МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BG         ГРУПА МИГРАЦИЯ                                               

               MIGRATION GROUP

• Издаване на българските документи за самоличност на: 
На ЧУЖДИ  ГРАЖДАНИ, получили разрешение за продължително или постоянно  пребиваване в Република България;
На ЛИЦАТА БЕЗ ГРАЖДАНСТВО със статут на постоянно пребиваващи; 
На член на семейство  на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на държавата, членка на Европейския съюз, продължително или постоянно пребиваващ в Република България;
• На гражданите на Европейския съюз се издават удостоверения за продължително или постоянно пребиваване в Република България. 
• Адресна регистрация за чужденци

Физическо или юридицеско лице, предоставило подслон на чужденец, е длъжно в срок до 3 дни от датата на предоставянето на подслон писмено да декларира  адреса  пред службите за административен контрол (Група "Миграция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил, или в съответното районно управление по местонахождение). 

• Продължаване срока на пребиваване в Република България
Чужденец, който желае да продължи срока за пребиваването си в Република България, трябва да предостави лично в група "Миграция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил, заявление по образец, не по-късно от 14 /четиринадесет/ работни дни преди изтичането на разрешения му срок.
• Обявяване на документи за самоличност за невалидни
При изгубване, кражба или унищожаване на документ за задгранично пътуване или български документ за самоличност, чужденецът трябва незабавно да се яви в Група "Миграция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил, и писмено да  уведоми за това.
• Издаване на удостоверителни документи
Удостоверители документи до органите за гражданска регистрация;
Удостоверяване  наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България.    

Обща информация за административните услуги

Информация за предоставяне на административни услуги на чужденци

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г.

Information relevant to administrative services provision to foreigners

Специфична информация за предоставяните административни услуги по реда на българските закони, относими към чужденците

Specific information for administrative services provision under bulgarian acts relevant to foreigners

Информация за граждани на Европейския съюз и членовете на техните семейства

Декларация по чл.20а от Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства

Заявление за предоставяне на право за дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за постоянно пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за пребиваване на чужденец в Република България

Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република

Заявление по чл. 9а󠄨, чл. 10, чл. 16, чл. 4 и чл. 19

Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства

Обща информация за административните услуги

Административни услуги извършвани от Областна дирекция на МВР - Кюстендил, по линия на дейност Миграция

КОНТРОЛЕН ЛИСТ вътрешнокорпоративен трансфер
КОНТРОЛЕН ЛИСТ единно разрешение за пребиваване и работа
КОНТРОЛЕН ЛИСТ сезонен работник
КОНТРОЛЕН ЛИСТ синя карта ЕС
Процедура за издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа"
Процедура за издаване на „Разрешение за сезонен работник”
Процедура за издаване на „Разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер”
Процедура за издаване на „Синя карта на ЕС”

Най-често срещани въпроси и отговори

Адреси и телефони за връзка:
гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" № 12, телефони за връзка: 078/557337, 078/557346 и 078/557496