МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BGСектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Кюстендил

 TRAFFIC POLICE SECTOR 


Съобщение за подмяна на български лични документи преди изтичане на срока им на валидност

Регистрация на пътни превозни средства

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица
393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика
859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
1301 Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
1524 Временно спиране от движение на превозно средство
1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация
1776 Монтаж на регистрационни табели и/или идентификация на превозни средства на територията на областна дирекция на МВР, различна от областната дирекция по местоотчет на превозното средство
2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви и/или цифри по избор на клиента
2677 Промяна в регистрацията на превозно средство
2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство
2683 Предоставяне на трета регистрационна табела


Административни услуги за водачи на моторни превозни средства

229 Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
448 Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС
863 Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
1204 Издаване дубликат на свидетелство за управление на МПС
2460 Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС
2678 Издаване на контролен талон "Водач на моторно превозно средство без наказания"
2681 Подмяна на свидетелство за управление на МПС
2682 Подмяна на свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава, с българско

Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК

Заплащане на дължими глоби

Заплащане на глоби по фиш / електронен фиш
Заплащане на глоби по наказателно постановление
Картови плащания чрез терминални устройства ПОС на глоби по Закона за движението по пътищата в структури на Министерството на вътрешните работи
Най-често допускани грешки при заплащане  на глоби имуществени санкции, наложени с наказателни постановления 
Банкови сметки за плащане на глоби по извършени нарушения
Указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по Закона за движението по пътищата
Образци на платежни документи

Други услуги

454 Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
1300 Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства
1528 Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други, и за предоставяне на информация за извършваната дейност
2152 Изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организиране на движението по пътищата
2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари
2290 Издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на МПС за частично възстановяване на контролните точки


Обща информация за административните услуги

СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЮСТЕНДИЛ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА


Най-често срещани въпроси и отговори

Протокол по чл. 29, ал. 5 АПК

СПЕЦИФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-КЮСТЕНДИЛ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ И ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

229 Issuing of duplicate of driving license control coupon
230 Issuing of temporary registration plates to persons, which are merchants
393 Termination of vehicle registration upon written application of owner
448 Issuing of driving license
454 Recovery of vehicle identification number
859 Issuing of certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated reistration
863 Issuing of international driving license
1204 Issuing of duplicate of driving license
1239 Initial Registration of vehicle
1300 Issuing of summarized references about the number of vehicles
1301 Issuing of transit registration number of vehicle
1524 Temporary taking off road of vehicle on wish of the owner
1528 Issuing of certifying documents for occured accidents, and other, and for provision of information about carried out activity
1770 Issuing a duplicate of a vehicle registration certificate
1776 Mounting registration plates on another MoI territory
2152 Preparing written statements on projects related to road traffic organization
2215 Coordination of permit for transport of oversized cargo
2290 Authorization to conduct additional training for drivers
2460 Issuing of certificates on rights and penalties, imposed on drivers
2676 Providing vehicle registration number with letter and digit combination at choice
2677 Change in the registration
2678 Issuing of control counterfoil driver with no penalties
2679 Recovery of terminated vehicle registration
2680 Putting in motion a temporarily suspended vehicle
2681 Replacing a driving license
2682 Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one
2683 Providing a third registration plate

 Адреси и телефони за връзка:

 гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" № 269

- Началник на сектор „Пътна полиция" - 078 557 414 
- Регистрация на пътни превозни средства - 078 557 443, 078 557 435
- Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства - 078 557 424 и 078 557429
- Издаване на наказателни постановления - 078 557 626, 078 557 453 и 078 557434
- Издаване на фишове - 078 557 447
 
Пункт за регистрация и технически контрол - Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Саморанска" № 9, телефони за връзка: 0701/557890, 0701/557891 и 0701/557744