МВР

Дирекция "Миграция"

 

Международни проекти

Годишна програма 2010 на Европейски фонд за връщане AP 2010

Дейност 1 - Развитие и прилагане на интегрирани планове за връщане на хора, незаконно пребиваващи в Република България.

Дейност 2 - Специализирана програма за подпомагане при връщане на уязвими групи лица, настанени в СДВНЧ - Бусманци, съобразно техните нужди.

Дейност 3 - Подкрепа при изпълнение на ПАМ, спрямо граждани на трети страни.

Дейност 4 - Съвместни операции по връщане в сътрудничество с друга държава- членка, имаща опит в областта на връщането на лица от конкретни страни или региони на произход посредством обмен на информация.

Дейност 5 - Изпълнение на съвместни операции по връщане (съвместни полети) в сътрудничество с агенция ФРОНТЕКС.

Дейност 6 - Специализирани правни и други услуги, свързани с консултативната работа в помощ на лица получили отказ на статут на бежанец, като специална група потенциално връщани лица.

Дейност 7 - Информационни кампании за граждани на трети страни в съответствие с хуманитарните принципи и при зачитане на тяхното достойнство.

Дейност 8 - Организиране на периодични срещи (семинари) с представители на дипломатически и консулски служби от Иран, Ирак, Афганистан, Палестина, Ливан и Нигерия и други държави.

Дейност 9 - Изграждане на капацитет на органите на национално, регионално и местно ниво по унифицирано прилагане на стандарти по връщане.

 Годишна програма 2011 на Европейски фонд за връщане

Дейност 4 - „Програма, улесняваща изпълнението на ПАМ спрямо граждани на трети държави".

Дейност 5 - „Обмяна на опит и подобряване на административното сътрудничество с държава - членка в областта на връщането".

Дейност 6- Изпълнение на съвместни операции по връщане (съвместни полети) в сътрудничество с агенция ФРОНТЕКС.

Дейност 8 - „Подобряване на сътрудничеството с дипломатическите мисии и консулски служи на Иран, Ирак, Афганистан, Ливан, Нигерия и др." 

Фонд за външните граници Европейски фонд за връщане

„Обмяна на опит в областта на миграцията. Повишаване на административния капацитет на българските компетентни органи“ проект от Тематичен фонд „Сигурност“ към Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

Национална контактна точка по Европейската миграционна мрежа.

Изпълнение на проект „Организиране на регулярни срещи с представители на дипломатическите и консулските мисии на Иран, Ирак, Афганистан, Палестина, Ливан, Нигерия и други страни” Заключителен доклад

Изпълнение на проект „Подкрепа при изпълнение на процедурите на ПАМ, спрямо граждани от трети страни” заключителен доклад

 

Национална точка за контакт по Европейската мрежа за миграция

Резюме на Годишния доклад 2012 г. за политиките в областта на миграцията и убежището.doc

Annual policy report 2012

Годишен национален доклад за политиките в областта на миграцията и убежището за 2015

Проучване 2016 "Програми за презаселване и хуманитарен прием в Европа"

2016 Study "Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in Europe"

2016 Study "Approaches to rejected asylum seekers in Bulgaria"

Организиране на регулярни срещи с представители на дипломатическите и консулските мисии - 28.03.2013 г.
Снимка 1

Снимка 2