МВР

ОД София

 

Дейност и структура

 

 

С последните изменения на ЗМВР /ДВ бр.88/9.11.2010г./ е създадена Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- МВР, включваща в себе си ресурса на двете главни дирекции на МВР – ГДПБС и ГДГЗ.
Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – София / РДПБЗН-София / е териториална структура на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" която е националната специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона за министерството на вътрешните работи и на Закона за защита при бедствия.
РДПБЗН-София осъществява пожарогасителна, аварийно-спасителна дейност при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, държавен противопожарен контрол и превантивна дейност.
Управлението издава сертификати за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност, дава становища за проектиране и въвеждане на обектите в експлоатация,  за ремонт, монтаж и поддръжка на противопожарна техника.
Превантивната  дейност, свързана с обучението по защита при бедствия на особено важна целева група от населението – учащите се в Софийска област, е широко застъпена чрез утвърдилите се извънкласни и извънучилищни форми - обучение и състезания с отборите на ”Млад огнеборец”- ученически състезания “Защита при бедствия , пожари и извънредни ситуации”  и конкурси за детска рисунка “Мисия спасител”.

 

Контакти:

Оперативен център ОЦ – тел 02-982-51-24, 02-982-51-57 ; 112

Email – [email protected]

 

Директор РДПБЗН София: комисар Георги Иванов

Приемно време: понеделник 10.00 часа до 12.00 часа.; тел.: 982-51-99

 

Началник сектор „Пожарогасене и спасителна дейност”: тел.: 982-51-98

Приемно време: всеки вторник от 10.00часа до 12.00 часа

Инспектор – инж. Бойко Стоянов

Инспектор – инж.Иван Иванов

Инспектор – инж.Цветанка Трайкова


Началник група Оперативен център:
ст.инспектор Росен Петров тел 02-982-51-24, 02-982-51-57


Началник сектор „Превантивна дейност и контрол
”: гл.инспектор инж.Тихомир Тодоров  тел.: 982-50-63

Приемно време: вторник 10.00 часа до 12.00 часа

Инспектор – инж. Ивелина Дренска  e-mail: [email protected]

Инспектор – инж. Славчо Илиев  e-mail: [email protected]

Email – [email protected]

 

Група “Планиране, превантивна дейност и контрол” тел.02-987-13-82 ; 02-980-28-96

Началник група:

Инспектори  - Димитринка Славчева Лазарова Галина Радкова Зафирова, Василиса Денова