МВР

Дирекция "Миграция"

 

Международно сътрудничество

Европейската мрежа за миграция е създадена на 14 май 2008 г. с решение на Съвета на Европейския съюз (2008/381/ЕО). Целта ѝ е да отговори на потребностите от информация на институциите на Съюза и на държавите членки по въпросите на миграцията и убежището, като предоставя актуална, обективна, достоверна и сравнима информация за подпомагане на разработването на политики в тези области в Европейския съюз. ЕММ служи също така за предоставяне на информация по относимите въпроси за широката общественост.

            Дирекция „Миграция“ е определена за Национална точка за контакт от самото създаване на Мрежата. Работната програма на НТК на България за всяка година се съставя в зависимост от работната програма на ЕММ на европейско равнище и включва следните основни дейности: изготвяне на проучвания (основни и фокусни) по актуални теми в областта на миграцията и убежището;  предоставяне на отговори на отправени от държавите членки ад-хок запитвания;  предоставяне на годишни национални доклади за развитието на политиките в областта на миграцията; разпространение на информационни материали за миграционните политики и процеси в държавите членки; участие в изготвянето на информационни справки и издания на бюлетина на ЕММ. Дейностите на Мрежата включват още изготвяне и актуализиране на многоезичен терминологичен речник в областта на миграцията и убежището, актуализиране на информацията за всяка държава в Имиграционния портал на ЕС; работа и сътрудничество на националните точки за контакт както помежду им, така и с други институции и организации на национално и европейско равнище; провеждане на европейски и национални конференции по въпросите на миграцията и убежището.

            Повече информация за дейностите и инициативите, реализирани от Дирекция „Миграция“ в качеството ѝ на НТК по ЕММ може да откриете на следния адрес: https://emn-bg.com/ .