУ – Рила“

 

 Отдел "Административен"
 Сектор "Български документи за самоличност"
 Група "Миграция"
 Група "Оперативна дежурна част"
 Районно управление - Кюстендил
 Районно управление - Дупница
 Районно управление - Бобов дол
 Районно управление - Рила