МВР

ОД Смолян

 

 

с лице към хората 

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

 

Хартата на клиента цели да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предоставяни от Министерството на вътрешните работи и неговите структури.

Предназначението на Хартата е да подпомогне гражданите да се запознаят с принципите и стандартите за качествено административно обслужване при предоставянето на административни услуги, с общите ангажименти и отговорности, както и с начините за допитване до потребителите за подобряване на работата по прилагане на стандартите.

Министерството на вътрешните работи, водено от желание да предостави възможно на-доброто административно обслужване на всеки, който се нуждае от неговите услуги, ще се ръководи от тази Харта.

 

СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС:

 • Вежливо, любезно и отзивчиво отношение;
 • Конфиденциалност и опазване на личните данни;
 • Честно и справедливо отношение чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социалното положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност и религиозни убеждения;
 • Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация;
 • Спазване на правилата и сроковете за извършване на административни услуги;
 • Достъпни начини за подаване на предложения, сигнали и друга информация;
 • Професионализъм в работата;
 • Противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
 • Спазване на задължителните стандарти за качество на административното обслужване по Наредбата за административното обслужване.

   

  ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

   

  ВАШИТЕ ПРАВА СА:

 • Да получавате качествено и компетентно обслужване;
 • Да получавате учтиво и толерантно отношение от служителите;
 • Да изразявате свободно мнение;
 • Да правите предложения или похвали за добро изпълнение;
 • Да изразявате неудовлетворението си при неизпълнение на стандартите за административното обслужване.

   

   

  ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ СА:

 • Да се отнасяте с уважение към служителите;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите клиенти;
 • Да предоставяте своевременно необходимата информация и допълнително такава, когато се налага.

  ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

   

  Вие може да получите информация за административните услуги, предоставяни от структурите на МВР съобразно направлението на дейност:

 • На интернет страницата на МВР – www.mvr.bg, в раздел „Административни услуги“;
 • На адресите и приемното време за потребители на административни услуги, предоставяни от структурите на МВР, които са публикувани на интернет страницата на МВР;
 • Като посетите приемната на МВР на адрес: гр.София 1000, ул.“6-ти септември“ № 29 от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. или посетите съответната структура на МВР в рамките на обявеното работно време, публикувано на информационните табла по места;
 • На телефони: Приемна на МВР – 02/9822574 или на телефоните за контакт на структурите на МВР, посочени на интернет страницата на МВР;
 • Като изпратите писмо на адреса на МВР: гр.София 1000, ул.“6-ти септември“ № 29 или на адресите на структурите на МВР, обявени на интернет страницата на МВР;
 • По електронна поща на e-mail адрес: [email protected] или на електронните адреси на структурите на МВР, посочени в раздел „Основни структури на МВР“ на интернет страницата МВР;
 • Чрез информационните табла, поставени в структурите на МВР, предоставящи административни услуги.

Приемното време на ръководството на МВР и на ръководителите на структурите на МВР,  може да намерите на информационните табла по места и на интернет страницата на МВР.

 

ПОДОБРЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ

 

Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги и да предприемаме действия за нейното повишаване.

Обратната връзка с Вас като потребители на административни услуги се осъществява чрез получените похвали, благодарствени писма и анализиране на постъпилите предложения и сигнали.

Средствата за осъществяване на обратната връзка с Вас са кутиите за мнения или интернет.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И СИГНАЛИТЕ

 

Информация за организацията на работата с предложенията и сигналите в МВР, Вие можете да получите на интернет страницата на МВР в раздел „Контакти“.

Ръководителите на структурите в МВР организират работата по изпратените до тях предложения и сигнали, съгласно утвърдени от Министъра на Вътрешните работи правила.

 

Тази Харта е утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи, публикувана е на интернет страницата на МВР и на информационните табла в структурите на МВР.