Р. България

МВР

 

Нормативни документи на Център за административно обслужване - "Миграция"


Закон-за-българските-лични-документи--bulgarian-identity-documents-act

Закон-за-влизането-пребиваването-и-напускането-на-република-българия-на-гражданите-на-европейския-съюз-и-членовете-на-техните-семейства

Закон-за-чужденците-в-република-българия-foreigners-in-the-republic-of-bulgaria-act

Наредба-за-условията-и-реда-за-издаване-на-визи-и-определяне-на-визовия-режим-ordinance-on-the-terms-and-the-procedure-for-the-issuing-of-v

Правилник-за-издаване-на-българските-лични-документи---regulations-on-issuance-of-bulgarian-identity-documents

Правилник-за-прилагане-на-закона-за-чужденците-в-рб-rules-on-application-of-foreigners-in-the-republic-of-bulgaria-act

Тарифа-4-за-таксите-които-се-събират-в-системата-на-мвр-tariff-no-4-on-the-fees-collected-within-the-ministry-of-interior-under-the-stat (1) 


Център за Административно обслужване - "Миграция"

Харта на клиента

Най-често задавани въпроси и отговори

Информация-за-център-за-административно-обслужване-Миграция

Начини на плащане - Methods of payment

Видове-административни-услуги---types-of-administrative-services

684 -Извършване на адресна регистрация на чужди граждани

684-Address registration of foreign citizens

877 - Заверка на покана-декларация за издаване на виза за краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България

877-Certification-of-an-invitation---declaration-for-the-issuance-of-a-short-term-visa-of-a-foreigner-in-the-republic-of-bulgaria

253 - Издаване на документ, удостоверяващ наличието на чуждо гражданство

253-Issuance-of-a-document-certifying-the-availability-of-foreign-citizenship