МВР

ОД Смолян

 

История

   На 5 юли 1879 г. Княз Александър Батемберг подписва Указ за създаване на Министерство на вътрешните дела и назначава Т.Бурмов за министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи председател на Министерски съвет.
   С обявяването на Балканската война през 1912 г. и с навлизането на българските войски в родопските селища на юг от линията в.”Рожен”-“Тъмраш” с оглед въдворяването на ред в тези земи, Министерството на вътрешните работи и народното здраве назначило полицейски пристави в Дьовлен /Девин/, Пашмакли /Смолян/ и командировало по двама-трима стражари от вътрешността на страната. В края на 1912 г. и началото на 1913 г. били създадени околийски управления, оглавявани от околийски началници. Докато Околийско управление – Дьовлен /Девин/ до средата на 1914 г. било на пряко подчинение на Окръжното управление в Драма, а след това в Пловдив, то околийските управления в Пашмакли /Смолян/ и Даръ дере /Златоград/ до 1920 г. били на подчинение на Окръжното управление в Гюмюрджина. През 1920 г. и трите околийски управления минали към новосъздаденото окръжно управление в Пашмакли /Смолян/ а след 19.05.1934 г. към Областна дирекция – гр.Пловдив. Оглавявали се от околийски началници, а от 19.05.1934г. от околийски управители с помощници по полицейската дейност. Като органи на буржоазната власт и управление осъществявали пълно ръководство на цялостния обществено-политически, стопански и културен живот в околиите, гарантирали сигурността на буржоазната държава, водили борба с нейните политически противници и криминални престъпници. Дейността им се преустановява на 09.09.1944 г.
   След 09.09.1944г. вътрешната сигурност на България се поверява на т.нар.народна милиция. През годините след 09.09.1944 година към околийските управления на милицията се създават милиционерски подучастъци на мястото на функциониралите за тогава полицейски подразделения. През 1948 г. регионалните управления на Народната милиция се преобразуват в оперативни сектори.
   На 23.01.1959 година с Указ на Министерския съвет, Република България се разделя по нов териториален и административен принцип. Формира се окръжно управление на МВР, ръководено от началник и заместник началници по държавна сигурност, милиция и противопожарна охрана.
   През 1990 година се създава регионална дирекция на вътрешните работи - Смолян, към която се включват пет районни полицейски управления в - Смолян, Чепеларе, Девин, Мадан и Златоград. През 1991 г. според Закона за МВР към РДВР Смолян се създават нови органи - Регионални звена "Сигурност", "Полиция", "Пожарна и аварийна безопасност" и "Борба с организираната престъпност".
   През 2006 г., съгласно Закона за МВР, полицейските служби и службите за пожарна безопасност се отделят в самостоятелни дирекции - създават се Областна дирекция “Полиция” и Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.От края на 2008г. с изменения в закона за МВР Областна дирекция “Полиция” и Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” отново се обединяват в Областна дирекция на МВР.
   Днес ОДМВР - Смолян обслужва територията на Смолянска област, която е от около 3 231,8 кв.км. и е административно разделена на 10 общини.