МВР

ОД Смолян

 

Отдел „Административен“

 

Отдел „Административен“, осигурява изпълнението на основните дейности на дирекции от специализираната и обща администрация в МВР  на ниво ОДМВР - дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Планиране и управление на бюджета“, дирекция „Правно-нормативна дейност“, дирекция „Обществени поръчки“, дирекция „Отбранително-мобилизационна подготовка“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция “Координация и административно обслужване“ и дирекция „Анализ и политики“ .

Отдела работи в следните основни направления:

  • Извършване не материално-техническо осигуряване на ОДМВР и социално обслужване на служителите на МВР;
  • Организиране, координиране и контролиране не процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на ОДМВР, като второстепенен разпоредител с бюджет;
  • Съгласуване за законосъобразност наиндивидуални административни актове на ръководството на ОДМВР, изготвяне на становища и осъществяване не процесуално представителство пред съдилищата и другите юрисдикции по дела, по които страна е ОДМВР;
  • Подпомагане на ръководството на ОДМВР при формирането, провеждането и контрола по изпълнението на политиката по управление на човешките ресурси, организиране, координиране и контрол при подбора и кариерното развитие на служителите на МВР;
  • Участие в координацията на дейности по реализиране на стратегии, програми, планове и други стратегически документи на ОДМВР, организиране спазването на сроковете за изпълнението на задачи, поставени от ръководството на МВР и осъществяване не деловодното обслужване на ОДМВР;
  • Планиране, организиране и провеждане отбранително- мобилизационната подготовка на състава от ОДМВР;