МВР

ОД Кърджали

 

Функции

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
1. защита на националната сигурност;
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
3. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество;
4. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) осигуряване на разследване на престъпления;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита при бедствия;
6. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
7. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осигуряване на пожарна безопасност, извършване на пожарогасителна и спасителна дейност при пожари и извънредни ситуации;
8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) граничен контрол и охрана на държавната граница;
9. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита от тероризъм;
10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) оказване на съдействие на други държавни органи;
12. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) международно сътрудничество;
13. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.

Чл. 7. Основните дейности на МВР за изпълнение на задачите по чл. 6 са:
1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност;
2. предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България;
3. противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред;
4. превантивна дейност;
5. опазване на обществения ред;
6. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;
7. (доп. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет;
8. предотвратяване на терористични действия;
9. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;
10. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;
11. (нова - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
12. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
13. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
14. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 09.11.2010 г.) осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;
15. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;
16. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;
17. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;
18. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осигуряване на специални съобщителни средства за държавни органи;
19. (отм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
20. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) лицензиране и контрол над дейности, предвидени със закон;
21. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
22. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
23. (предишна т. 19 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
24. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) конвойна дейност;
25. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;
26. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) прилагане на принудителни административни мерки;
27. (нова - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
28. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна т. 26 - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) административнонаказателна дейност.

Чл. 52e. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2008 г., предишен чл. 52д - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Областните дирекции на МВР са териториални структури за оперативно-издирвателна, охранителна дейност и дейност по разследване.
(2) Областните дирекции извършват всички дейности за изпълнение на задачите по ал. 1.