МВР

ОД Смолян

 

Група "Оперативна дежурна част"

   Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на областта.
   ОДЧ получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
      • за нарушенията на обществения ред
      • за пътната обстановка и пътната аварийност
      • за престъпленията и правонарушенията
      • за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи
      • за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта.
   Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка.
   Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и  регионалните дежурни центрове на Областна управа, Общинска администрация и Областно пътно управление.