МВР

ОД Кърджали

 

Образец за сигнал / жалба

                                                                                            
                                                                            ДО                                                                                                   
                                                                            ......................................
                                                                            ......................................

 

                                              С И Г Н А Л / ЖАЛБА/


От.............................................................................................., адрес/седалище и адрес на управление:..................................................................................................................,
Тел................................................................................................................................................


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО...........................................,


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. (подробно изложение на оплакванията, исканията и  предложенията)

Моля да предприемете следните действия: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Прилагам следните документи:
1.............................................................
2.............................................................
3.............................................................

 

гр.                                                                               С УВАЖЕНИЕ:.......................................
дата