МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BGСектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Кюстендил

 TRAFFIC POLICE SECTOR 


Регистрация на пътни превозни средства

Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Монтаж на регистрационни табели
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Служебно прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство

Административни услуги за водачи на моторни превозни средства

Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на моторно превозно средство
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Издаване на международно свидетелство за управление на моторно превозно средство
Издаване дубликат на свидетелство за управление на моторно превозно средство
Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство от друга държава
Издаване на контролен талон
Първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство

Заплащане на дължими глоби

Заплащане на глоби по фиш / електронен фиш
Заплащане на глоби по наказателно постановление
Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на Министерството на вътрешните работи
Най-често допускани грешки при заплащане  на глоби имуществени санкции, наложени с наказателни постановления 
Банкови сметки за плащане на глоби по извършени нарушения
Указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по Закона за движението по пътищата
Образци на платежни документи

Други услуги

Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства, за частично възстановяване на контролните точки
Изготвяне на писмено становище по проекти

Обща информация за административните услуги

Специфична информация за предоставяне на административни услуги по Закона за българските лични документи и Закона за движението по пътищата

Specific information for administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act and under Road Traffic Act

 За повече информация:


началник на сектор "Пътна полиция" - 078 557 414 
Регистрация на пътни превозни средства - 078 557 443, 078 557 435
Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства - 078 557 451
Издаване на наказателни постановления - 078 557 626 и 078 557 453
Издаване на фишове - 078 557 447 

Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Цар Освободител" № 269