МВР

Дирекция "Миграция"

 

Други административни услуги

Гишета за административно обслужване:

Адрес: гр. София  бул. “Княгиня Мария Луиза” № 48
Работно време 08:30 – 17:30 часа

 

За подаване (да се снемат биометричните данни) и получаване на разрешение за пребиваване на чужденец  и удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС в дирекция "Миграция" може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно при подаване на предварителна молба с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до дирекцията.

 

Бланки ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Инструкция за попълване и подаване на покана-декларация

Декларация за собственост

Удостоверение за доходи

1. За частно посещение на чужденец в Република България

2. От физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон

3. От юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България

4. От представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България