МВР

ОД Смолян

 

 

с лице към хората
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ОДМВР – СМОЛЯН, КЪМ ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

Хартата на клиента цели да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предоставяни от Министерството на вътрешните работи и неговите структури.

Предназначението на Хартата е подпомагане на гражданите за запознаване с принципите и стандартите за качествено административно обслужване при предоставянето на административни услуги, с общите ангажименти и отговорности, както и с начините за допитване до потребителите за подобряване на работата по прилагане на стандартите.

ОДМВР-Смолян, водена от желание да Ви предостави възможно на-доброто административно обслужване, ще се ръководи от тази Харта и Приложението към нея.

 

СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

В работата си структурите на ОДМВР – Смолян Ви предоставят административни услуги, при прилагане на следните задължителни стандарти:

 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение;
 • Конфиденциалност и опазване на личните данни;
 • Честно и справедливо отношение чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения;
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация;
 • Спазване на правилата и сроковете за извършване на административни услуги;
 • Достъпни начини за подаване на предложения, сигнали и друга информация;
 • Професионализъм в работата;
 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
 • Спазване на задължителните стандарти за качество на административното обслужване по Наредбата за административното обслужване.

   

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

   

  ВАШИТЕ ПРАВА СА:

 • Да получавате качествено и компетентно обслужване;
 • Да получавате учтиво и толерантно отношение от служителите;
 • Да изразявате свободно мнение;
 • Да правите предложения или похвали за добро изпълнение;
 • Да изразявате неудовлетворението си при неизпълнение на стандартите за административното обслужване.

   

   

  ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА:

 • Да се отнасяте с уважение и да не накърнявате достойнството на служителите;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите потребители;
 • Да предоставяте своевременно необходимата информация в пълен обем.

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

Вие може да получите информация за административните услуги, предоставяни от структурите на ОДМВРСмолян съобразно направлението на дейност:

 1. На интернет страницата:
 • на МВР – www.mvr.bg, в раздел „Административни услуги“;
 • на интернет страницата на ОДМВР Смолянwww.mvr.bg/smolyan, в раздел „Административни услуги“.
 1. На адресите и приемното време за потребители на административни услуги, предоставяни от структурите на МВР, които са публикувани на интернет страницата на МВР.
 2. Като посетите в рамките на обявеното работно време, приемната:
 • на МВР на адрес: гр.София 1000, ул.“6-ти септември“ № 29 от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч;
 • на ОДМВР – Смолян на адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 67;
 • на съответната структура на ОДМВР – Смолян, с адрес публикуван на информационните табла по места;
 1. На телефони:
  • Приемна на МВР – 02/9822574;
  • Приемна на ОДМВР – Смолян - тел. 0301/35353;
  • посочени на интернет страницата на МВР за контакт със структурите на МВР;
 2. Като изпратите писмо на адрес:
 • на МВР: гр.София 1000, ул.“6-ти септември“ № 29;
 • на ОДМВР – Смолян на адрес: гр.Смолян, бул.“България“ № 67;
 • на съответната структура на ОДМВР – Смолян, публикуван на информационните табла по места.
 1. По електронна поща на e-mail адрес:
  • на МВР: [email protected]
  • на ОДМВР – Смолян: [email protected]
  • или на електронните адреси на структурите на ОДМВР, посочени на www.mvr.bg/smolyan, в раздел „ДИРЕКЦИЯТА / ЗА ОДМВР / Структура“;
 2. Чрез информационните табла, поставени в структурите на МВР, предоставящи административни услуги.

Приемното време на ръководството на МВР и на ръководителите на структурите на МВР,  може да намерите на информационните табла по места и на интернет страницата на МВР.

 

НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

 

При възникнали проблеми по повод на административното обслужване, можете да подадете предложение или сигнал, както следва:

 1. на място;
 2. по поща, на адреса посочен в Харта на клиента и Приложението към нея;
 3. чрез електронна пощенска кутия, с адрес посочен в Харта на клиента и Приложението към нея.

 

ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме действия за нейното повишаване.

Всяка година до април в секцията „Административни услуги“ на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи ще намерите публикуван годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите, който включва:

 • получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността Ви;
 • предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване.

Обратната връзка с Вас като потребители на административни услуги се осъществява чрез получените похвали, благодарствени писма и анализиране на постъпилите предложения и сигнали.

Средствата за осъществяване на обратната връзка с Вас са:

 • кутиите за мнения;
 • посочените пощенски и електронни адреси в Хартата на клиента и приложението към нея.

Това Приложение е неразделна част от Хартата на клиента, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи, поставена на информационните табла в структурите на МВР и публикувана на страниците им в Интернет.