МВР

ОД Смолян

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация, създадена или съхранявана в ОД МВР – Смолян, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
   Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
      - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
      - адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
      - описание на исканата информация или документи;
      - в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

   Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
      - в деловодството на ОД МВР – Смолян
      - по електронна поща на адрес: [email protected]
      - чрез писмо на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 67, ОД МВР – Смолян

   Заплащане на информацията
   Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед № ЗМФ-1472 / 29.11.2011г. , като те не могат да надвишават материалните.

   Отговор на заявления за достъп до информация
   След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели в зависимост от характера на исканата информация.
   Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й, или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице)
   За предоставянето или отказът за предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на ОДМВР Смолян през 2021г.

Вътрешни правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация (pdf 3.8Mb)

Вътрешни правила за организацията на работа в ОДМВР-Смолян по Закона за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Образци на документи във връзка с предоставяне на информация по ЗДОИ  

Определени със заповед на министъра на финансите нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя и начини на заплащане (pdf 53kb)

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ. СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ ИЗДАВАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ОДМВР-СМОЛЯН: (pdf 196K)

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ за 2018 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2017 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2016 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2015 г