МВР

Дирекция "Миграция"

 

ПРОЕКТ:
„Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“, HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044

Грантовото споразумение е финансирано от Механизма за спешно подпомагане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., Дирекция „Миграция“ участва като събенефициент

 

Дейности по проекта, изпълнявани от Дирекция „Миграция“: Финансиране на дейности по: доставки в двата СДВНЧ на почистващи материали и консумативи, санитарни комплекти за настанените, дюшеци, одеяла, чаршафи и възглавници, перални и сушилни машини, покриване на оперативните разходи за домовете (ток, вода и гориво), както и предоставяне на храна на настанените в домовете граждани на трети страни.

Извършени строително-ремонтни дейности в двата СДВНЧ:

В СДВНЧ София – ремонтирани бани, коридори, тоалетни, общи части в Блок 2, подмяна на външното осветление, ремонт на покрива в Блок 1, стълбище и общи части, тротоара и асфалтовата настилка около него.

В СДВНЧ Любимец – ремонтирани бани, тоалетни, столовата в Блок 2, водохранилището (с подмяна на 2 хидрофорни помпи), порталните врати, полицейските постове, подмяна на външното осветление, ремонт на асфалтовата настилка в двора и на системите за сигурност.

През 2020 г. допълнително са изпълнявани дейности за ограничаване на разпространението на Ковид-19.

Обща цел на проекта: Осигуряване на бърз и адекватен отговор на миграционния натиск в България – следствие от непрекъснати регионални конфликти в Близкия изток. Предприетите мерки укрепват капацитета на центрове от затворен тип, управлявани от Дирекция „Миграция“.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 14.10.2015 г.
Крайна дата: 31.12.2020 г.
Срок на изпълнение: 51 месеца

Бюджет на дейностите, изпълнявани от ДМ: 1 952 874,36 евро

 

Постигнати резултати: 

  • Подобрени условия за настаняване и в двата СДВНЧ, по отношение на целевата група – незаконно пребиваващи в България ГТС, с наложени принудителни административни мерки.

  • Осигуряване на основните потребности на тази група лица – храна, електричество, водоснабдяване, отопление, медицински грижи и др.

 

ПРОЕКТ:
„Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България“, HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0054

Грантовото споразумение е финансирано от Механизма за спешно подпомагане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., Дирекция „Миграция“ участва като събенефициент

 

Дейности по проекта, изпълнявани от Дирекция „Миграция“: Подобряване на условията за настаняване на целевата група (незаконно пребиваващи в България ГТС, с наложени принудителни административни мерки) и предоставяне на възможност за упражняване на физически, обучителни и социални дейности, както по отношение на деца, настанени със семействата си, така и на възрастни граждани. Въвеждане на съвременни методи за предоставяне на информация на чужденци на родния им език, чрез аудио и видео технически средства. Подобряване на условията в местата, където чужденците се срещат с представители на НПО и хуманитарни организации. Обновяване на трапезарията в СДВНЧ София. Закупуване на 10 нови превозни средства за оперативни цели и повишаване на капацитета на ДМ да гарантира изпълнението на своите отговорности, изискващи транспорт и придружаване на ГТС до различни институции.

Обща цел на проекта: Подобряване на условията на живот на ГТС, настанени в центровете за задържане, управлявани от ДМ-МВР – двата Специални дома за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в София и Любимец.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 01.09.2017 г.
Крайна дата: 31.03.2021 г.
Срок на изпълнение: 43 месеца

Бюджет на дейностите, изпълнявани от ДМ: 335 980,00 евро

 

Постигнати резултати: 

  • Подобрени условия за настаняване и в двата СДВНЧ, по отношение на целевата група – незаконно пребиваващи в България ГТС, с наложени принудителни административни мерки.

  • Осигуряване на децата, настанени със семействата си, достъп до зони за игри и учебни дейности.

  • Предоставяне на възрастните ГТС на възможности за спорт, обучение и социални дейности.

ПРОЕКТ:
„Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“, BG/AMIF – SO3 - NO2 – A2

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

 

Дейности по проекта: Финансиране на дейности по връщане на минимум 700 граждани на трети страни, с наложени принудителни административни мерки, което включва закупуване на самолетни билети до страната на произход или трета сигурна държава, визи, медицински застраховки и предоставяне на еднократна финансова помощ за всеки ГТС. Осигуряване на съпровод в случай на необходимост за част от извежданите лица.

Обща цел на проекта: Ефективно управление на процедурите по връщането на граждани на трети страни с наложени принудителни административни мерки в Република България, в съответствие с общите стандарти в областта на връщането и по конкретно изискванията на Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Статус: ПРИКЛЮЧИЛ

Начална дата: 14.10.2015 г.
Крайна дата: 31.01.2020 г.
Срок на изпълнение: 48 месеца

Бюджет: 998 745,77 евро / 1 953 346, 98 лева

 

Постигнати резултати: 

829 ефективно върнати в страна на произход ГТС с наложени ПАМ;

- осигурени 219 часа превод за настанени в СДВНЧ чужденци от редки езици