МВР

Дирекция "Миграция"

 

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства/ЗВПНРБГЕСЧТС/


Инструкция №8121з-1276 от 11 октомври 2018г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по ЗВПНРБГЕСЧТС


Заявление за постоянно пребиваване
Заявление за продължително пребиваване
Заявление по чл.9а, 10, 16(4) и 19 от ЗВПНРБГЕСЧТС

Декларация по чл20а от ЗВПНРБГЕСЧТС


Официални документи, издадени от органите на държава- членка на Европейския съюз, в съответствие с нейното национално право, които удостоверяват факти, попадащи в обхвата и издадени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (OB, L 200 от 26 юли 2016 г.), са освободени от изискването за легализация.