МВР

ОД Смолян

 

Задачи

Пожарогасителна дейност:

• определяне на начините и средствата за пожарогасене;
• разработване на планове за ликвидиране на произшествията;
• незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар;
• спасяване на хора и имущество;
• ограничаване и ликвидиране на пожари;
• оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
• организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения.


Аварийно-спасителната дейност:

• определяне на начините и средствата за извършване на дейността;
• незабавно изпращане на сили и средства при бедствия, аварии и катастрофи;
• ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;
• спасяване на хора и имущество;
• оказване на първа медицинска помощ на пострадалите;
• организиране транспортирането на пострадалите до лечебните заведения.


Държавен противопожарен контрол:

• контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации;
• контрол върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на изделия, машини и съоръжения във връзка с пожарната безопасност;
• участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
• издаване на сертификати и извършване на сертификационни проверки за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност;
• съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация;
• контрол за съответствието на влаганите в строежите продукти с нормативните продукти за пожарна безопасност.


Превантивна дейност:

• информационна и разяснителна дейност сред населението за снижаване на риска от възникване на пожари и формиране на необходимото поведение и действия при пожар;
• информация, координация и взаимодействие с органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите за подготовка на населението за действия при пожари и осъществяване на превантивни мерки за пожарна безопасност;
• специализирана културно•информационна дейност за пожарна безопасност.