МВР

ОД Кюстендил

 

Полезна информация

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-КЮСТЕНДИЛ

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 277з-1742/28.11.2016 г.
ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянна работна група по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил

На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, в изпълнение на Заповед № Iз-247/17.02.2009 г. на Министъра на вътрешните работи и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗМВР,

З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М :


1. Определям Постоянна работна група по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил (ПРГУР), в състав:
Председател: Началник на отдел “Охранителна полиция”.
Членове:  Началник на отдел „Разследване“ (гл. разследващ полицай);
Началник на РУ-Кюстендил;
Началник на РУ-Дупница;
Началник на РУ-Бобов дол;
Началник на РУ-Рила;
Началник сектор “Противодействие на криминалната престъпност”;
Началник сектор “ Противодействие на икономическата престъпност ”;
Началник на сектор УССД;
Началник на сектор ФО (главен счетоводител);
Началник на сектор „Човешки ресурси“;
Главен юрисконсулт в ОДМВР-Кюстендил.
Секретар: Началник на сектор КАО.
Работната група да внедрява и координира процеса на управление на риска и да работи заедно със служителите на ръководни длъжности на различни управленски нива в ОДМВР-Кюстендил. Да подпомага идентифицирането, оценката и избора на подходяща реакция при управление на риска, и периодичното осъществяване на мониторинг. Работната група да изготви Риск-регистър, относно идентифицираните рискове, при спазване изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Всички участници в ПРГУР при идентифициране на рискове, свързани с осъществяваната от тях дейност, да ги докладват в писмен вид на председателя на ПРГУР.

2. Определям началник на сектор КАО за отговорно длъжностно лице, което да води и актуализира Риск-регистъра на ОДМВР-Кюстендил.
3. Работната група на всяко шестмесечие да провежда заседание, на което да се преглежда Риск-регистъра. При възникване на внезапни събития Риск-регистъра да се разглежда извънредно, без да се чака редовния преглед, възникналите рискове да се анализират, като същите се отразяват в риск-регистъра на ОД и се докладват за предприемане на действия по тяхното овладяване. ПРГУР да изготвя годишен доклад за състоянието на риска, който да се включва в годишния отчет-анализ на ОДМВР-Кюстендил.
4. Постоянната работната група за управление на риска в ОДМВР да извършва преглед на Стратегията за управление на риска и да я актуализира на всеки три години или при необходимост.
5. ПРГУР да изготви Вътрешни правила за мониторинг и докладване на рисковете в ОДМВР-Кюстендил, в срок до 07.12.2016 г.
6. Всички документи, който се изготвят и адресират от и до ПРГУР и свързаните с тях документи по управление на риска в ОДМВР-Кюстендил да се съхраняват в отделно досие „Стратегия за управление на риска в ОДМВР-Кюстендил“ при Председателя на ПРГУР и при промяна в обстоятелствата да се предават надлежно, чрез приемо-предавателен протокол на определеното длъжностно лице. Приемо-предавателните протоколи се извеждат в деловодството на ОДМВР и също се съхраняват в досието.
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
Настоящата заповед отменя моя заповед рег.№ 277з-33/12.01.2016 г.

Копие от заповедта да се даде на председателя и членовете на работната група, както и на началници на сектор БДС, група „Миграция“ и ОДЧ при ОДМВР-Кюстендил за сведение и изпълнение.                    


                                                                            
                                                                                                             Директор:         /п/  


                                                                                                        СТАРШИ КОМИСАР  
                                                                                                             

                                                                                                            Елиан Стамболийски

 


ИЗГОТВИЛ: /п/
Началник сектор КАО
Наско Атанасов
24.11.2016 г.

Отп. в 1 екз.
Екз. № 1 – деловодство  ОДМВР
Размножено в 16 копия.

07 дек 2016

Ред за съобщаване за издаден административен акт или отказ да бъде издаден

Чл.61. (1) Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в
тридневен срок от издаването му на всички заинтересовани лица, включително на тези, които не са участвали в производството.
(2) Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта,
което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на
писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако страната е посочила
такива.
(3) Когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено
на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет
страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.
(4) (Нова - ДВ, бр.27 от 2014 г., в сила от 25.03.2014 г.) Индивидуалният
административен акт може да бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

29 апр 2015

Проверете валидността на документите си за самоличност!

Напомняме, че задължителният документ за самоличност е личната карта, която се издава на български граждани, навършили 14 години.

     Документите за самоличност – лична карта, паспорт, СУМПС, подлежат на връщане на органа, който ги е издал.
     Призоваваме гражданите за повишено внимание към опазването на личните им документи. Не са малко случаите, в които са забравени в институции или са оставени в автомобилите, а после са станали обект на посегателство. 
     Законът за българските документи за самоличност предвижда санкция за притежателите, ако документът е загубен, повреден, откраднат или унищожен, от 20 до 150 лв. Както и за отсъствие на документ – ако навършилото 14-годишна възраст лице не притежва лична карта, ако при проверка гражданинът не представи официалния си документ, глобата е от 50 до 300 лв.

05 юни 2007

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ПРОЛЕТНО – ЛЕТНИЯ ПЕРИОД

КЪМ ВОДАЧИТЕ

     Не забравяйте, че децата са безгрижни, забравят наставленията и не умеят да преценяват на око  разстоянието на движещите се превозни средства
     Непрекъснато прогнозирайте в населено място откъде може да ви изненада дете с внезапно пресичане на пътното платно – това често се случва на спирките на обществения транспорт, сигнализираните пешеходни пътеки, оживените централни улици, местата, където играят деца  –  движете се с по-ниска скорост, бъдете готови за спиране.
     Рискови са и местата за почивка извън селищата – често автомобилът се спира от едната страна, после пътуващите пресичат към заведението от другата – децата се втурват  да пресичат пътното платно, без да се огледат. Преминавайте бавно и предпазливо покрай тези места.
     Когато изпреварвате деца на велосипеди, юноши на мотопеди и мотоциклети,  намалете скоростта и ги заобиколете  на възможно най-голяма дистанция.

КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

     Отделете време, за да поговорите с децата си кога и къде ще играят, докато ви няма. Огледайте заедно подходящите места в квартала, които са по-далеч от интензивното движение на автомобили.
     Рискът да пострадат децата е по-голям, когато карат велосипед навън без надзор. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да постигнете споразумение велосипедът да се кара само при присъствието на родителите. 
     Децата до 14-годишна възраст са заплашени да попаднат в злополука и като пешеходци – те играят навън и без велосипед.Насочете им вниманието към най-важното изискване: никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното преди да се огледат първо наляво, после надясно, дали не приближава автомобил. Когато им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат да премине и да пресекат, когато платното е напълно свободно.

КЪМ ДЕЦАТА

     Ако искате да бъде весела и безгрижна ваканцията ви, играйте на безопасни места, пресичайте улицата едва когато е преминал задавашият се автомобил и винаги се оглеждайте – когато топката е изхвръкнала на платното, когато сте с велосибеда си и ролерите навън!

01 юни 2007

ЗА СИГУРНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ

     Районните полицейски управления в Кюстендилска област ще осъществяват засилени мерки за гарантиране сигурността, спокойствието на гражданите и опазването на обществения ред през предстоящите празници.
Многобройните богослужения и празнични инициативи ще бъдат охранявани от полицейски служители и естествено – ще бъде засилен и пътният контрол.
За да не бъдат помрачени празниците, гражданите също могат да се погрижат за своята безопасност: 
     ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЖИВОТНИ препоръчваме на стопаните да бъдат внимателни при установяване на контакти с търговци, които посещават домовете им под предлог, че изкупуват животни. Не са редки случаите, в които оглеждат имотите, и след ден-две ги обират. При съмнение да се запишат имената на купувача и номерата на колата, с която са пристигнали. Не бива непознати лица сами да се оставят в имота, както и в стопанските постройки при животните.
 Ако сте жертва или свидетел на престъпление или нарушение на обществения ред, обадете се незабавно на тел.166
     ВНИМАВАЙТЕ  ЗА ДЖЕБЧИИ, те използват навалицата около пазарите и православните храмове в дните на големите християнски празници. Те се сливат с тълпата и възползвайки се от нашата празнична приповдигнатост, пребъркват джобове и чанти. Не забравяйте,  че джебчиите посягат главно на портмонета от преметнати през рамо дамски чанти и външни джобове на дрехи със свободна кройка. Жертви на джебчийска кражба стават и мъже, носещи портфейли в задният джоб на панталоните. Може да им се противопоставите с предпазливост, грижливо отношение към парите и дискретност.
     ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДОМА, вземете  мерки да предпазите жилището и ценните си вещи от престъпни посегателства. Не съобщавайте на много хора, че ще отсъствате от дома си по време на празниците. Предупредете и децата си да не правят това. Не забравяйте да проверите дали всички врати и прозорци са затворени и електроуредите изключени,  помолете съседи да наглеждат дома ви. 
     ПРЕДИ ТРЪГВАНЕТО НА ПЪТ с личния си автомобил  се уверете, че е подготвен и в техническа изправност. Нека  шофира най-опитният водач. Натовареният трафик по време на празниците не е подходящ момент за усъвършенстване на неопитните водачи. В никакъв случай не сядайте зад волана, ако усещате, че въздействието на поетия алкохол не е отминало.
Имайте предвид, че трафикът на превозни средства вероятно ще бъде засилен в посока от градовете  в петък и към градовете  – в следобедните часове на втория ден на Великден. Не се поддавайте на нетърпението и припряността – не предприемайте рискови изпреварвания.  Не се изкушавайте от хубавото време и сухите пътища – спазвайте ограниченията на скоростта и ползвайте предпазни колани. Повече от половината жертви на тежки катастрофи са загинали поради неправилно подбрана скорост. Почти всички, загинали при движение с висока скорост, са били без предпазни колани. 
     Пътните полицаи апелират специално към водачите на мотопеди и мотоциклети, задължително да спазват ограниченията в скоростта и да ползват предпазни каски. 
     ОДП –Кюстендил  желае на всички граждани спокойни празнични дни. 
     Ако все пак нещо помрачи  настроението ви , знайте, че на тел.166 и 160 в РПУ и РС ПБЗН денонощно дежурят хора, готови да ви помогнат

05 апр 2007

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗМАМИ

     МАМЯТ ВИ ПО ТЕЛЕФОНА

     Измамниците се обаждат на домашния телефон, взет от указателя, и се представят за забравен роднина или приятел от младостта. Изключително находчиви и комбинативни, често избират за свои жертви предимно възрастни хора и в повечето случаи жители на селата. 
     Измамникът не съобщава името си в разговора, а настоява: Познай кой се обажда! В много от случаите потърпевшият сам назовава съответното име. Следва убеждаване от страна на мнимия роднина, че има финансови затруднения или му се налага да плати различни такси /напр. такса за семестър, глоба, легализация на документ на живеещ в чужбина роднина и др./, да закупи изгодно части, които ще бъдат продадени на двойна цена и така ще спечелят и двамата. 
     Жертвите са или доверчиви и склонни да помагат, или са хора,  изкушени от лесна и резултатна печалба.
     Измамникът настоява необходимите пари да се предадат на ръка на трето лице,  тъй като изпадналият в затруднение “близък” няма възможност лично да ги получи.
     При подобни случаи не отговаряйте на зададените по телефона въпроси! Вие задавайте въпроси, докато се убедите, че  наистина се обажда ваш роднина или приятел!  
     Друг сюжет, ползван от измамниците, е свързан с получаването на пратка от чужбина, в която има голяма сума пари. За да бъде освободен “колетът”,  се налага потърпевшият да плати съответна сума, отново на ръка, а след като успее да вземе пакета, в него намира стари вестници, картони и други ненужни предмети. 
     Не давайте никому пари за подобна цел! Със сигурност ще ги загубите.
                  
     ИЗМАМИ  НА  УЛИЦАТА 
     Подмяна на «фалшиви» банкноти е вид измама, на която също стават жертва доверчиви хора. Извършва се в района на кредитни учреждения спрямо хора, току-що изтеглили голяма сума пари, или току-що получили пенсията си. Клиентът бива настигнат от човек, облечен с дрехи, съответстващи на представата за банков чиновник или охранител, и му съобщава,   че в институцията  е постъпила партида фалшиви банкноти и изтеглената от него сума е изплатена от тях. За по-голяма сигурност подмяната  с редовни банкноти трябва да бъде извършена в изнесен офис на банката. Измамникът отвежда потърпевшия до обществена сграда с повече входове и изходи (хотел, учреждение), оставя го да изчака във фоайе или чакалня и ... не се връща повече. 
     Запомнете! 
     В такива случаи незабавно отнесете парите за проверка в полицията! Не се доверявайте на човекът от улицата, колкото и убедителен да ви се стори!
     или      
     Върнете се веднага на касата в институцията, от която сте получили парите, и там направете справката!
                
     ПРЕДПАЗВИВОСТ У ДОМА И НАВЪН

     Често измамниците звънят по домовете на гражданите или ги спират на улицата и предлагат “изгодна продажба на стоки”,  участие в благотворителна кампания – “за животоспасяващо лечение на деца”, например, или търсят  да изкупят кожи, орехи и друга селскостопанска продукция, представят се за гадатели дори.  
     Не откликвайте, преди да сте се убедили в истинността на поканата!
     Проверете в кметството или в полицията дали са заявили присъствието си в населеното място такива доброволци! 
     Не допускайте търговците в двора или дома си! Често те проучват откъде какво могат да откраднат.
     Не допускайте в дома си гадатели или врачки. Не им съобщавайте данни за близките си хора и роднини! 
     При всяко съмнително обаждане, преди да предприемете  каквито и да било действия по изпълняване на “молбата”,  да позвъните  на тел. 166, както и да  направят всичко възможно, за да се уверите  в достоверността на искането.
     Предупредете вашите близки, приятели и роднини, за да не станат жертва на подобни измами!

      Ако въпреки предпазните мерки станете жертва на измама или бъдете посетен от лица, предлагащи услуги по описаните схеми незабавно се обадете на тел. 166. Спешният телефон на полицията се избира безплатно от всички телефони.  

                                ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМНИЦИ!

                   Не се доверявайте на искания, отправени по телефона, колкото и убедително да звучат!
                   Не съобщавайте на непознати по телефона лични данни, адреси и роднински връзки!
                   Не вярвайте на примамливи предложения за лесна печалба или изгодна покупка!
                   Не обменяйте, не бройте и не проверявайте големи суми пари на улицата! Каквито и уточнения да се налагат, правете ги само във финансовата институция!
                   При покупко-продажба на животни , вещи, селскостопанска продукция не приемайте плащане във валута! Има опасност да получите фалшиви банкноти.
                   Не давайте пари на хора, които не познавате добре и особено на такива, които много настояват с нещо да ви помогнат! 

02 мар 2007

ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ИЗМАМИ

     Продължават случаите  на измами по телефона, Областна дирекция “Полиция” – Кюстендил, отново призовава гражданите да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на случайни обаждания. 
     Измамниците са изключително находчиви и комбинативни, често сменят сценариите, които представят на потърпевшите, а жертвите са предимно възрастни хора и в повечето случаи са жители на селата. 
     Не рядко измамникът се обажда на домашния телефон, взет от указателя,  представя се за забравен роднина или приятел от младостта,
не съобщава името си и настоява: Познай кой се обажда! В много от случаите потърпевшият сам назовава съответното име. Следва убеждаване от страна на мнимия роднина, че има финансови затруднения или му се налага да плати различни такси /напр. такса за семестър, глоба, легализация на документ на живеещ в чужбина роднина и др./, да закупи изгодно части, които ще бъдат продадени на двойна цена и така ще спечелят и двамата. Убедителен и находчив, измамникът  успява да събути у жертвата съчувствие и в желанието си да помогне на близък, човек е готова да изпълни “молбата” му. 
    Парите, които са необходими на “роднината”, трябва да се предадат на ръка, на трето лице, тъй като самият изпаднал в затруднение “близък “ няма възможност лично да ги получи. 
    Друг сюжет, ползван от измамниците, е свързан с получаването на пратка от чужбина, в която има голяма сума пари. За да бъде освободен “колетът”,  се налага потърпевшият да плати съответна сума, отново на ръка, а след като успее да вземе пакета, в него намира стари вестници, картони, пластмасови бутилки с вода или други ненужни предмети. Когато жертвата не може да пътува до друго населено място, откъдето да получи “колета”, измамниците изпращат такси или жертвата сама наема такси и праща исканите пари. 
    Подмяна на «фалшиви» банкноти е вид измама, на която също стават жертва доверчиви хора. Извършва се в района на кредитни учреждения спрямо хора, току-що изтеглили голяма сума пари. На около 100 м от банката клиентът бива настигнат от човек, облечен с дрехи, съответстващи на представата за банков чиновник или охранител, и му съобщава,   че в банката е постъпила партида фалшиви банкноти и изтеглената от него сума е изплатена от тях. За по-голяма сигурност подмяната им с редовни банкноти трябва да бъде извършена в изнесен офис на банката или автомобил. Измамникът отвежда потърпевшия до обществена сграда с повече входове и изходи (хотел, учреждение), оставя го да изчака във фоайе или чакалня и ... не се връща повече. 
    Извършителите се ориентират изключително към хора от третата възраст с влошено зрение ( носещи очила).
Полицията препоръчва на гражданите в подобен случай да изберат един от двата безопасни варианта:
• Да кажат на чиновника, че ще отнесат парите за проверка в полицията и ако наистина се окажат фалшиви, ще се върнат да ги подменят.
• Да се върнат веднага на касата в банката с или без чиновника. 
 
     Уважаеми граждани,
     Полицията ви съветва, ако към вас  бъдат отправени подобни искания, да не се доверявате само на телефонното обаждане, колкото и логично и убедително да  звучи то. 
     Да не съобщавате на непознати лица по телефона лични данни, адреси и роднински връзки. 
     При всяко съмнително обаждане, преди да предприемете  каквито и да било действия по изпълняване на “молбата”,  да позвъните  на тел. 166, както и да  направят всичко възможно, за да се уверите  в достоверността на искането.
     Предупредете вашите близки, приятели и роднини, за да не станат жертва на подобни измами!

     Ако въпреки предпазните мерки станете жертва на измама или бъдете посетен от лица, предлагащи услуги по описаните схеми незабавно се обадете на тел. 166. Спешният телефон на полицията се избира безплатно от всички телефони. 

                                ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМНИЦИ!

     Не се доверявайте на искания, отправени по телефона, колкото и убедително да звучат!
     Не съобщавайте на непознати по телефона лични данни, адреси и роднински връзки!
     Не вярвайте на примамливи предложения за лесна печалба или изгодна покупка!
     Не обменяйте, не бройте и не проверявайте големи суми пари на улицата! Каквито и уточнения да се налагат, правете ги само във финансовата институция! 
     При покупко-продажба на животни , вещи, селскостопанска продукция не приемайте плащане във валута! Има опасност да получите фалшиви банкноти.
     Не давайте пари на хора, които не познавате добре и особено на такива, които много настояват с нещо да ви помогнат

27 фев 2007