МВР

ОД Кюстендил

 

Възлагани обществени поръчки

За обществените поръчки, провеждани от ОДМВР-Кюстендил след 01.08.2020 г., съгласно чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се публикува информацията по чл. 36 ЗОП и друга относима информация, във връзка с възлагането на обществени поръчки по преценка на възложителя, в профила на купувача на дирекцията, поддържан на платформата по чл. 39, ал. 1 ЗОП: https://app.eop.bg/buyer/18302.

Съгласно §134 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки  (обн. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 01.11.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) ОДМВР-Кюстендил ще поддържа създадения профила на купувача, извън платформата по чл. 39а, ал. 1 ЗОП, и ще публикува в него необходимата информация за поръчките, открити до датата, определена в графика по §131, ал. 1, до изтичането на една година от приключване на изпълнението по договора за обществена поръчка.

 

Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица по чл 20 ал 3 от ЗОП

Обществени поръчки, възлагани по чл 20 ал 1 т4 от ЗОП и чл 20 ал 6 от ЗОП