МВР

ОД Кърджали

 

Обяви и конкурси

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (РДПБЗН) КЪРДЖАЛИ

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи,
     ОБЯВЯВАМ:
I. Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - КЪРДЖАЛИ
- водач на специален автомобил II - I степен, той и пожарникар - 5 (пет) вакантни длъжности;
- пожарникар – старши пожарникар - 1 (една) вакантна длъжност.

 

03 авг 2018

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот с предназначение банков офис


                 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД КЪРДЖАЛИ
                  гр.Кърджали , бул.”България” №39

                                   О Б Я В А

Министерство на вътрешните работи съобщава, че със заповед № 8121з-931/18.07.2017г.на министъра на вътрешните работи е обявен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична държавна собственост- помещение за банков офис, състоящо се от 19,20 кв.м., находящо се  в административна сграда  с идентификатор 40909.125.20.4 към диагностичен пункт на сектор “Пътна полиция” при ОДМВР-Кърджали, с адрес: гр.Кърджали, кв.”Веселчани”, ул.”Осми март” № 57.
Първоначална наемна цена – 599,04 лв. /петстотин деведесет и девет  лева и 4 ст./  месечно с ДДС. 
Срок за отдаване под наем на обекта 5 години
Депозитът за участие в търга е 47.00 лв. от определената първоначална наемна цена с включен ДДС. 
Документацията за участие в търга може да се закупи в административната сграда на ОДМВР-Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул.“България“ № 39, срещу заплащане в брой на сумата от  10,00 лв. с ДДС, всеки работен ден от 9:00 ч.  до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. в периода 20.07.2017г. до 21.08.2017г. включително.
Оглед на обекта: от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден от 07.08.2017г. до 21.08.2017г. само от кандидати закупили тръжна документация.
Краен срок за подаване на заявленията до 17:00 ч. на 21.08.2017г.
Търгът ще се проведе на 22.08.2017 година от 10:00 часа в пресцентър  на ОДМВР-Кърджали – Кърджали, бул.’’България’’№39.
Телефон за връзка и информация:0361/69 455 – г-жа Надя Налбантова.18 юли 2017

Конкурс за две щатни изпълнителски длъжности в РУ-Крумовград и РУ-Кирково

Министерството на вътрешните работи
Обявява конкурс в

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – КЪРДЖАЛИ
Районно управление – Крумовград
Група „Охранителна полиция“
- полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност;

Районно управление – Кирково
Група „Охранителна полиция“
- полицай-старши полицай (водач на патрулен автомобил) – 1 (една) вакантна длъжност.

По отношение изискванията, конкурсната процедура и конкурсната комисия, предлагам в заповедта да бъде включено следното:

I. Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
1.  Да имат само българско гражданство;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
3. Да не са привлечени като обвиняеми или да не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.
4.  Специфични изисквания:
    4.1.  Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР, и бивши служители на МВР);
    4.2.   Да притежават завършено средно образование;
 4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
    4.4.  Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, съгласно приложение № 3 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи;
        4.5.  Да притежават свидетелство за управление на МПС;
5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІ. Необходими документи и срок за подаването им:
1. В 10 (десет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта и представят следните документи:
1.1. Копие на лична карта;
1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение - удостоверение за признато образование);
1.3. Декларация, че кандидатът:
1.3.1.   Има само българско гражданство;
1.3.2. Не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
1.3.3. Не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;
1.4. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по член 3а, алинея 1 и 2 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;
1.5. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен“ – в случаите по член 8, алинея 2 от Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи – по желание на кандидата;
1.6.  Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);
1.7.  Свидетелство за управление на МПС (копие) и контролен талон към него (копие);
1.8.  Други документи, имащи отношение към конкурса.
2. Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Кърджали, адрес: гр. Кърджали, бул. „България” № 39, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.
3. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.
4.  Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1.
5. В срока за подаване на документите за конкурса, кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. Медицинското освидетелстване може да се извърши в 3-дневен срок от крайната дата за подаване на документи – за кандидати, подали документи в последните три дни от срока или когато е необходимо да се назначат допълнителни медицински прегледи и изследвания.
В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Кърджали.
6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси” към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР - Кърджали да изпрати обобщена справка за набраните кандидати до дирекция „Човешки ресурси” – МВР и до Институт по психология – МВР и ЦБПС при Академия на МВР - за проверка валидността на резултати и заключения по чл. 3а (Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г.) от изследвания при предходни конкурси.

Допълнителна информация: ОДМВР-Кърджали, бул.“България“ 39, Човешки ресурси, тел.0361/69 479.

07 мар 2017