МВР

ОД София

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-София, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
     • трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
     • адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
     • описание на исканата информация или документи;
     • в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:

     - в деловодството на ОД МВР-София
     - по електронна поща на адрес:  [email protected].
     - чрез писмо на адрес: гр. София, ПК 1574, ул.”Гео Милев” №71

Заплащане на информацията:

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ/обн. ДВ бр.98/2011год., като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.

Банкова сметка на ОД МВР – София:
IBAN: BG65UNCR96603118086917
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – клон Слатина
 
Отговор на заявленията за достъп до информация:

След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по Закона за достъп до обществена информация: Pravila.pdf

Заявление за достъп до информация: Zaiavlenie.doc

Определени със заповед на министъра на финансите нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация: Zapoved.doc

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР-София през 2022 г.

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР-София през 2021 г.

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДМВР- София през 2020 г.

Списък на информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна

Отчет за 2012 г.: Отчет 2012
Отчет за 2017 г.: Отчет 2017
Отчет за 2018 г.: Отчет 2018
Отчет за 2019 г.: Отчет 2019
Отчет за 2020 г.: Отчет 2020
Отчет за 2021 г.: Отчет 2021