МВР

ОД Кърджали

 

Областна дирекция на МВР - Кърджали

Електронни услуги

Гражданите могат да ползват за различни административни услуги Портала за електронни административни услуги на МВР

Това е възможно, ако имат валиден квалифициран  електронен подпис, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията .

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция) не се изисква квалифициран електронен подпис.

Порталът предоставя достъп до „МОИТЕ Е-УСЛУГИ“ чрез „Вход в системата“ с индивидуален потребителски профил.

Издадените от системата електронни документи могат да бъдат визуализирани чрез меню „Преглед на е-документи“.

Чрез Портала гражданите могат да заявяват и издаване на български лични документи при наличие на следните изисквания: да имат валиден български квалифициран електронен подпис; да имат валиден български личен документ, издаден преди не повече от 59 месеца; да няма промяна в имената, ЕГН, гражданство от последния валиден документ.

След разглеждане на подаденото  заявление за издаване на искания или исканите лични документи от длъжностно лице, системата ще изпрати съобщение на посочения e-mail за дължимата сума и ще  предостави възможност за заплащането й по електронен път.
Гражданите могат да направят справки по вид електронни услуги

Заявените чрез Портала документи се връчват на гише в структура на МВР и в срок, посочени в уведомително съобщение на  e-mai на заявителя. Новите документи гражданите получават лично,  длъжни са  да върнат  всички стари документи.

Система за сигурно електронно връчване

По електронен път на email [email protected] можете да подадете следните документи:

       
1.Заявление по Закона за достъп до обществена информация – електронен подпис не се изисква.

2.Жалби, сигнали. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.

3.Сигнали за корупция. Анонимни сигнали не се разглеждат.