МВР

ОД София

 

Български документи за самоличност

Предоставяне на данни за български лични документи, издадени на български граждани, от информационните фондове на МВР

Звеното БДС при ОДМВР- София  предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи. Те се дават в срок до 14 дни след регистриране на писмено заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители. Заявлението се подава лично или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел 7 от Тарифа‭ № ‬4‭ ‬за таксите,‭ ‬които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Поименният документ за платена държавна такса е на обща стойност 7 лв. (2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

23 юни 2015

Отговори на често задавани въпроси


√ Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец.
√ Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност.
√ Валидността на паспорта за деца е 5 години.
√ Пръстови отпечатъци се снемат на лица над 12 г. възраст.
√ С паспорт в срок на валидност можете да преминавате държавната граница и да пребивавате извън страната.
√ С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.
√  След смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
√  След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.
√  Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.


 

15 апр 2013

Ред за подаване на заявление за издаване на първа лична карта на лица навършили 14 г., но ненавършили 18 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 29 ал.1 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.
Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.
В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители или други законни представители или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението:
1. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени за отглеждане в специализирани институции, се подава лично и в присъствието на директора на специализираната институция, в която детето е настанено по съответния ред, който полага подпис в заявлението;
2. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се подава лично и в присъствието на приемния родител, който полага подпис в заявлението;
3. заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, се подава лично и в присъствието на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в заявлението.
Личната карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.
 

 

15 апр 2013

Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.
Личната карта се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявлението за издаване на паспорт се подава лично.
Паспорт или заместващ го документ се получава лично, а по изключение, когато заявлението е било подадено лично - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от заявителя пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.
Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РУП при ОДМВР - София.
Заявленията за бързо и за експресно издаване на лична карта и/или паспорт се подават в ОДМВР – София.
Във всички РУП при ОДМВР - София могат да се подават заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС.


Необходими документи:
• Удостоверителен документ за раждане в оригинал и копие, което се прилага към заявлението  - при издаване на първа лична карта;
• Предишна лична карта и/или паспорт, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. 
Таксата може да се плати на място на постерминал; в банка по желание, посредством пощенски паричен превод или чрез ePay/eBG.

• Удостоверение за постоянен адрес – при промяна на постоянен адрес;
• Удостоверителни документи по гражданско състояние – при брак, развод и други, както и документ удостоверяващ промяна на имената – ако има такава в оригинал и заверени копия за прилагане към заявлението;

Ред за подаване на заявление за издаване на паспорт на лица до 18г.
Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14 години, се подава от техните родители или настойници, които подписват заявлението.
Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.
При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът в заявлението се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно, или се представя някой от следните документи:
1. влязло в сила съдебно решение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18 години;
2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;
3. препис-извлечение от акт за смърт на един от родителите.
При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на лице, ненавършило 18 години, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.
Персонализираните паспорти на малолетните и непълнолетните лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, посочено от родител, настойник или попечител в заявлението пред длъжностното лице при подаването му.
 
Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт на лица до 18г.
• Удостоверителен документ за раждане за лица под 18 години. Когато детето е родено в чужбина, документа трябва да е пресъставен от съответната общинска администрация по постоянен адрес в Р България и да е присвоено ЕГН на детето;
• Предишни паспорти, ако има такива;
• Поименен документ за платена държавна такса, размерът на която е определен в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по ЗДТ;
• При подаване на заявлението родителите, настойниците, попечителите или упълномощените лица представят валидни документи за самоличност.
Ред за подаване на заявления и получаване на лична карта и паспорт  на лица с експертно решение от ТЕЛК в невъзможност да посетят РУ .

Попълва се искане до Директора на ОДМВР – София за издаване на документ за самоличност, като се прилага копие от експертно решение на ТЕЛК.
Служител от БДС осъществява контакт с лицето или негов представител и уточнява дата и час на посещението в дома или специализирано заведение където лицето е настанено. Посещава лицето на място с мобилна биометрична станция и извършва заснемането. Изготвя се личната карта и/или паспорт и се изпраща за връчване в РУП по постоянен адрес.


 

15 апр 2013

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта или паспорт

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно в срок до три дни да декларира това в най-близкото структурно звено на Министерство на вътрешните работи или в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.
Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:
• изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
• не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявило, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната.

При промяна на имена и/или постоянен адрес
След промяна на имената, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
След промяна на постоянния адрес, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.
Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.
Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес.


 

15 апр 2013