МВР

ОД Смолян

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична информация, създадена или съхранявана в ОД МВР – Смолян, без да е необходимо да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
   Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
      - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
      - адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
      - описание на исканата информация или документи;
      - в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

   Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
      - в деловодството на ОД МВР – Смолян
      - по електронна поща на адрес: [email protected]
      - чрез писмо на адрес: гр. Смолян, бул. “България” № 67, ОД МВР – Смолян

   Заплащане на информацията
   Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед № ЗМФ-1472 / 29.11.2011г. , като те не могат да надвишават материалните.

   Отговор на заявления за достъп до информация
   След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели в зависимост от характера на исканата информация.
   Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й, или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице)
   За предоставянето или отказът за предоставяне на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР - Смолян през 2020г.  (pdf, 191K)

 

Вътрешни правила за организацията на работа в Министерството на вътрешните работи по Закона за достъп до обществена информация (pdf 3.8Mb)  

 

Определени със заповед на министъра на финансите нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя и начини на заплащане (pdf 53kb)

 

ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ. СПИСЪК НА АКТОВЕТЕ ИЗДАВАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА ОДМВР-СМОЛЯН: (pdf 196K)

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ за 2019 г.

Годишен отчет по чл.15, ал. 2 от ЗДОИ за 2018 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2017 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2016 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2015 г