МВР

ОД Смолян

 

 

с лице към хората
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОДМВР – СМОЛЯН, КЪМ ХАРТА НА КЛИЕНТА

 


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР–СМОЛЯН

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

към Харта на клиента на МВР, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи

 № 8121з-760/23.07.2020 г

  

Настоящото Приложение към Хартата на клиента на МВР, има за цел да я допълни, като ОДМВР-Смолян, водена от желание да Ви предостави възможно на-доброто административно обслужване, ще се ръководи от тази Харта и Приложението към нея.
 

Информация за административните услуги, предоставяни от Областната дирекция на МВР-Смолян съобразно направлението на дейност Вие може да получите:

 1. На интернет страницата на ОДМВР - Смолян – www.mvr.bg/smolyan, в раздел „Административни услуги“.
 2. Като посетите в рамките на обявеното работно време Центровете за административно обслужване (ЦАО), на място, както следва:
  • ЦАО в ОДМВР - Смолян на адрес: гр. Смолян, бул.“България“ № 67;
  • ЦАО в РУ – Смолян, на адрес: гр. Смолян, ул. „Константин Иречек“ № 1;
  • ЦАО в РУ - Чепеларе, на адрес: гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1;
  • ЦАО в РУ – Девин, на адрес: гр. Девин, ул."Освобождение" № 38;
  • ЦАО в РУ - Мадан, на адрес: гр. Мадан, ул. "Обединение" № 10;
  • ЦАО в РУ – Златоград, на адрес: гр. Златоград, ул. "Стефан Стамболов" № 7.
  • ЦАО в Сектор Пътна Полиция, на адрес: гр. Смолян, ул.“Родопи“ № 126.
 3. Чрез телефоните на:
  • ЦАО в ОДМВР - Смолян – 030135355, 030135271;
  • ЦАО в РУ – Смолян – 030162215;
  • ЦАО в РУ – Чепеларе - 030512223;
  • ЦАО в РУ – Девин - 030412193;
  • ЦАО в РУ – Мадан - 030823030;
  • ЦАО в РУ – Златоград – 030712020;
  • ЦАОв Сектор Пътна Полиция – 030135519.
 4. Като изпратите писмо на посочените в т.2 адреси на ЦАО за съответните структури.
 5. Чрез e-mail адрес:

   

 6. Чрез Системата за сигурно електронно връчване в Интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg, с валиден български квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ.
 7. Чрез Интернет портала за електронни административни услуги на МВР: e-uslugi.mvr.bg, чрез достъп с валиден български квалифициран електронен подпис;
 8. Чрез информационните табла, поставени в ЦАО към структурите на ОДМВР-Смолян, предоставящи административни услуги.

Приемното време на ръководството на ОДМВР-Смолян и на ръководителите на структурите на ОДМВР-Смолян,  може да намерите на информационните табла по места и в Интернет на адрес: www.mvr.bg/smolyan, в раздел „ДИРЕКЦИЯТА / ЗА ОДМВР / Структура“.

 

НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

 

При възникнали проблеми по повод на административното обслужване, може да подадете предложение или сигнал, както следва:

 1. На място, в ЦАО на съответните структури.

2. По поща, на посочените в т.2 адреси .

3. Чрез e-mail адрес:

 1. Чрез Системата за сигурно електронно връчване в Интернет на адрес: https://edelivery.egov.bg, с валиден български КЕП или ПИК на НОИ.

 

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме действия за нейното повишаване.

Средствата за осъществяване на обратната връзка с Вас са:

 • Попълнените анкетни карти, в кутиите за мнения;
 • Писмени и електронни съобщения , изпратени на посочените пощенски и електронни адреси в Хартата на клиента и приложението към нея.

Това Приложение е неразделна част от Хартата на клиента на МВР, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-760/23.07.2020 г, поставена на информационните табла в структурите на МВР и публикувана на страниците им в Интернет.

.