МВР

Дирекция "Миграция"

 

Българско законодателство

       

Закони

ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (pdf)

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО (pdf)

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (pdf)

ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (pdf) 


ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (pdf)

ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ (pdf)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (pdf)

ЗАКОН ЗА ВЛИЗАНЕТО, ПРЕБИВАВАНЕТО И НАПУСКАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА (pdf)

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (pdf)

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (pdf)

ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (pdf)

ЗАКОН ЗА ТРАНСЛИТЕРАЦИЯТА (pdf)

Правилници
Правилник за вътрешния ред в специалните домове
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (pdf)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ (pdf)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (pdf)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (pdf)

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (pdf)

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ГРАЖДАНСТВОТО ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО(pdf)

Наредби

НАРЕДБА СДВНЧ_30062017

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ  (pdf)

Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на "Регламент Дъблин" и "Регламент Евродак"  (pdf)

Правилник за вътрешния ред в специалните домове за временно настаняване на чужденци при дирекция "Миграция" на МВР (pdf)

Кодекси и тарифи

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (pdf)

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (pdf)

КОДЕКС НА ТРУДА (pdf)

ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ (pdf)

ТАРИФА № 3 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА КОНСУЛСКО ОБСЛУЖВАНЕ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ (pdf)

Национални стратегии

Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020г. (pdf)