МВР

ОД Смолян

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СМОЛЯН

 

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.(1) Настоящите Правила за организацията на административното обслужване в Областна дирекция на МВР – Смолян, уреждат въпроси, свързани с предоставянето на административни услуги от дирекцията и регулират взаимодействието между  ОДМВР, районните управления и звената в тях при осъществяване на административното обслужване.

(2) Правилата имат за цел да повишат качеството на административното обслужване и да улеснят потребителите на административно услуги при получаването на информация относно извършваните услуги.

(3) Правилата се прилагат, доколкото в закон или подзаконов нормативен акт не е предвидено друго.

Чл.2. (1) Административното обслужване се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията и в Административно-процесуалния кодекс, както и при гарантиране на :

 1. равен достъп до административните услугии до информацията за административното обслужване;
 2. различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;
 3. любезно и отзивчиво отношение;
 4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите, което осигурява еднаквост на резултатите при едни и същи обстоятелства;
 5. надеждна обратна връзка;
 6. изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени правила;
 7. качество на предоставяните услуги;
 8. възможност за различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков или електронен път, с платежна карта или в брой;

(2) Служителите, осъществяващи дейности по административно обслужване, спазват задължителни, общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване. 

Чл.3. В областна дирекция на МВР Смолян периодично се изследва и оповестява удовлетвореността на потребителите от административното обслужване.

Чл.4. При осъществяване на административното обслужване ОДМВР Смолян се ръководи и използва добрите практики, посочени в доклада по чл.62, ал.2 от Закона за администрацията.

Чл.5. Административните услуги, предоставени от ОДМВР Смолян са вписани в Регистъра на услугите чрез Интегрираната информационна система  на държавната администрация и са публикувани в раздел „Административни услуги“ на интернет страницата на ОДМВР Смолян : https://mvr.bg/smolyan.

Чл.6. При осъществяване на дейността по административно обслужване структурните звена на ОДМВР Смолян осигуряват задължителната информация по чл.16 от Наредбата за административното обслужване.

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.7. (1) Организацията на дейността за административно обслужване в ОДМВР Смолян се осъществява от началниците на структурните й звена, съобразно функционалната им компетентност.

(2) Ръководителите на звената по ал.1 са отговорни за разпределението на дейността и задачите по извършването на всяка конкретна дейност.

Чл.8. (1) Дейностите по приемане  и регистриране на искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения на потребителите се извършват от служителите на деловодствата на ОДМВР, РУ и сектор „ПП“ и в звената  „БДС“, „КОС“ и „Миграция“  ( в работно време) и от звената „ОДЧ“ в извънработно време.

(2) Дейностите по административното обслужване в ОДМВР Смолян се извършват от служителите на звената „КОС“, „Пътна полиция“, „БДС“, „Миграция“, „Администрация РУ“ и отдел „Административен“.  

Чл.9. Служителите осъществяват дейности за административно обслужване, с оглед функционалната им компетентност, като:

 1. отговарят на запитвания и предоставят информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
 2. разясняват изискванията, на които трябва да отговаря заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протеста, сигнала или предложението, съгласно установения в нормативните документи ред;
 3. проверяват пълнотата на документацията за всяка административна услуга;
 4. приемат и регистрират заявления по Закона за достъп до обществена информация и заявления, искания, жалби протести, сигнали и предложения , подадени по надлежния ред от физически и/или юридически лица;
 5. насочват по компетентност подадените заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения;
 6. предоставят информация за хода на работата по преписката;
 7. осъществяват връзка с други структури по повод осъществяване на административното обслужване;
 8. предоставят исканите документи по установения ред;

Чл.10. (1) Искания/заявления, жалби, протести, сигнали и предложения се приемат от служителите по чл.8, ал.1 в служебните помещения , определени за административно обслужване в ОДМВР Смолян и структурните й звена.

(2) При необходимост от специализирана информация, служителят, който приема заявката за осъществяване на административна услуга се свързва с експерт от компетентното звено в ОДМВР и/или РУ.

(3) Постъпилите искания/заявления за извършване на административни услуги, жалби, предложения,  сигнали и протести се регистрират в административната информационна система  за документооборота (ЦАИСДО), независимо от начина на тяхното подаване.

(4) Документите по ал.1, след резолиране от ръководителя на ОДМВР и/или началниците на РУ на сектори БДС и „Пътна полиция“ или от техните заместници,  се насочват за изпълнение към конкретното звено, компетентно да извърши исканата услуга.

(5) В случаите, когато в края на обявеното работно време, в служебните помещения има потребители, тяхното обслужване продължава и след приключване на обявеното работно време, но не повече от два астрономически часа.

Чл.11. (1) Искания, заявления, жалби, протести, предложения и сигнали, отправени устно, се отразяват в двустранен протокол (Приложение №1), който се попълва от служители по чл.8, ал.1.

(2) Протоколът по ал.1 се регистрира и става неразделна част от преписката.

Чл.12. Предоставянето на документи, създадени в резултат на извършена административна услуга, се извършва от служителите в деловодствата на ОДМВР, районните управления, сектори „Пътна полиция“ и „Български документи за самоличност“ и група „Миграция“, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или при желание на заявителя – лично в служебните помещения, определени за административно обслужване , освен в случаите, когато в нормативен акт не е определено друго.

Чл.13. Организацията на работа с предложения и сигнали се извършва в  съответствие с Административно-процесуалния кодекс и утвърдените с МЗ № 8121з-367/05.04.2018 г. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в МВР.

Чл.14. Предоставянето на достъп до обществена информация се извършва в съответствие със Закона за достъп до обществена информация и утвърдените с МЗ № 8121з-73/28.01.2016 г. Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по ЗДОИ.   

Чл.15. Обработването на лични данни се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Инструкция № 8121з-1122/12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в МВР.

Чл.16. (1) Срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронен път, е до 7 (седем) дни, а в случаите, когато е необходима проверка на място или становище  на друг административен орган – до 14 (четиринадесет) дни.

(2) Сроковете по ал.1 не се прилагат , когато има други нормативно определени срокове.

 

 

Раздел III

КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.17.(1) Непосредствен контрол по изпълнение на дейността за административното обслужване се осъществява от началника на отдел „Административен“, началниците на районни управления, на сектори „БДС“ и „Пътна полиция“ и на група „Миграция“

(2) Дейността на длъжностните лица по ал.1, свързана с осъществяване на административното обслужване в ОДМВР Смолян се контролира от директора и зам.-директора на ОДМВР Смолян.

(3) Непосредствения контрол обхваща проверка за точното спазване на определените срокове, качеството на предоставените услуги , както и за спазване на задълженията по чл.9 

(4) Определение в ал.1 лица са длъжни да контролират движението на документите и да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им служители.

 

Раздел IV

МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА И ИЗСЛЕДВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

 

Чл.18. За постигане на ефективно и ефикасно взаимодействие между администрацията в ОДМВР Смолян и потребителите се осъществява измерване на удовлетвореността , чрез кутии за мнения и препоръки, благодарствени писма, интернет и анализ на предложенията и сигналите.

Чл.19. (1) Данните по чл.18 се използват при изготвяне на периодични анализи за съществуващото състояние на административното обслужване и за наличието на проблеми, като се предлагат решения за тяхното отстраняване.

(2) Анализите по ал.1 се изготвят от длъжностите лица по чл.17, ал.1 по съответното направление на дейност на всеки 6 (шест) месеца.

(3) Анализите по ал.2 се обобщават за цялата администрация (ОДМВР) и се публикуват в интернет страницата на областната дирекция в началото на всяка година.

Чл.20. Информационните и комуникационни канали, които са публикувани в интернет страницата на ОДМВР Смолян и/или на информационните табла и касаят административното обслужване се актуализират периодично по предложение на  длъжностното лице  посочено в чл.17, ал.1 по съответното направление на дейност.

 

Заключителни разпоредби

 

§ 1. Вътрешните правила за организацията на административното обслужване в ОДМВР Смолян се издават на основание чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване и съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс и Закона за администрацията     и в изпълнение на т.3.1. от МЗ № 8121з-367/05.04.2018 г.