МВР

ОД Кърджали

 

Отчети

Отчет за дейността на ОДМВР-Кърджали през 2017 година

Дейността на Дирекцията бе ръководена от целите за дейността на МВР, съобразени със специфичните особености на Кърджалийска област. Усилията бяха насочени към ефективно противодействие на криминалната и икономическа престъпност, охраната на обществения ред, подобряване на обстановката по безопасност на движение, качествено провеждане на полицейското производство, противодействие на незаконната миграция и осигуряване на обществения ред и сигурност при провеждане на изборите за народни представители.

Противодействие на конвенционалната престъпност

Интензивността на престъпността през 2017 г. е намаляла. Регистрираните 784 криминални престъпления бележат спад с 18 %, а в абсолютни стойности със 170 броя. От регистрираните 784 криминални престъпления са разкрити 473. Разкриваемостта в процентно изражение – 60.3 %, е увеличена с 5 % спрямо предходната година. Разкрити са и 99 други престъпления, регистрирани предходни години. Установени са 481 извършители на престъпления, регистрирани през отчетния период и 111 лица, автори на деяния от предходни години. 
Разкриваемостта на регистрираните 356 престъпления срещу неизвестен извършител - 33 % е нарастнала с 3 пункта. От общо разкритите 473 криминални деяния, 25 % са срещу неизвестен извършител.
Структуроопределящи са общоопасните престъпления – 387 броя, които са намалели с 26 деяния. Тези престъпления се равняват на 49 % от общо извършените криминални деяния. Преобладават престъпленията по транспорта, които са 65 % от общоопасните деяния. 
Регистрираните 271 престъпления против собствеността са намалели с 116 броя - 30 %. Разкрити са 44 %(125 бр), като разкриваемостта е нараснала със 7 %. 
Престъпленията против личността са с нисък относителен дял – 5.6 %. Регистрираните 44 деяния са намалели с 5 броя.  Разкриваемостта - 45 % - на регистрираните  престъпления против личността, е нараснала с 4 пункта в процентно изражение.
Извършено е 1 умишлено убийство, което е разкрито, при 2 регистрирани и разкрити през 2016 година. 
Липсват опити за убийства и през двата периода.
Телесните повреди – 19 на брой, са намалели с 11 деяния.  Разкриваемостта на регистрираните телесни повреди – 42 % е увеличена с около 6  пункта.
Структуроопределящи от престъпленията против собствеността са кражбите. През годината се отчита спад с 32 % на тези деяния, които от 283 са намалени на 193. Разкриваемостта на регистрираните кражби е увеличена с 9 %. Разкритите 85 кражби са извършени от 91 лица, в т.ч. 15 жени и 13 непълнолетни граждани.
Взломните кражби са намалели с 36 %. Преобладават кражбите от жилища. Разкрити са 29 %  от регистрираните 31 взломни кражби. Разкриваемостта им е нараснала с 15 пункта в процентно изражение. 
Домовите кражби също бележат спад ( с 33 %). Разкриваемостта на регистрираните 38 домови кражби (29 %) е запазена. Разкрити са 11 деяния.  
Преобладават кражбите от апартаменти. При тези кражби стойността на отнетите вещи – парични суми, златни накити и преносими компютри, е по-висока. 
Намаление се отчита и при кражбите от магазини – от 47 на 37 броя. Отнемани са предимно цигари, малки количества хранителни стоки, неголеми парични суми и козметика.  Разкрити са 67 %  от тези деяния.
Спад бележат и кражбите на части и вещи от МПС. Тези деяния са намалели с 28 % през отчетния период – от 28 на 20 броя. От регистрираните кражби на части и вещи от МПС са разкрити 8 случая.
През 2017 г. са регистрирани 3 кражби от офиси при липса на подобни противоправни деяния през предходната година.
Джебчийските кражби бележат значителен – повече от 2 два пъти - спад. Регистрирани са 8 подобни кражби при 19 през 2016 година. Предмет на кражби основно са мобилни телефонни апарати. Разкрити са 3 от регистрираните 8 джебчийски кражби.
Регистрираните кражби на селскостопанска продукция и животни са намалели с 5 броя – от 23 през 2016 г. на 18 през 2017 година. Разкриваемостта на кражбите на селскостопанска продукция и животни - 67 %, е нараснала както в абсолютни стойности, така и в процентно изражение. Разкрити са 12 от регистрираните 18 кражби.
Запазен е броят на регистрираните 6 кражби с предмет на посегателство черни и цветни метали.
При измамите са отчита спад с 1 деяние. Регистрирани са 21 такива престъпления. Разкриваемостта на регистрираните измами е 33%, бележеща ръст с 24 пункта спрямо предходната година.
Телефонни измами по сценарий за съдействие на полицейски орган са 10 от престъпленията. Пострадалите са възрастни граждани. Всички телефонни измами са извършени на територията на град Кърджали. Вследствие на проведените оперативно-издирвателни действия са установени няколко лица – извършител и посредници при извършените деяния. 
Грабежите запазват броя си - 4. Деянията са извършени в тъмната част на денонощието. Регистрирано е 1 посегателство спрямо МПС при 11 такива през 2016 г. Деянието касае противозаконно отнемане на МПС. 
Палежите – 18 на брой, са увеличени с 3 деяния. Разкрити са 3 от тези деяния.
Регистрираните 64 престъпления, свързани с държане и разпространение на наркотични вещества, са увеличени с 2 броя. В края на годината са разкрити 43 от тези престъпления. Зачестяват случаите на лица, управляващи МПС след употреба на дрога – 56 на брой през 2017 година. При някои от тях са иззети наркотични вещества.
Установените 481 извършители на криминални престъпления, регистрирани през отчетната година, са с 34 по-малко в сравнение с предходната година. Като автори на деяния от предишни периоди са установени още 111 лица. Отчита се ръст на извършителите от женски пол – от 31 на 37. Нараснал е и броят на малолетните и непълнолетните извършители – от 46 на 67 лица, който се дължи на увеличението на непълнолетните извършители. Установените малолетни и непълнолетни автори на престъпления са - 67, при 46 през предходната година. Тази категория лица са извършили 61 противоправни деяния, с 12 повече от сравнявания период, като най-голям е делът на кражбите. Част от престъпленията са извършени в съучастие. По-характерни примери на криминални прояви са няколко взломни кражби от 2 непълнолетни лица и престъпления, свързани с наркотични вещества.
Извършените спрямо малолетни и непълнолетни граждани престъпления са намалели с 2 броя - от 16 на 14 деяния през 2017 година. От пострадалите, 10 лица са малолетни, а 4 непълнолетни. Преобладават кражбите.  
Най-активни от извършителите са лицата на възраст от 18 до 30 години. 
Делът на безработните извършители, установени през периода – 43 % е увеличен с 3 пункта. 
С минали осъждания са 53 % от  извършителите. Относителният им дял е намален с 10 %. Тази категория граждани са извършили 54 % от разкритите престъпления, при 64 % през 2016 год. 
Делът на престъпленията, извършени в съучастие - 7 %, е запазен. 
След употреба на алкохол са извършени 30 % от разкритите през годината престъпления, при 39 % през 2016 година.
Преобладават неграмотните извършители -  38 %, чийто дял е нараснал с 2 %. 
При потърпевшите най-уязвими са лицата на възраст над 40 години. 
Делът на пострадалите от престъпления лица от женски пол е 38 % - намален с 1 пункт.
Регистрираните 94 икономически престъпления бележат спад с 28 броя (23 %). Преобладават документните престъпления – 49, следвани от престъпленията против стопанството – 27 броя, престъпленията против собствеността – 12 броя, престъпленията против интелектуалната собственост – 3 броя и престъпленията против дейността на държавни органи – 2 деяния. 
Престъпленията против собствеността са  увеличени двукратно – от 6 на 12 през отчетната година. Всички други икономически престъпления бележат спад, като най-голям е на документните престъпления – с 12 броя.  
Спадът на престъпленията против стопанството е с 5 деяния.
С по 1 брой са намалели престъпленията против дейността на държавни органи и престъпленията против интелектуалната собственост.
Разкрити са 43 икономически престъпления при 46% разкриваемост, която е с 11 пункта ръст в сравнение с предходната година. Разкрити са още 32 деяния, регистрирани през предходни години.  
В структурно отношение най-голям е делът на разкритите в периода документни престъпления – 21 броя, следвани от престъпленията против стопанството – 16 броя, престъпленията против собствеността – 3 броя, престъпленията против интелектуалната собственост – 2 броя и подкупите - 1 деяние.
При проведените множество операции по противодействие на разпространението на акцизни стоки без акцизен бандерол са иззети 100 535 къса цигари, 79.8 кг тютюн и 509 литра наливен алкохол.
Установените 45 извършители на икономически престъпления запазват броя си. Установени са и други 34 лица, извършили такива деяния през предходни години. Най-активни в извършването на икономически престъпления са лицата на възраст над 40 години и между 18 и 30 години. 

Охранителна дейност, свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността

Обстановката по линия охрана на обществения ред се характеризира като сравнително спокойна. 
Извършените на обществени места 485 престъпления са намалени с 38 броя. Делът им е 62 % от общия брой на престъпните деяния. От тях са разкрити 336 престъпления при 69 % разкриваемост, бележеща ръст с 1 пункт. 
По-голямата част от тези деяния – 78 %, са извършени на територията на градовете и най-вече в Кърджали.  
Броят на хулиганствата – 20, е намален с 3 случая. 
Охранителният състав е осигурил обществения ред при провеждането на масови мероприятия. 
Вследствие на създадената организация за гарантиране на сигурността, опазване на обществения ред, осигуряване на спокойна обстановка и ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите при подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание и избори за общински кметове на населени места в областта не са допуснати нарушения.
На територията, обслужвана от ОДМВР, функционират 6 магазина за огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и 2 стрелбища. Изграден е 1 склад за взривни вещества. 
Броят на лицата, притежаващи разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия е 4 127.
Регистрираните оръжия са 5 607.
Иззето е незаконно притежавано оръжие – 2 пистолета, 1 пушка, 25 капсул-детонатора и 45 боеприпаса.
След влезли в сила решения по чл.155, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия са иззети 25 оръжия от 19 лица. 
Направени са 13 отказа по визирания закон, поради което в РУ са предадени 47 огнестрелни оръжия.
Съставени са 29 акта за установяне на административни нарушения.
По време на ловни излети са извършени 629 проверки на ловни дружини.
През 2017 година частна охранителна дейност са осъществявали 40 фирми. 
Общият брой на охраняваните обекти е 1 417, от които  88 с невъоръжена охрана, 1 324 охранявани със СОТ и 5 за самоохрана на имущество на търговци и юридически лица. Обектите, охранявани с въоръжена охрана, са 47. 
През 2017 година са регистрирани 449 пътнотранспортни произшествия, от които 146 тежки ПТП с 10 убити и 182 ранени граждани. Сравнението с 2016 г. показва спад с 20 броя на тежките ПТП, намаление с 4 на убитите и с 33 на ранените лица. Броят на леките ПТП (само с материални щети) е снижен с 95 броя.
В населените места са възникнали 236 ПТП (54%), при които е загинал 1 и са ранени 88 граждани.
За поредна година най-голям е делът на ПТП вследствие управление с несъобразена скорост – 33 % от всички произшествия, при които са загинали 8 и са ранени 65 лица. Като причина за ПТП следват отнемането на предимство - 15 % от ПТП с 43-ма ранени; неспазването на дистанция с 8% от произшествията със 7 ранени лица. Неправилно движение на заден ход и управлението на МПС след употреба на алкохол са следващите по ред причини за ПТП, съответно със 7 % и 4% от произшествията.
Данните сочат, че основните виновници за ПТП са водачите на МПС.
Административнонаказателната дейност е увеличена. Най-голям е броят на санкционираните водачи за неправилно спиране и паркиране, следват нарушения на допустимата скорост; неспазване на предимство, знаци и сигнали; нередовни документи и неизползване на обезопасителен колан или каска.
Фактори, влияещи на състоянието по безопасността на движението, са основно липсата на дисциплина и ниската квалификация на водачите. 

Превантивна дейност

В изпълнение на стратегията “Работа на полицията в близост до обществото”, са разработени 80 работни карти по проблеми, свързани с инфраструктурата, безопасността на движение и социални рискови групи. 
Работено е по 65 преписки за домашно насилие. 
Създадена е организация за сформиране на мобилни екипи от полицейски служители за осъществяване прием на граждани в населените места в област Кърджали и утвърдени графици за посещение на населени места. Присъствалите на срещите кметове и жители са запознати с последните изменения на ЗДвП и основните причини за пътнотранспортния травматизъм. Обърното е внимание на нелегалния трафик на чужденци, разпространението на наркотични вещества, акцизни стоки без бандерол и измамите. Информирани са, че при констатирани нарушения на обществения ред и ЗДвП, следва да уведомяват полицейските органи в т.ч. и чрез единния европейски номер 112. Присъствалите жители предлагат засилване на полицейското присъствие в селата и контролната дейност по линия на безопасност на движението в определени участъци от пътя. Поставят и проблеми от компетентността на други органи.
Продължи дейността по програмата „Детско полицейско управление”, чиято цел е деца от областта да получат знания и умения по опазване на своя живот и този на връстниците им, както и справяне в трудни ситуации в дома и училището. Учениците се запознават с младежката престъпност и основните моменти от Закона за закрила на детето.
Учреден е Регионален екип за превенция на агресията в училище. В него влизат представители на Регионалното управление по образование, инспектори от Детска педагогическа стая, педагогически съветници от общините в областта, експерти от общинската и областната администрация, както и секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни при община Кърджали. 
Проведени са срещи с ръководствата на ученически общежития относно пропускателния режим.
На добро ниво е взаимодействието с Регионалното управление по образование Кърджали. Пример за добра координация е предварителната подготовка за недопускане на инциденти по време на абитуриентските балове и тържествата по случай приключването на учебната година.
Взаимодейства се с отделите „Закрила на детето” и с Центровете за обществена подкрепа в общините, които са партньори в работата с деца от рискови групи, деца в риск и техните семейства. 
В изпълнение на планираната дейност по програмата „Работа на полицията в училище” и след съгласуване с училищните ръководства, са изнесени лекции на теми, засягащи противоправно поведение на малолетни и непълнолетни. 
Извършват се проверки в питейни и увеселителни заведения за недопускане предлагане и употреба на алкохол от малолетни и непълнолетни лица, разпространение на наркотични и упойващи вещества и спазване на ограничителния режим за посещение в тях.
По отношение на общата превенция, като партньори в противодействието на разпространението и употребата на наркотични вещества, се привличат училищните ръководства. Продължава взаимодействието с Общинския съвет по наркотичните вещества към община Кърджали. Работи се основно с младежката структура с оглед прилагане на метода „връстници обучат връстници” при реализиране на превантивна дейност за употреба на наркотични вещества.
Съвместно с представители на Зоналното жандармерийско управление се извършват обходи.
Изведени са на списъчен отчет всички самотно живеещи възрастни хора по населени места. При срещите с тях се обръща внимание за продължаващите телефонни измами, недопускане свободното пашуване на животни и паленето на сухи треви и храсти в градини. Разяснява им се, че при поява на съмнителни лица трябва да уведомяват кмета или да сигнализират в районните управления. 
С цел повишаване информираността сред възрастните хора и намаляване на телефоните измами са проведени срещи и с кметовете на всички населени места. Изготвени са и разпространени информациони брошури за предпазване от подобни измами.
Информационни кампании във връзка с т.нар. «телефонни» измами са проведени и чрез средствата за масово осведомяване.
Увеличено е присъствието на  полицейски служители по главните пътища в областта и местата за престой и почивка, особено в празнични, почивни дни и в тъмната част на денонощието, което е свързано и с провеждани специализирани полицейски операции по различни направления на дейност.
Периодично са извършвани проверки на фирмите, осъществяващи дейност по ЗЧОД в учебните заведения, като е акцентирано на осъществявания пропускателен режим в училищата и задължението да се проверяват съмнителни лица и такива с обемисти пакети и предмети.
Добро е взаимодействието с Граничните полицейски участъци и Зоналното жандармериийско управление, чиито служители участват в провеждани по различни поводи специализирани операции.
Профилактична дейност е извършена и по отношение безопасността на движение. 
 Изготвени са писма до кметове на населени места в областта относно свободно пашуващи в обхвата на пътя домашни животни, които създават предпоставки за ПТП.
Предприети са мерки за осигуряване безопасността на движение във връзка с увеличения автомобилен поток през летните месеци и празнични дни, преминаващ през ГКПП “Маказа”.

Досъдебно производство

Разследваните 1495 престъпления са с 46 повече от 2016 година. От тях 102 са незабавни (153 за 2016 г.), 16 бързи (3 за 2016 г.), а 1377 са досъдебни производства (1 293  за 2016 г.). 
Останали неприключени от минал период са били 277 производства. Работено е по 117 дела повече, разследването по които е започнало през предходни периоди.
През периода са новообразувани 1 198 дела, от които 1 080 досъдебни производства, 16 бързи и 102 незабавни производства.
Приключени са 1 254 производства при 1 170 през предходната 2016 година (с 84 повече). 
С мнение за съд са изпратени 427 досъдебни производства, в т.ч. 13 бързи и 82 незабавни производства при 417 през предходната година. 
С мнение за прекратяване са приключени 478 досъдебни производства при прекратени 423 производства през 2016 година.
С мнение  за спиране са изпратени 339 досъдебни производства,при 321 през 2016 година.

Приоритетни задачи и възможности за развитие на дейността

Работата на структурните звена въз основа на направените изводи, състоянието и тенденциите за развитие на оперативната обстановка ще бъде ориентирана към:
Подобряване на превантивната дейност. 
Ограничаване на битовата престъпност. Усъвършенстване организацията по наблюдение на лицата, представляващи интерес и ранното установяване на гастролиращ криминален контингент, с цел получаване на изпреварваща информация и прилагане на ефективни мерки за противодействие.
Предприемане на ефективни мерки за ограничаване на детската престъпност.
Повишаване на ефективността в дейността по разследването.
Противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества.
Ефективно противодействие на престъпленията против данъчната и финансово-кредитната система.
Подобряване на пътнотранспортната обстановка.
Противодействие на нелегалната миграция и незаконното превеждане на чужди граждани  през територията, обслужвана от ОДМВР-Кърджали.


 

02 апр 2018