МВР

ОД Кюстендил

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Областна дирекция на МВР – Кюстендил, е основна структура на Министерството на вътрешните работи, осъществяваща дейността си на територията на област Кюстендил с административен център град Кюстендил. Дирекцията е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет, при първостепенен разпоредител МВР. Дейността на МВР е в съответствие с приетите на ниво МВР стратегии, планове и програми.

За осъществяване на дейността на ОДМВР – Кюстендил, се ползват информационни масиви и ресурси, поддържани от МВР.

Проектите на нормативни актове, издавани в МВР, ведно с мотивите за издаването им, се публикуват на интернет страницата на МВР, за обществено обсъждане.

На интернет страницата на МВР се публикува информация за конкурси при постъпване и при преминаване на държавната служба, в т. ч. и за длъжности в ОДМВР – Кюстендил.