МВР

ОД Кюстендил

 

Полицейски и младши полицейски инспектори

 

 

Карта на област Кюстендил - за повече информация изберете съответната община

Редът и начинът за осъществяване на териториалното обслужване на населението са регламентирани в Инструкция № 8121з-823 от 5 ноември 2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението

Териториалното обслужване на гражданите в МВР, в частност в ОДМВР – Кюстендил, е вид охранителна дейност, част от дейността по опазване на обществения ред, чрез която се изпълняват задачи, свързани със:

1. превенция, предотвратяване и пресичане на правонарушения;
2. участие в разкриване и разследване на престъпления;
3. придобиване на информация от явни източници за подготвяни или вече извършени правонарушения и нейното своевременно докладване;
4. извеждане на проблемите, свързани със сигурността на местно ниво, и предложения за тяхното решаване;
5. осигуряване на безопасността на пътното движение;
6. приема на граждани, регистриране на техните сигнали и жалби, извършване на проверки по тях или изпращането им до компетентния орган;
7. контрола на дейностите с общоопасни средства и лицата, притежаващи оръжия;
8. контрола на частната охранителна дейност, извършвана от физически или юридически лица.

За реализиране на посочените задачи териториалното обслужване на гражданите се осъществява от полицейски и младши полицейски инспектори в определените им за обслужване райони или микрорайони.

Полицейските и младши полицейските инспектори системно изучават състоянието и изменението на оперативната обстановка в обслужвания от тях район/микрорайон, причините и условията, способстващи извършването на правонарушения, и предлагат мерки за тяхното отстраняване.

Когато други органи и организации са компетентни да вземат мерки, полицейските и младши полицейските инспектори ги уведомяват писмено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Полицейските и младши полицейските инспектори осъществяват системна превантивна дейност в обслужвания район/микрорайон, като обръщат особено внимание на места с концентрация на правонарушения, информират гражданите за по-характерни престъпления, начина им на извършване и възможните форми и методи за предпазване от тях.

Полицейските и младши полицейските инспектори в рамките на своята функционална компетентност самостоятелно или съвместно с органите на държавната власт, с органите на местното самоуправление и с неправителствените организации планират и провеждат дейности със:

1. рискови социални групи;
2. лица, пострадали от престъпления.

При прием на граждани полицейските и младши полицейските инспектори изслушват, приемат и регистрират техните предложения, сигнали и жалби, извършват проверка по тях и в законоустановения срок ги уведомяват писмено за резултатите.

Когато решаването на поставените от гражданите проблеми е извън функционалната им компетентност, полицейските и младши полицейските инспектори приемат и регистрират техните предложения, сигнали и жалби и ги изпращат до съответния компетентен орган.