МВР

Дирекция "Миграция"

 

Законодателство на ЕО и международни договори по които Р България е страна в областта на миграцията и защита правата на човека

Регламент 539_2001

Директива 2003-86-ЕО относно правото на събиране на семейството (pdf)

Директива 2003/109/ЕО относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (pdf)

Директива 2003/110/ЕО относно помощ в случаите на транзит за целите на извеждане от територията по въздух (pdf)

Директива 2004/114/ЕО относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (pdf)

Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки (pdf)

Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (pdf)

Директива 2009/50/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост (pdf)

Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген (pdf)

Регламент (EО) № 1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (pdf)

Регламент № 1560/2003 (pdf)

Регламент № 343/2003 (pdf)

Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (pdf)

Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак (pdf)

Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на съвета от 26 юни 2013 година (pdf)

Директива 2014/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014г. относно условията за влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници (pdf)

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративния трансфер  (pdf)