МВР

ОД Кърджали

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ                    

               

СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" В ОДМВР-КЪРДЖАЛИ 

TRAFFIC POLICE SECTOR

Регистрация на пътни превозни средства

Извършване на първоначална регистрация на превозно средство
Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство
Издаване на транзитен регистрационен номер на превозно средство
Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на пътно превозно средство
Издаване на удостоверение с данни за регистрирани и с прекратена регистрация превозни средства
Прекратяване на регистрация на превозно средство с писмено заявление от собственика
Временно спиране от движение на превозно средство по желание на собственика
Монтаж на регистрационни табели
Възстановяване на идентификационен номер на превозно средство
Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви
Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство
Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица
Служебно прекратяване на регистрация на пътно превозно средство
Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик
Промяна в регистрацията на превозно средство
Пускане в движение на временно спряно превозно средство

Административни услуги за водачи на моторни превозни средства

Първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС
Подмяна на СУМПС преди изтичане на срока на валидност
Издаване на контролен талон
Издаване на дубликат на свидетелство за управление на МПС
Издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление
Издаване на международно свидетелство за управление на МПС
Подмяна на свидетелство за управление на МПС от друга държава
Издаване на удостоверения за правата и наложените наказания на водач на МПС

Други услуги

Изготвяне на писмено становище по проекти
Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация на извършваната дейност
Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

Administrative services - Traffic police

Providing a third registration plate for a vehicle
Issuance of temporary registration plates to persons, who are merchants (as per the Commercial Law)
Termination of vehicle registration upon the submission of a written application by the owner
Initial issuance of driving license
Issuance of duplicate of driving license control coupon
Recovery of vehicle identification number
Issuance of a certificate with data on registered vehicles and vehicles with terminated registration
Issuing of international driving license
Issuance of a duplicate of a driving license
Issuance of summarized reports about the number of vehicles (by type, brand, trade name, category, type of fuel or age)
Issuance of transit registration number of vehicle
Initial registration of vehicle
Temporary taking off the road of a vehicle requested by the owner
Issuance of certifying documents for accidents and others, and for provision of information about carried out activity
Issuance of a duplicate of a vehicle registration certificate
Mounting of registration plates and/or identification of vehicles on the territory of a Regional directorate of the Ministry of Interior, other than the Regional directorate of residence of the vehicle
Preparing a written statement on projects related to the organization of road traffic
Approval of permit for transport of oversized cargo
Issuance of a permit to conduct additional training for drivers to partially restore the control points confirming the validity of the driving license
Issuance of certificates on rights and penalties imposed to drivers
Providing a vehicle registration number with a combination of six letter and/or digits at the choice of the customer
Change in the registration of a vehicle
Issuance of control coupon “Driver with no penalties”
Recovery of terminated vehicle registration upon request of the owner
Commissioning a temporarily suspended vehicle
Replacing a driving license
Replacing a foreign driving license with a Bulgarian one
 
Информация за предоставяните административни услуги

Специфична информация за предоставяне на административни услуги по Закона за българските лични документи и Закона за движение по пътищата
Specific information for administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act and under Road Traffic Act 

За повече информация:

Началник на сектор "Пътна полиция" – 0361/69-652

Регистрация на пътни превозни средства – 0361/69-616, 0361/69-617
Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства – 0361/69-615 и 0361/69-625
Издаване на наказателни постановления – 0361/69-619

Издаване на фишове – 0361/69-645

Адрес: гр. Кърджали, ул. "Осми март" № 57