МВР

ОД Кърджали

 

Заявления и декларации

Заявление за предоставяне на статут на лице без гражданство

Заявление за предоставяне на продължително пребиваване

Заявление за предоставяне на продължително пребиваване - събиране на семейство

Заявление за предоставяне на постоянно пребиваване

Заявление за предоставяне на краткосрочно пребиваване

Заявление за предоставяне на дългосрочно пребиваване

Заявление за издаване на удостоверителен документ

Application Form UК

Заявление за продължително или постоянно пребиваване в Р.Б на граждани на обединеното кралство Великобритания и северна Ирландия и членовете на техните семейства

Покана от юридическо лице, регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел,

Покана от физическо или юридическо лице извършващо дейност по търговския закон

Покана за частно посещение на чужденец в Р.Б

Покана от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от

Декларация за изгубен БЛД

Декларация за изгубен документ за самоличност

Декларация-по-чл-20а

Заявление-по-чл-9а-чл-10-чл-16-ал-4-и-чл-19

Заявление-за-постоянно-пребиваване за граждани на ЕС

Заявление-за-продължително-пребиваване за граждани на ЕС

Application for a prolonged residence status - family reunification

Application for granting a status of long-term residence

Application for granting of a permanent residence status

Application for granting of a prolonged residence status

Application for granting of a short-term residence status

Application for the status as a stateles person