МВР

ОД Кюстендил

 

Достъп до обществена информация

Достъпът до обществена информация се регламентира от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), обнародван в Държавен вестник, бр. 55 от 7 юли 2000г., приет от XXXVIII Народно събрание на 22 юни 2000 г.

Обществена информация по смисъла на ЗДОИ е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.

По реда на ЗДОИ, Утвърдени със заповед № 8121з-73/28.01.2016 г. на министъра на вътрешните работи, изменена и допълнена със заповед № 8121з-616/27.05.2019 г. и заповед № 8121з-1408/30.12.2020 г., двете на министъра на вътрешните работи, Вътрешни правила за организацията на работа в Министерство на вътрешните работи по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация и заповед № 277з-1018/07.06.2019 г. на директора на ОДМВР – Кюстендил, Областна дирекция на МВР - Кюстендил предоставя достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в дирекцията. Ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, се допуска когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон. Когато исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна, в случаите предвидени в закон, не се предоставя достъп. Достъпът може да бъде ограничен при условията на чл.13, ал. 2 от ЗДОИ. Законът не се прилага за достъп до лични данни.

Редът за получаване на достъп е следният:

- Заинтересованите лица подават писмено заявление – на място, по пощата или по електронен път на адреса на електронна поща на ОДМВР – Кюстендил: [email protected], или устно запитване в ОДМВР – Кюстендил, и в районните управления в гр. Дупница, гр. Бобов дол и гр. Рила. Заявленията за предоставяне на достъп до информация се считат за писмени и в случаите, когато са направени по електронен път на адреса на електронна поща на ОДМВР. Заявление може да бъде подадено и чрез платформата за достъп до обществена информация, поддържана от администрацията на Министерски съвет, на интернет адрес: https://pitay.government.bg.

Реквизитите на заявлението се съдържат в чл. 25, ал. 1, т. 1-4 от ЗДОИ. Заявлението се оставя без разглеждане, когато не съдържа реквизитите по чл. 25, ал. 1 т. 1, 2 и 4 (трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя).

За постъпило устно запитване в ОДМВР-Кюстендил или съответните районни управления се съставя протокол от длъжностно лице, приело запитването.

- Постъпилите заявления или протоколи за устно запитване се регистрират в деловодството, в специален регистър по ЗДОИ.

- По постъпилите заявления или устни запитвания директорът се произнася с решение. За изготвените решения, заинтересованите се уведомяват по предвидения в закона ред.

- Срокът за произнасяне по искания достъп е 14 дни след датата на регистрирането. Когато поради обема на поисканата информация е необходимо допълнително време за нейната подготовка, срокът за произнасяне с решение относно предоставянето й може да бъде удължен до 10 дни. В случаите, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й, срокът може да бъде удължен до 14 дни.

- Разходите по предоставянето на достъп до обществена информация  се заплащат, съгласно заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на министъра на финансите, по банков път, в брой – в касата на ОДМВР – Кюстендил или чрез наличните в ОДМВР-Кюстендил и районните управления ПОС-терминали/устройства за безкасово плащане. Банковата сметка на ОДМВР е: BG27STSA93003103398301, BIC STSABGSF, Банка ДСК ЕАД – клон Кюстендил.

Адресът на ОДМВР е: гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител” 12.

Звеното, отговорно за приемането на заявления по ЗДОИ в ОДМВР – Кюстендил, е сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“. Заявленията се приемат от старши експерт КАО или системен администратор в сектора, телефони за връзка: 078557248, 078557604.

В районните управления в гр. Дупница, гр. Бобов дол и гр. Рила заявленията и устните запитвания се приемат от началниците на управленията или началници на сектори. Адлесите на районните управления (РУ) са: РУ – Дупница, гр. Дупница, ул. “Бисеров” № 2, РУ – Бобов дол, гр. Бобов дол, ул. “Васил Коларов” № 9, РУ – Рила, гр. Рила, ул. “Юри Гагарин” № 2.

Работното време на ОДМВР-Кюстендил и районните управления е от 8.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.30 ч. от понеделник до петък.

Помещението, представляващо заседателна зала към кабинета на директора на ОДМВР-Кюстендил, находящо се на четвъртия етаж в сградата на Областна дирекция на МВР-Кюстендил, с адрес – гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12, е определено за преглед на информация, чрез разглеждане на оригинали или копия, достъпът, до която е предоставен по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Нормативите за разходите при предоставяне на обществена информация са определени от министъра на финансите, както следва:

Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

Министерство на финансите

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) С. Дянков

За постъпилите писмени заявления за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, се прилага редът, установен в глави първа и четвърта от ЗДОИ. Заявленията се приемат и разглеждат по реда, установен в т. 1-8 от заповед № 277з-1018/07.06.2019 г. на директора на ОДМВР-Кюстендил, относно определяне на реда за предоставяне на достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация в ОДМВР-Кюстендил, и прилагане на Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществена информация, доколкото е приложим. Информацията от обществения сектор за повторно използване се предоставя след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени в тарифа, приета от Министерски съвет на основание чл. 41ж, ал. 5, т. 1 ЗДОИ.

Областна дирекция на МВР-Кюстендил не поддържа самостоятелни регистри. МВР поддържа регистър на даренията, публично достъпен  на интернет адрес: http://publicmvr.mvr.bg/министерството/достъп-до-информация/правила-дарения и регистър на декларациите по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, публично достъпен на интернет адрес: http://publicmvr.mvr.bg/министерството/за-министерството-на-вътрешните-работи/регистър-зпконпи/регистър.

На интернет страницата на ОДМВР – Кюстендил, в секция Дирекцията, раздел Нормативна уредба, са публикувани нормативните актове, относими към дейността на дирекцията, като в текста на всеки един от тях е посочена дата на приемането му и органът, който го е приел.

До настоящия момент няма издадени общи административни актове от директора на ОДМВР-Кюстендил.

В Закона за публичните финанси не е предвидено задължение за второстепенните разпоредители с бюджет, какъвто е ОДМВР-Кюстендил, да публикуват информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията. В раздел Начало/Дирекцията/За ОДМВР Кюстендил/Бюджет, програмни документи, отчети и анализи, са публикувани препращащи линкове към първостепенния разпоредител с бюджет – МВР, където е публикувана относимата в тази връзка информация.

За осъществяване на дейността на ОДМВР – Кюстендил, се ползват информационни масиви и ресурси, поддържани от МВР.

Проектите на нормативни актове, издавани в МВР, ведно с мотивите за издаването им, се публикуват на интернет страницата на МВР- http://www.mvr.bg, за обществено обсъждане.

На посочената интернет страницата на МВР се публикува информация за конкурси при постъпване и при преминаване на държавната служба, в т. ч. и за длъжности в ОДМВР – Кюстендил.ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА ПО ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

СПИСЪЦИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ОБЯВЯВАНЕ, ОТНОСИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР КЮСТЕНДИЛ

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ЗДОИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ