МВР

Дирекция "Миграция"

 

ПРОЕКТ:
„По-нататъшно укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището, миграцията и връщането“, HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046

Грантовото споразумение е финансирано от Механизма за спешно подпомагане по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., Дирекция „Миграция“ участва като събенефициент

 

Дейности по проекта, изпълнявани от Дирекция „Миграция“: Извършване на строително-монтажни работи за разширяване на СДВНЧ Любимец, осигуряване на храна и оперативни разходи (ток, вода, гориво) за СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец, доставка на хигиенни материали и консумативи, подпомагане сигурността на двата СДВНЧ от допълнителен охранителен персонал.

Приведени в готовност за експлоатация са доставените през май 2018 г. 54 контейнера от Международната организация по миграция (48 жилищни и 6 санитарни, административни и обслужващи, в изпълнение на ГС 0051), с което капацитетът за настаняване на ДМ е увеличен с 380 места.

Обща цел на проекта: Осигуряване на бърз и адекватен отговор на миграционния натиск в България – следствие от непрекъснати регионални конфликти в Близкия изток. Укрепване на капацитета на центрове от затворен тип към Дирекция „Миграция“.

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 01.02.2017 г.
Крайна дата: 31.07.2021 г.
Срок на изпълнение: 54 месеца

Бюджет на дейностите, изпълнявани от ДМ: 3 457 800 евро

 

Постигнати резултати: 

Повишен капацитет за настаняване в СДВНЧ Любимец към ДМ и увеличена възможност за реакция при кризисни ситуации. Обезпечаване на необходимите условия за настаняване и престой в двата СДВНЧ на целевата група – незаконно пребиваващи в Република България граждани на трети страни, спрямо които предстои изпълнение на принудителни административни мерки „връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна“ и „експулсиране“.

За повече информация относно ГС 0044 и ГС 0046 може да посетите следната страница на сайта на МВР:

ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" - СПЕШНА ПОМОЩ

 

 

ПРОЕКТ:
„Осигуряване на средства за оперативни разходи, изпълнение на принудителни административни мерки и сътрудничество с консулски служби на трети страни в Р. България“, BG65AMNP001-3.006-0003-C01

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

Дейността се изпълнява съгласно Специфична цел 3 „Връщане“, Национална цел 1: „Съпътстващи мерки“, Дейност: „Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ от Националната програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020 г., както и с конкретната цел на процедурата за директно предоставяне на БФП, а именно специфична цел съгласно чл. 3, т. 2, буква в) от Регламент (ЕС) 516/2014 –  насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване.

 

Дейности по проекта: Дейност 1. Осигуряване на средства за храна на настанените граждани на трети страни в СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец.

Дейност 2. Осигуряване на средства за електричество на СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец.

Дейност 3. Осигуряване на средства за водоснабдяване на СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец.

Дейност 4. Осигуряване на средства за наемане на допълнителен охранителен персонал в СДВНЧ София и СДВНЧ Любимец, 20 лица в СДВНЧ София и 20 лица в СДВНЧ Любимец.

 

Цел на проекта: Подпомагане изпълнението на мерки по връщането на гражданите на трети страни, настанени в СДВНЧ към ДМ-МВР, чрез осигуряване на разходи за настаняването им (храна, ток и вода), както и да осигури средства за наемане на допълнителен охранителен персонал за гарантиране на сигурността в домовете.

Принос към изпълнението на мерки по връщането на гражданите на трети страни и борбата с незаконната имиграция, заложени в общите цели на програмата и конкретните цели на процедурата.

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 19.02.2020 г.
Крайна дата: 19.11.2022 г.
Срок на изпълнение: 33 месеца

Бюджет: 2 346 921,33 лв.

 

ПРОЕКТ:
„Изпълнение на принудителни административни мерки спрямо граждани на трети страни и осигуряване на превод“, BG65AMNP001-3.006

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.

 

Дейността се изпълнява съгласно Специфична цел 3, „Връщане“, Национална цел 2 „Мерки по връщане“ от Националната многогодишна програма на България по ФУМИ за периода 2014-2020 г, както и в съответствие със специфичната цел, съгласно чл. 3, т. 2, буква в) от Регламент (ЕС) 516/2014, а именно: насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държави членки, които допринасят за борбата с незаконната миграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване.

Дейности по проекта: Изпълнението на проекта предвижда финансиране на дейности по принудително връщане в страна на произход или трета сигурна страна на незаконно пребиваващи в Република България чужденци, с наложени принудителни административни мерки. Финансирането включва закупуване на еднопосочни самолетни билети до страна на произход или трета сигурна държава, визи, осигуряване на документи за пътуване/пасавани на тези от тях, които не разполагат с валиден документ, както и предоставянето на еднократна финансова помощ за всяко лице, подлежащо на принудително връщане в рамките на проекта. Предвидена е възможността за покриване на разходите, свързани с болничен престой в Медицинския институт на МВР, в случай на необходимост. Когато се изисква съпровождане на чужденците от служители на МВР (и медицински персонал, при необходимост), са предвидени средства за нощувки в хотел в посочена в заявката транзитна или крайна дестинация. Разходите за съпровождащия екип включват още: двупосочни самолетни билети, визи, дневни пари, квартирни и разходи за вътрешнодържавен транспорт в страните на произход и транзит. Предвидени са средства за осигуряване на превод от редки езици за настанените в СДВНЧ чужденци с цел обезпечаване на дейностите по идентификация на самоличността и издаване на документи за пътуване.

Цел на проекта: Изпълнението на проекта има за цел да доведе до следните резултати:

- ефективно връщане от страната на 780 незаконно пребиваващи чужденци с наложени ПАМ;

- оптимизиран процес по планиране и изпълнение на принудителни административни мерки;

- осигурен превод при изпълнението на принудителни административни мерки спрямо граждани от трети страни;

- обезпечено изпълнение на процедурите по принудително връщане, които са основен инструмент за противодействие на незаконната миграция;

- увеличен брой на върнатите от територията на държавите членки незаконно пребиваващи граждани на трети страни, които нямат легално основание за пребиваване на територията на ЕС при зачитане на достойнството и правата на лица, подлежащи на връщане (съгласно План за действие на ЕС в областта връщането (Съобщение на комисията до Европейския парламент и до Съвета от 02.03.2017 г.).

 

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 30.01.2020 г.
Крайна дата: 31.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 35 месеца

Бюджет: 2 780 391,98 лв.

ПРОЕКТ:
„Дейности за сътрудничество с консулски служби на трети страни в България“, BG65AMNP001-3.006-0002-C01

Проектът е финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 г.

Дейността се изпълнява съгласно Специфична цел 3, „Връщане“, Национална цел 2 „Мерки по връщане“ от Националната многогодишна програма на България по ФУМИ за периода 2014-2020 г, както и в съответствие със специфичната цел съгласно чл. 3, т. 2, буква в) от Регламент (ЕС) 516/2014, а именно: насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държави членки, които допринасят за борбата с незаконната миграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване.

Дейности по проекта: Изпълнението на проекта предвижда организиране и провеждане в СДВНЧ София на минимум 10 работни срещи с дипломатическите мисии/консулски служби на Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Мароко, Турция и други, Дирекция „Консулски отношения“-МВнР и служители на дирекция „Миграция“, с цел задълбочаване на сътрудничеството и подпомагане на процесите по идентификация на лица, настанени в СДВНЧ. Регулярният обмен на информация и задълбочаването на взаимодействието с представителите на дипломатическите и/или консулските служби на трети държави на територията на Република България ще бъдат част от осъществяването на дейността. Ще бъдат организирани три двудневни семинара, проведени на регионален принцип с участието на представители на регионалните структури „Миграция“. На семинарите ще бъдат представени резултатите от срещите с представителите на дипломатическите и/или консулските служби на трети страни на територията на Република България.

Цел на проекта: Изпълнението на настоящия проект има за цел да продължи и доразвие и надгради постигнатото през предходните години добро сътрудничество с дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни. Задълбочаването на сътрудничеството под формата на работни срещи с представители на дипломатическите мисии или консулски служби на трети държави с най-висок миграционен потенциал ще способства за постигане на добра координация при решаване на трудни случаи, ускоряване на процеса по установяване на самоличността на лицата и издаване на документи за пътуване, с цел постигане на максимална ефективност на процедурите по връщане.

 

 

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 19.02.2020 г.
Крайна дата: 19.12.2022 г.
Срок на изпълнение: 34 месеца

Бюджет: 78 192.52 лв.

 

 

ПРОЕКТ:
„Повишаване на административния капацитет на националните органи в областта на убежището и миграцията“, BGHOMEAFFAIRS-1.002-0001-C01

Проектът е финансиран под формата на безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм, 2014-2021 г.

Дейността се изпълнява съгласно Програмна област 18 „Убежище и миграция“, която предвижда изпълнение на проекти, насочени към изграждане на капацитет чрез обучение. Бенефициент е Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България, а партньори по проекта са Дирекция „Миграция“ – МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР и Националната полицейска служба по имиграция на Норвегия (NPIS).

Дейности по проекта: Изпълнението на проекта предвижда повишаване на административния капацитет на служителите на бенефициента и партньорите посредством организиране на съвместни учебни посещения и обучения на експерти в България и Норвегия за запознаване с условията на работа и обмен на добри практики. Предвидено е провеждането на стажове в сродни институции, съставяне на наръчници и помагала за работа със съответните целеви групи в областта на миграцията и убежището, чуждоезиково обучение и др. Дейностите обхващат области като работата с граждани на трети страни, подали молба за международна закрила, противодействие на трафика на хора и работата с непридружени непълнолетни лица.

Цел на проекта: Проектът е разработен с цел подобряване на прилагането на законодателството и повишаване на знанията и уменията на служителите, работещи с граждани на трети страни, търсещи международна закрила на територията на Република България, чрез обмен на опит и добри практики със съответните органи в Норвегия и ЕС.

Общата му цел е и да допринесе за укрепване на двустранните отношения и дългосрочното сътрудничество между България и Норвегия в приоритетния сектор на вътрешните работи и сферата на международната закрила.

 

Статус: ИЗПЪЛНЯВА СЕ

Начална дата: 20.08.2020 г.
Крайна дата: 20.08.2023 
г.
Срок на изпълнение: 
36 месеца

Бюджет: 2 813 306.84 лв., от които около 112 000 лв., предвидени за Дирекция „Миграция“ – МВР

За подробна информация относно обществените поръчки, обявени от ДМ може да посетите Профила на купувача на страницата на ДМ на следния линк:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОБЯВЕНИ ОТ ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ"